Norwegian-Italian translation of nedsette

Translation of the word nedsette from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nedsette in Italian

nedsette
hørseladjective indebolito
  synadjective indebolito
Synonyms for nedsette
Derived terms of nedsette
Anagrams of nedsette
More examples
1.Før Barkenæs eventuelt svarer, bør han dog vite at f.eks. vår justisminister tar saken alvorlig, og at hun har lovet å vurdere anmodningen om å nedsette et utvalg.
2.Eftersom alkohol kan nedsette omdømmet.
3.Forbruker og administrasjonsdepartementet vil nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere konkurransereguleringene og prisnivået for blant annet legetjenester, advokattjenester og eiendomsmeglertjenester, opplyste statsråd Astrid Gjertsen i et foredrag i Bodø idag.
4.Kanskje er løsningen å nedsette en meget hurtigarbeidende, uhildet gruppe til å vurdere de foreliggende forslag til organisering av hovedveinettet gjennom sentrum.
5.Vi har hatt en intern gruppe som har arbeidet med saken en stund, og efter redegjørelsen i departementet vil vi nedsette et utvalg som kan arbeide videre med saken.
6.Aftenposten har grunn til å tro at det i forbindelse med dette analysearbeidet vil være aktuelt for partiene å nedsette en referansegruppe som skal følge arbeidet.
7.Allerede mandag ble det oppnådd enighet om å nedsette en komite som skal se nærmere på forslagene som tar sikte på å definere en europeisk identitet, blant annet innføring av et europeisk pass.
8.Arbeiderpartiets Thorbjørn Berntsen var tilfreds med de bedre låne og avdragsvilkårene i Husbanken, men mente at dette likevel ikke kunne være tilstrekkelig for å få større fart i boligbyggingen, og foreslo derfor å nedsette topprenten i Husbanken med halvannen prosent på alle lån som er gitt efter 1973.
9.Arbeiderpartiets komitemedlemmer ber departementet nedsette et eget utvalg for utredningen.
10.Bankens styre har samtidig tatt til orde for å nedsette et bredt sammensatt offentlig utvalg som skal vurdere samfunnets engasjement i den fremtidige utvikling av bransjen.
11.Bare det å bli enige om å nedsette arbeidsgrupper og hva de skal sysle med, er en møysommelig prosess.
12.Bruk av humper og krappe kurver bidrar til å nedsette hastigheten til 1015 km / t.
13.Dessuten har N.A.F. akseptert å nedsette et utvalg som bl.a. skal ha til oppgave å se på spørsmålet om innføring av et basislønnssystem i tariffavtalen.
14.Det ble besluttet å nedsette partssammensatte utvalg til å gjennomgå tekniske sider ved avtalerevisjonen.
15.Det ble lovet å nedsette et hurtigarbeidende utvalg for å utrede vederlagsordningene.
16.Det er derfor Regjeringen har vedtatt å nedsette et utvalg som skal foreta en samlet vurdering av sikkerheten for fiskere og foreslå forbedringer, sa han.
17.Det er nå ventet at konferansen vil nedsette en arbeidsgruppe, ledet av den svenske ambassadør Rolf Ekeus, for å få fart i arbeidet med en konkret og felles avtaletekst.
18.Det må bli Kirkemøtet, som må nedsette et fast utvalg til å arbeide med kirkeordningsspørmålene.
19.Det nye idrettsstyre vedtok også å nedsette et hurtigarbeidende utvalg, med Tove Strand Gerhardsen, som leder for å utarbeide en plan for å få med flere kvinner på alle plan innen idretten.
20.Det var i forbindelse med VM i Helsingfors ifjor at IAAF besluttet å nedsette en ekspertkomite som skulle se på hvordan man kunne møte den moderne tidens krav til stevner av høy kvalitet kontra friidrettsstjernenes stadige krav om penger.
21.Efter at Geir Karlsen som den første i norsk toppfotball innrømmet ikke bare å ha hørt om, men også mottatt svarte penger, anmodet Fotballstyret som følte seg inhabilt eftersom presidenten var involvert, Lovkomiteen om å nedsette et utvalg som skulle utrede saken.
22.Et flertall av folketingets medlemmer vedtok den 30. mars et forslag, som påla regjeringen å nedsette en kommisjon" som skal belyse homoseksuelles situasjon i det danske samfunn".
23.FA / SA og NBF ble ved siste lønnsoppgjør enige om å nedsette et felles utvalg som innen 1986 skal gjennomdrøfte åpningstiden i bank.
24.Finansutvalget vedtok samtidig å nedsette et hurtigarbeidende utvalg under ledelse av varaordfører Hans Svelland (h) for å finne dekning for tilleggsbevilgningene.
25.For de mange innenfor kvinnebevegelsen og fagbevegelsen som har kravet om 6timers arbeidsdag som et av sine viktigste krav - er det knyttet store forventninger til det utvalget som Regjeringen skal nedsette.
26.Forbruker og administrasjonsdepartementet er i ferd med å nedsette et utvalg som skal utrede de ulike sidene ved arbeidstidsforkortelse.
27.Forslaget om å nedsette en slik komite ble fremmet av Finland på EuroLOs store sysselsettingskonferanse i Strasbourg i første uke av april.
28.Fortsatt er det ingenting som tyder på at oljeselskapene vil nedsette prisen på bensin.
29.Fungerende sjef for Forsvarets sikkerhetsstab, kommandør Oddvar Solnørdal opplyser til Aftenposten at Forsvaret vil nedsette en granskningskommisjon på vanlig måte, for å se om rutinene ved vaktholdet har vært gode nok.
30.Fylkeslederne i Sosialistisk Venstreparti har vedtatt å nedsette et utvalg som skal følge nominasjonsprosessen i partiet frem til valget i 1985.
Similar words

 
 

nedsette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) nedsettenedsettendenedsatt
Indikative
1. Present
jegnedsetter
dunedsetter
hannedsetter
vinedsetter
derenedsetter
denedsetter
8. Perfect
jeghar nedsatt
duhar nedsatt
hanhar nedsatt
vihar nedsatt
derehar nedsatt
dehar nedsatt
2. Imperfect
jegnedsatte
dunedsatte
hannedsatte
vinedsatte
derenedsatte
denedsatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde nedsatt
duhadde nedsatt
hanhadde nedsatt
vihadde nedsatt
derehadde nedsatt
dehadde nedsatt
4a. Future
jegvil/skal nedsette
duvil/skal nedsette
hanvil/skal nedsette
vivil/skal nedsette
derevil/skal nedsette
devil/skal nedsette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha nedsatt
duvil/skal ha nedsatt
hanvil/skal ha nedsatt
vivil/skal ha nedsatt
derevil/skal ha nedsatt
devil/skal ha nedsatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle nedsette
duville/skulle nedsette
hanville/skulle nedsette
viville/skulle nedsette
dereville/skulle nedsette
deville/skulle nedsette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha nedsatt
duville/skulle ha nedsatt
hanville/skulle ha nedsatt
viville/skulle ha nedsatt
dereville/skulle ha nedsatt
deville/skulle ha nedsatt
Imperative
Affirmative
dunedsett
viLa oss nedsette
derenedsett
Negative
duikke nedsett! (nedsett ikke)
dereikke nedsett! (nedsett ikke)
Your last searches