Norwegian-Italian translation of normalisering

Translation of the word normalisering from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

normalisering in Italian

normalisering
generellnoun normalizzazione [f]
Similar words

 
 

More examples
1.De sovjetiske ledere mener at konkrete handlinger, og ikke ord, kan rydde veien for normalisering av atmosfæren i vårt forhold til USA, skrev Tsjernenko, og avsluttet brevene til MacBride med ønsket om god helse og suksess i den 80årige irske advokats arbeid til fremme for fred blant folkene.
2.En normalisering mellom SovjetUnionen og Kina ville uten tvil virke stabiliserende såvel i Asia som i den øvrige verden, men dette er ikke mulig så lenge den kinesiske ledelse stiller uakseptable betingelser.
3.Amerikanske tjenestemenn opplyste igår at da Aziz traff sin amerikanske kollega Shultz i New York under et møte i FNs hovedforsamling 1. oktober, gav irakeren uttrykk for at han gjerne ville møte Bush og varslet samtidig en normalisering av forbindelsene.
4.Andropov fulgte opp Leonid Bresjnevs Kinapolitikk med sikte på en normalisering av forbindelsene mellom de to kommunsitiske giganter.
5.Avtalen mellom USA og Japan kan være det første skritt i retning av en internasjonalisering av japansk økonomi og en normalisering av forholdet mellom Japan og dets vestlige konkurrenter på det internasjonale kapital og eksportmarked.
6.Bare et felles initiativ fra Dublin og London kan føre til en politisk normalisering.
7.Bortsett fra det siste, mener andre vestlige kretser at en gjenopprettelse av kontraktene med Warszawa bør begynne på et lavere nivå for å gjøre det klart at alle betingelser for en normalisering ikke er oppfylt.
8.Chartafolkenes skjebne ble en svært tydeliggjørende demonstrasjon av innholdet i begrepet" normalisering" i en Warszawapaktstat.
9.DET er derfor naturlig å tro at det er kretser som ikke ønsker en normalisering av situasjonen i Polen, som har kidnappet Popieluszko.
10.Dagens situasjon preges fremdeles mer av gode intensjoner enn av konkrete resultater, og NFPU ønsker å markere sin utålmodighet med tingenes tilstand.Normalisering innebærer at psykisk utviklingshemmede skal få dekket sine behov for tjenester og omsorg av de samme instanser som den øvrige befolkning.
11.De vesttyske sosialdemokrater går nå inn for full normalisering av forholdet til Polen og har krevet at regjeringen i Bonn aktivt skal arbeide for å få gjennomslag for en slik politikk også innen NATO.
12.Den fremtredende oppfatning i Monte Carlo syntes å være at uunngåelig treghet i mekanismen fører til at det ennå vil ta noen år før en normalisering av reassuransemarkedet kan øynes.
13.Denne kreditten ble opptakt til en ny tøværsperiode mellom Øst og VestTyskland, med skritt i retning av en normalisering og med planer om et besøk i VestTyskland tidlig på høsten i år av Erich Honecker.
14.Derfor blir samtalene om normalisering en" tålmodighetsprøve", tror man i Peking.
15.Det Mocambique nå håper å få er blant annet en normalisering av de økonomiske forbindelsene med SydAfrika, som de i alle fall er nødt til å handle med.
16.Det innser den japanske regjering, som nå igjen satser på en normalisering av forholdet til Moskva.
17.Det kan unngås at utviklingen blir skrudd tilbake hvis regjeringen omsider finner det nødvendige mot til å gi den nåværende opposisjon en plass i Polens samfunnsliv og dermed oppnår en virkelig, og ikke overfladisk, normalisering i landet.
18.Det nevner ikke direkte de tre sikkerhetspolitiske problemer som efter Pekings syn blokkerer veien til normalisering.
19.Det vil true den normalisering som regjeringen Jaruzelski ønsker å oppnå innad og utad, ikke minst gjennom amnestiet for politiske fanger.
20.Dette er nok et fremskritt, men grensen mellom øst og vest i Tyskland befinner seg langt fra den" normalisering" som begge lands regjeringer sier at de tilstreber.
21.Dette vil ikke løse noe problem, men kan i det minste bidra til en viss normalisering og stabilisering i VestBeirut.
22.Disse første sionistene ble drevet av visjonen om en normalisering av den jødiske eksistens i en egen jødisk stat.
23.EN normalisering må også innebære at DDR trekker tilbake den jernring av politi som er lagt rundt Bonns faste representasjon i ØstBerlin - i strid med høytidelige internasjonale erklæringer som DDR har undertegnet.
24.Efter en fire timer lang samtale med Jaruzelski valgte den greske statsminister i stedet i entusiastiske vendinger å bedyre sin fulle tillit til generalens politiske strategi, som i følge Papandreou sikter mot normalisering i form av" selvbestemmelse på arbeidsplassene" og større myndighet til det polske parlament.
25.En slik innstilling har ingenting med virkeligheten å gjøre, hevder Pravda, og slår fast at Sovjet er fullt for en normalisering av forbindelsene med Peking.
26.En slik normalisering omfattet et totalt brudd med det jødiske liv slik det ble levet i Europa med jødiske tradisjoner med hva som inntil da hadde vært typiske jødiske yrker - og delvis med jødisk religion.
27.Et amnesti for de 600 politiske fanger som ennå sitter i fengslene, to og et halvt år efter unntakstilstanden, burde være det mest nærliggende tegn på normalisering.
28.Et slikt vedtak er ulovlig, men sosialdemokratene som hadde sikret seg flertall, erklærte at København og resten av landet var så truet av konflikten at en normalisering av forholdene måtte til.
29.Femte runde i forhandlingene om normalisering av forholdet mellom SovjetUnionen og Kina vil bli holdt i Peking i oktober.
30.For det første de innenrikspolitiske hensyn - den gradvise, frivillige og ufrivillige," normalisering" av forholdet til VestTyskland skaper forventninger som får politisk tyngde i DDRbefolkningen ; uviljen mot opprustning og nye atomraketter i øst og vest påvirker også stemningen i DDR og gjør det til noe populært når partisjef Erich Honecker sier at" det tyske folk" har plikt til å drive" skadebegrensning", og endelig har den økonomiske stagnasjon i forbrukersektoren ført til resignasjon, tapt tålmodighet og øket reisepress i befolkningen.
Your last searches