Norwegian-Italian translation of netto

Translation of the word netto from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

netto in Italian

netto
handeladjective netto
Synonyms for netto
Derived terms of netto
Similar words

 
 

More examples
1.Dyvi Alpha" gav netto salgsgevinst på 36,5 millioner kroner.
2.Når forholdene og ulike former for substituering er tatt med i vurderingen, ser det likevel ut til at vi sitter igjen med en netto nedgang i visse alkoholrelaterte problemer - i første rekke i de grupper som har størst forbruk av alkohol.
3.Det som er spart er dermed ikke ren netto for oss, sier han.
4.Ennå har vi ikke kommet dit vi helst vil, nemlig at hele inntekten fra billettsalget skal være netto gevinst, sier formann Ivar Ekeberg i Bislettalliansen.
5.Fra Orklas side har man vurdert de fundamentale og tekniske faktorer som så positive at det kun i liten grad har vært realisert gevinster i 1983, og Orkla har vært netto investor i markedet, heter det.
6.Og enda ville jeg knapt sitte igjen med 60 000 kroner netto.
7.Ren netto på lengre sikt, er hans vurdering.
8.Vi trekker frem dette momentet, fordi når momsinntektene medtas, tjener Staten flere milliarder kroner på personbilen netto.
9.197879 blir det markert at Staten skal dekke halvparten av netto driftsutgifter for barneverninstitusjonene.
10.A, som har en marginalprosent på 70 vil, efter å ha betalt skatt av sin toppinntekt, bare ha igjen netto 30% av denne.
11.Actinorkonsernet har netto finansinntekter på 17 millioner kroner i første tertial.
12.Aksjetegningen vil innbringe den britiske statskasse nær 40 milliarder kroner netto.
13.Alle kan ikke gå ut med netto gevinst på alle områder samtidig, spesielt ikke når det gjelder skatter og offentlige overføringer".
14.Alle ønsker en netto vekst i befolkningen, noe som er umulig eftersom landets fødselstall i realiteten ikke øker særlig.
15.Alt tilgjengelig område er nå tatt i bruk, og utstillingen vil dekke totalt vel 6500 kvm netto.
16.Andre forhold som det i denne sammenheng kunne være interessant å få belyst er industriarbeideres effektivitet og andre gruppers lønnsrelasjoner (også netto inntekt efter skatt - eller kjøpekraft !), nyskapningsevne, effektivitet etc.
17.Antallet konti viste i 1983 en netto økning på 156 400 til rundt 1,9 millioner konti.
18.Ap. legger opp til å øke de netto driftsutgifter med tilsammen 653 millioner i forhold til finansrådmannens forslag.
19.As avkastning på boliginvesteringen er spart husleie på 40 000 minus vedlikehold på 10 000, dvs. en netto avkastning før skatt på 30 000 (vi ser bort fra lånerenter som er irrelevante for sammenligningen her).
20.Autronicas netto omsetning kom i 1983 opp i 123,7 millioner kroner.
21.Av 180 netto utbetalte dollar i uken, går 50 til husleie.
22.Av Sosialdepartementets budsjett for inneværende år fremgår at man tar sikte på en netto vekst på ca. 250 institusjonsplasser i 1984.
23.Avgiften til Staten følger netto utsalgspris, og vi vil få dekket våre innkjøpskostnader.
24.B derimot, behøver bare å tjene ekstra kr. 6667, fordi hans skatt på toppen bare utgjør 25 % herav med kr. 1667, hvilket gir ham også en netto rest på kr. 5000, til avdrag på lånet.
25.Bak tallene for det konstruerte konsernet, ligger tall for den amerikanske virksomheten i AL Labs som viser 707 000 dollar i netto overskudd i 1983, opp fra 326 000 dollar året før.
26.Basert på netto værelseskapasitet utgjorde belegget 85,1 prosent - mot 85 prosent året før.
27.Belgias finansminister Willy de Clerq, som er formann for IMFs interimskomite, sa at beregninger foretatt av IMF viser at det vil være mulig å komme ut av det aktulle internasjonale gjeldsproblemet dersom det private bankvesenets netto kreditttilførsel til utviklingslandene stiger med omkring fem prosent årlig frem til 1990.
28.Beregninger utført både av Bankforeningen og andre viser at husholdninger og bedrifter står overfor grovt sett de samme netto reelle lånekostnader på kredittmarkedet.
29.Bestemmer man seg for såkalt kjøreavgift, fremgår det at kommunen kan vente å få en netto inntekt på 170 millioner kroner pr. år, mens en ordning med bompenger vil gi 100120 millioner kroner pr. år.
30.Blant andre aktuelle saker er kravet om økning av dagpengene fra 39 til 60 kroner, og en fordobling av dimisjonsgodtgjørelsen til det samme som en netto månedslønn i Statens laveste lønnsklasse, det vil si fra 2026 kroner til 4100 kroner.
Your last searches