Norwegian-Italian translation of moderasjon

Translation of the word moderasjon from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

moderasjon in Italian

moderasjon
gradnoun mitigazione [f], moderazione [f]
Synonyms for moderasjon
Similar words

 
 

More examples
1.Det er derfor spørsmål om ikke landbrukets organisasjoner med tanke på næringens framtidige stilling burde vise en høy grad av moderasjon ved dette oppgjøret.
2.I likhet med andre religioner finner du i islam oppfatninger og forskrifter som tjener til å støtte opp om moderasjon, om konservatisme, om status quo, sier den egyptiske sosiologen Saad Eddin Ibrahim. det er dette mange av de etablerte regimer gjør.
3.Jeg håper at Norges Fiskarlag viser den nødvendige vilje og moderasjon, slik at vi bokstavelig talt kan få en avtale i havn, sa Listau.
4.Jo større moderasjon som vises av dem som har arbeide, jo flere kan også få arbeide, påpekte finansministeren i sitt 1. maibudskap.
5.Man kan ikke selv mane til moderasjon og selv motta store lønnstillegg, sa Ørnhøi i debatten.
6.Med den moderasjon og vilje til å komme motparten i møte som vi har vist, er 800 millioner et lavt tilbud.
7.Våre styrker bør ikke og vil ikke bli der permanent, men vi kan ikke simpelthen trekke oss ut uten å så tvil om USAs vilje til moderasjon og forhandlinger i MidtØsten, heter det blant annet i Reagans brev.
8.Arbeidstagerne må vise moderasjon og eierne bruke mer av overskuddet til nyinvesteringer.
9.Beboerne innenfor sonen får sterk moderasjon, og deres betaling sammenfaller med soneparkeringen.
10.Bystyret vedtok i februar at kommunale boligfestetomter skulle tilbys for salg til såkalt markedspris fratrukket 30 prosent moderasjon.
11.Da må det i tilfelle være disse gruppene og ikke arbeiderne som viser størst moderasjon i forbindelse med inntektsoppgjørene fremover.
12.De tre regjeringspartier maner til moderasjon ved neste års lønnsoppgjør.
13.Den som ønsker å benytte seg av et slikt tilbud, kan henvende seg i billettluken, hvor det utdeles gratishefte med tre kuponger, som gir rett til en slik moderasjon.
14.Dette er en utfordring til den enkelte om å vise måtehold og moderasjon og til omstilling og innsatsvilje, heter det.
15.Dette vil stille oss overfor store utfordringer for å få til rustningskontrollordninger som kan fremme den politikk Norge har lagt opp til i nordområdene, basert på stabilitet og gjensidig moderasjon.
16.Efter at vi gjennom tre budsjetter har lagt grunnlaget for ny fremgang gjennom moderasjon og harde prioriteringer, er det inspirerende å kunne høste fruktene av eget arbeide, sier Erling Norvik, som imidlertid understreker nødvendigheten av at man bruker midlene slik at de kan gi fortsatt vekst og grunnlag for å løse viktige fellseoppgaver i årene fremover.
17.En viss moderasjon er kanskje på sin plass.
18.Forklaringen lå i at politisk strid samt nasjonalfølelse og prestisje også denne gangen vant over fornuft, rimelighet og moderasjon.
19.Gårsdagens brev fra statsministeren til Stortingets presidentskap viser da også at Regjeringen ønsker å gå foran i understrekningen av behovet for moderasjon.
20.Han sa dessuten at den øknomiske konsolidering i Norge er gjennomført uten at folks disponible realinntekt er gått ned, og at Regjeringen vi fortsette denne linje, om alle viser moderasjon ved oppgjørene.
21.Han understreket også at ved gjennomføringen av det økonomiske opplegget for 1984 vil tilstrekkelig moderasjon ved inntektsoppgjørene være helt nødvendig iår.
22.Han viste ikke bare til at forlaget har fått nye eiere, men også til at det allerede tidligere år har vist en viss moderasjon i tallet på bokutgivelser, og ikke minst til at forlagets bøker gikk meget godt i fjor.
23.Hans medredaktør, instituttleder Ted Hanisch, argumenterer bl.a. for moderate lønnstillegg som et virkemiddel for å stimulere efterspørselen efter arbeidskraft, og for hvordan en slik moderasjon faktisk kan gi den ønskede sysselsettings effekt.
24.Her inngår to kraftige devalueringer, enighet om moderasjon i lønnskrav og omlegning av den svenske statsstøtten.
25.I 1978 fordoblet et enstemmig storting Oslos bidrag til skatteutjevningsfondet og landets generelle økonomi tilsa moderasjon også innen offentlige sektorer.
26.I sin innstilling om budsjettsalderingen gjentar alle partier i finanskomiteen, unntatt SV og Fremskrittspartiet, at det neste år ikke er rom for noen generell økning av kjøpekraften.Det heter videre at kravene til moderasjon og dempet inntektsvekst må gjelde alle former for inntekter, også eier, formues og kapitalinntekter.
27.Kampen mot ytterste høyre i mellomkrigstiden var derfor noe nytt, og tvang Høyre til ytterligere moderasjon og sentrumsorientering.
28.Konferansen vedtok ellers en moderasjon i dagpengeøkningen til bare å gjelde indeksregulering, på betingelse av at dimisjonsgodtgjørelsen fordobles.
29.Kortet gir også moderasjon på inngangsbillettene ved enkeltet museer, teaterforestillinger og konserter.
30.Kravene til moderasjon og dempet inntektsvekst må gjelde alle former for inntekter, også eier, formues og kapitalinntekter.
Your last searches