Norwegian-Italian translation of nedvurdere

Translation of the word nedvurdere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nedvurdere in Italian

nedvurdere
mislikeverb screditare, condannare, biasimare
  personverb calunniare, diffamare
  rakke ned påverb deprezzare, screditare
  degradereverb degradare, abbassare di grado
Anagrams of nedvurdere
More examples
1.Det er å nedvurdere kvinner å gi dem en jobb bare fordi de er kvinner, sa Frøshaug.
2.Jeg tror jeg har bidratt til å utfylle og presisere bildet av min far, uten hverken å ville oppvurdere eller nedvurdere ham, sier han og fremhever 1930årene og krigstiden som de viktigste perioder i CJHs liv, der stortingspresidenten utfoldet en helt utrolig arbeidskapasitet.
3.Altfor meget av dagens biografilitteratur behandler bare overfladisk mennesket bak handlingene, mens noen kvasihistorikere absolutt skal nedvurdere tidligere helter til å bli de verste mennesker.
4.De tusener av russiske og utenlandske gjester som strømmet til huset og graven, var et bevis på håpløsheten i Forfatterforeningens tidlige forsøk på å utviske eller nedvurdere Pasternaks minne.
5.Efter vår oppfatning er dette et for spinkelt grunnlag å nedvurdere brannventilasjonens betydning på.
6.Et slikt forsøk på å nedvurdere mennesker med en annen overbevisning, taler for seg selv, og vil ikke bli videre kommentert.
7.Forbundet mener at todelingen mellom embeds og tjenestemenn bidrar til å nedvurdere politiyrket som fag.
8.Fra 1890årene begynner mannlige litterater å nedvurdere Magdalene Thoresens forfatterskap.
9.Kan man her komme til å nedvurdere familien ?
10.Samfunnet må ikke nedvurdere vår ansvarsbevissthet, understreker Arne Husveg, som henstilte til politikerne å ta forbundets signaler alvorlig.
11.Inspirert av sosialistiske likhetstanker som overså likeverdet, har altfor mange altfor lenge fått lov til å nedvurdere faglige prestasjoner og innsats, fremholdt Osmundsen, som understreket at vi bare ved å satse på bedre og høyt utdannet arbeidskraft kan unngå arbeidsløshet i morgendagens teknologi og informasjonssamfunn.
12.Jeg synes ikke det er noen grunn til å nedvurdere det arbeidet motstandsbevegelsen gjorde under krigen.
13.Altfor mange har altfor lenge fått lov til å nedvurdere faglige prestasjoner og innsats.
14.Karpov hevder at Botvinnik ønsker å nedvurdere ham - av ren sjalusi.
15.Selv om de tropper som det til slutt ble mulig å sette inn ikke var tilstrekkelige til å avskjære tyskernes tilbaketrekning og hindre tvangsevakuering og brenning, er det ikke berettiget å nedvurdere eller endog uttale seg nedsettende om innsatsen til de troppene som til tross for de vanskeligst tenkelige forhold gjorde sitt ytterste under frigjøringen av Finnmark.
Similar words

 
 

nedvurdere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) nedvurderenedvurderendenedvurdert
Indikative
1. Present
jegnedvurderer
dunedvurderer
hannedvurderer
vinedvurderer
derenedvurderer
denedvurderer
8. Perfect
jeghar nedvurdert
duhar nedvurdert
hanhar nedvurdert
vihar nedvurdert
derehar nedvurdert
dehar nedvurdert
2. Imperfect
jegnedvurderte
dunedvurderte
hannedvurderte
vinedvurderte
derenedvurderte
denedvurderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde nedvurdert
duhadde nedvurdert
hanhadde nedvurdert
vihadde nedvurdert
derehadde nedvurdert
dehadde nedvurdert
4a. Future
jegvil/skal nedvurdere
duvil/skal nedvurdere
hanvil/skal nedvurdere
vivil/skal nedvurdere
derevil/skal nedvurdere
devil/skal nedvurdere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha nedvurdert
duvil/skal ha nedvurdert
hanvil/skal ha nedvurdert
vivil/skal ha nedvurdert
derevil/skal ha nedvurdert
devil/skal ha nedvurdert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle nedvurdere
duville/skulle nedvurdere
hanville/skulle nedvurdere
viville/skulle nedvurdere
dereville/skulle nedvurdere
deville/skulle nedvurdere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha nedvurdert
duville/skulle ha nedvurdert
hanville/skulle ha nedvurdert
viville/skulle ha nedvurdert
dereville/skulle ha nedvurdert
deville/skulle ha nedvurdert
Imperative
Affirmative
dunedvurder
viLa oss nedvurdere
derenedvurder
Negative
duikke nedvurder! (nedvurder ikke)
dereikke nedvurder! (nedvurder ikke)
Your last searches