Norwegian-Italian translation of næring

Translation of the word næring from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

næring in Italian

næring
matvarernoun cibo [m], mangiare [m], alimento [m], nutrimento [m], sostentazione [f]
  matnoun valore nutritivo [m], sostanza [f]
Synonyms for næring
Derived terms of næring
Similar words

 
 

More examples
1.Havjo" seilte inn på reden her i Bahrein idag, og skal i de nærmeste døgnene losse råstoffet alumina som brukes i Bahreins kanskje viktigste næring på land, aluminiumsindustrien.
2.De fyller en plass i naturen, sier han, - som mat for andre dyr, som måtte søke annen næring hvis de ikke hadde musene å ty til.
3.Derimot bør denne næring ha forutsetninger for å øke sysselsettingen i eget land, men det forutsetter større fart i den politiske beslutningsprosess, sier Gunnar Brøndmo.
4.Det er de mindre og middels store anlegg som gir de beste resultater, konstaterte Knut Haus som henviste til erfaringer fra Skottland som startet med denne næring omtrent samtidig som Norge.
5.Det er for 1984 foretatt en fordobling av fribeløpene for gevinst ved salg av aksjer utenom næring fra 2000 kroner til 4000 kroner i klasse 1 og fra 4000 til 8000 kroner i klasse 2.
6.Efter noen magre år der vi har vært nødt til å sette tæring efter næring for å gjenskape en bedre balanse i økonomien, gis det nå rom for å øke aktiviteten og forsterke innsatsen på de områder som partiets landsmøte mente måtte prioriteres i et regjeringssamarbeide hvor vi skulle delta, uttalte Jakobsen.
7.En levende by trenger både næring og miljø, var gjennomgangsmelodien på et seminar om byutvikling for representanter fra næringsliv og kommunale organer i Oslo.
8.En næring som burde være blant landets mest lønnsomme, innretter seg altså slik at vi i et fiskeriland som Norge sitter med inntektsoverføringer på en milliard kroner i året, sier Egil Bakke.
9.Er handelen en næring i vekst ?
10.For å få næring pleier hvalene å trekke nordover på denne tiden av året.
11.Grubedrift på havbunnen er ennå ingen kommersiell næring, men potensialene i nær fremtid er store.
12.Hadde arealet enda vært ment for annen livgivende næring ville det kanskje vært en smule mening i det som har skjedd, sier han.
13.Havbruk er en fantastisk spennende næring, understreker Ørbeck Sørheim.
14.Hvis blåskjell og østersdyrking blir fulgt riktig opp, har jeg tro på at det kan bli en bra næring for kystbefolkningen, uttaler siviløkonom Lars Bull Berg, leder for Norges Skjelldyrkerlags Oslokontor til Aftenposten.
15.Jeg tør påstå at det er ingen annen næring som må planlegger sin forretningsdrift og investeringer helt ned til ett år av gangen fordi ny sammensetting i kommunestyrene har medført tapt av bevilling, sier Sæther.
16.La meg også fremheve at næringen som sådan er en ryddig næring, som efter beste evne forsøker å efterleve myndighetenes regler.
17.Man kunne forvente at en næring som baserer så mye av sin eksistens på privatbedrifter i et konkurrerende marked, hadde mer omtanke for den gren de sitter på.
18.Men norsk industri som næring er ikke god nok.
19.Men skal jeg være ærlig, er ikke selve" grunnmuren" under denne næring så sterk som den burde være.
20.Norsk handel har vært karakterisert som en skjermet næring, men slik er det ikke lenger.
21.Oljefrakt er en internasjonal næring hvor mange konkurrerer.
22.Overføringene til jordbruket for tiden er helt nødvendig for å ha en sunn næring i dette landet.
23.Reiselivet som næring vil være en av de bærende i distriktsNorge, sier han og presiserer at det ikke behøver å gå på bekostning av byene.
24.Trangen til markering av egen organisasjon og troen på å kunne innkassere en beskjeden, men antagelig kortsiktig gevinst for egne gruppeinteresser, kan skape inntrykk av en næring med sprikende interesser og store indre motsetninger.
25.Utviklingen i retning av demokrati i Nicaragua blir også sterkt hemmet av den utenlandske aggresjon mot landet og gir næring til de antidemokratiske krefter blant sandinistene.
26.Vi er en næring i vekst og utvikling, sa Magnus i sin tale til landsmøtet.
27.Vi finner det helt galt at lønningene i vår næring skal knyttes til et gjennomsnitt i industrinæringene, sa Einarsen.
28.Vi har i Kristiansand forsøkt å sette tæring efter næring ved å skjære ned på budsjettene, men jeg lurer på om vi som er fornuftige, straffes for det av de sentrale myndigheter.
29.Vi har ikke noe imot å bli definert som urbefolkning dersom det kan bidra til å redde en hardt belastet næring, sier hvalkjøttprodusent Ulf Ellingsen på Skrova.
30.Vi kan ikke behandle SAS anderledes enn konkurrenter og annen næring med store investeringer, sier Storvik som mener en generell regel vil være et fundamentalt brudd med eksisterende skatteregler.
Your last searches