Norwegian-Italian translation of normalisere

Translation of the word normalisere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

normalisere in Italian

normalisere
generellverb normalizzare
More examples
1.Derfor vet vi heller ikke hvor lang tid det vil ta å normalisere situasjonen.
2.Jeg håper fortsatt at situasjonen med tid og stunder vil normalisere seg slik at det blir et vanlig samarbeide mellom prest og menighetsråd, sier han.
3.Billigere nybygg vil nok trykke bruktboligprisene ytterligere og bidra til å normalisere et broget boligmarked.
4.DET har vært en vestlig betingelse for å normalisere forholdet til Polen at de kommunistiske makthavere setter fri de politiske fanger.
5.De er endelig, efter langvarig motivering fra sosialarbeidere de regner som sine venner nå, innstilt på å legge sine unge skuldre til for å normalisere sine liv.
6.De ni lederne ble imidlertid enige om å konsolidere våpenhvilen, og å danne en nasjonal samlingsregjering som skal bidra til å normalisere forholdene i det borgerkrigsherjede landet.
7.De uakseptable betingelser som Pravda henviser til, er de tre krav som kineserne stiller for å normalisere forholdet til Sovjet : en reduksjon av de sovjetiske troppestyrker i Mongolia, slutt på den sovjetiske støtte til Vietnams okkupasjon av Kampuchea og en tilbaketrekning av styrkene i Afghanistan.
8.Den politiske side av saken er nå konsentrert om regjeringens forsøk på å normalisere forholdet til SovjetUnionen.
9.Derefter kan man gradvis normalisere sitt kosthold.
10.Det ble også hans oppgave å normalisere Spanias forhold til omverdenen, og det førte blant annet til diplomatiske forbindelser med land som SovjetUnionen, Vietnam og Mozambique.
11.Det er sannsynlig at USAs beslutning om å fjerne mesteparten av de økonomiske restriksjoner vil bety et signal til de øvrige NATOland til å normalisere forbindelsene til Polen ytterligere, deriblant å oppheve det selvpålagte forbudet mot ministerbesøk til landet.
12.Det foreligger ingen opplysninger om hvorvidt presidentparet har planer om å flytte til et annet værelse i påvente av at tingenes tilstand skal normalisere seg.
13.Det hjelper ikke at den kinesiske ledelse nå sier at man vil normalisere forbindelsene så lenge man stiller uakseptable betingelser og samtidig fremstiller SovjetUnionen som hovedkilden til den internasjonale spenning.
14.Det ville efterlate et inntrykk av at de fører den mest aktive politikk med sikte på å normalisere forholdene mellom nord og syd.
15.Det ville være et beklagelig feilgrep om et slikt syn skulle få farve amerikansk politikk overfor Egypt, som konsekvent har forsøkt å normalisere sin utenrikspolitikk efter alle de dramatiske og iblant lite veloverveide utspill som Mubaraks foregjenger, Anwar alSadat, foretok i slutten av 1970årene.
16.Et av hovedformålene med reisen var å normalisere det politiske forhold til Argentina efter at militærdiktaturet og Falklandkrigen er gått over i historien, påpeker Berg.
17.Forholdene kan normalisere seg, ja faktisk komme til å ligne dem som råder i normeringen av riksmålet.
18.Gonzalez sa at han hadde utarbeidet en plan for å normalisere forbindelsen med Israel som han hadde drøftet med kong Fahd under dennes besøk i Madrid tidligere iår.
19.Han later som om han vil normalisere forholdene i Polen, men denne skyggeprosess bekrefter at avstanden mellom makthaverne og folket er like stor som før.
20.Han sa videre at både Mitterrand og Kohl er innstilt på å normalisere forholdet til Polen.
21.Han var i sin tid heftig i sin kritikk mot Richard Nixon, som tok det første skritt for å normalisere forholdet til Kina.
22.I de fleste kretser ble kong Husseins beslutning om å normalisere forbindelsene med Egypt betraktet som et modig skritt.
23.Ifølge talsmannen har utenriksdepartementet kommet med utspill for å normalisere forholdet mellom Argentina og Storbritannia som ble brutt efter den 10 uker lange krigen om den omstridte øygruppen i 1982.
24.Istedenfor å gjøre ungdommene til" klienter", streber man efter å normalisere tilværelsen deres.
25.Jeg hadde trodd at situasjonen ville normalisere seg meget raskt.
26.Kvinnene forsøkte å normalisere forholdet og gjøre alt for at det skulle fungere.
27.Når president Mubarak nå ønsker å normalisere forbindelsene med Moskva, skjer det som ledd i en bevisst politikk med sikte på å bringe Egypt tilbake til hverdagen.
28.PPtjenesten legger mye arbeide i å normalisere sitt tilbud ved blant annet forebyggende tiltak og miljøtiltak i skolen.
29.På den bakgrunn skal han i en syrlig tone ha konstatert at Sverige ikke fullt ut utnytter de muligheter som finnes for å normalisere forholdet mellom de to land.
30.SYRIA er villig til å forhandle med USA, men vil ikke hjelpe til å opprette en nasjonal regjering i Libanon før avtalen fra 1983 om å normalisere forholdet mellom Israel og Libanon blir opphevet, skrev Boston Globe.
Similar words

 
 

normalisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) normaliserenormaliserendenormalisert
Indikative
1. Present
jegnormaliserer
dunormaliserer
hannormaliserer
vinormaliserer
derenormaliserer
denormaliserer
8. Perfect
jeghar normalisert
duhar normalisert
hanhar normalisert
vihar normalisert
derehar normalisert
dehar normalisert
2. Imperfect
jegnormaliserte
dunormaliserte
hannormaliserte
vinormaliserte
derenormaliserte
denormaliserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde normalisert
duhadde normalisert
hanhadde normalisert
vihadde normalisert
derehadde normalisert
dehadde normalisert
4a. Future
jegvil/skal normalisere
duvil/skal normalisere
hanvil/skal normalisere
vivil/skal normalisere
derevil/skal normalisere
devil/skal normalisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha normalisert
duvil/skal ha normalisert
hanvil/skal ha normalisert
vivil/skal ha normalisert
derevil/skal ha normalisert
devil/skal ha normalisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle normalisere
duville/skulle normalisere
hanville/skulle normalisere
viville/skulle normalisere
dereville/skulle normalisere
deville/skulle normalisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha normalisert
duville/skulle ha normalisert
hanville/skulle ha normalisert
viville/skulle ha normalisert
dereville/skulle ha normalisert
deville/skulle ha normalisert
Imperative
Affirmative
dunormaliser
viLa oss normalisere
derenormaliser
Negative
duikke normaliser! (normaliser ikke)
dereikke normaliser! (normaliser ikke)
Your last searches