No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword nyordning. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det er nå nødvendig å begrense Statens tapsmuligheter mest mulig, understreket handelsminister Asbjørn Haugstvedt da Stortinget igår drøftet en nyordning når det gjelder GIEK - Garantiinstituttet for eksportkreditt, som kort innebærer at Staten herefter deler risikoen for tap med private kredittinstitusjoner.
2.Vil ikke en slik nyordning være mest til nytte for flyselskapene ?
3.All nyordning i tiden efter Mao bærer Dengs stempel.
4.Andre peker på at vi trenger en nyordning når det gjelder kommunegrenser eller en ordning som fører til at utbygging kan skje mer uavhengig av grensene.
5.Behandlingen av det fremlagte forslag til nyordning for den norske kirke, som skal behandles i Stortinget ivår, vil bli en avgjørende prøvesten.
6.De stortingsrepresentanter som er imot en slik nyordning har sine argumenter klare.
7.Derfor ser det ikke ut til at det blir noen nyordning før i 1986.
8.Dessuten vil en nyordning bli kostbar.
9.Det annet forslag som flere lærerorganisasjoner går imot, er altså forslaget i stortingsmeldingen om grunnskolen, og om nyordning for valgfagene i ungdomsskolen.
10.EN annen klar fordel ved den nyordning som iverksettes imorgen, er at kommuner og fylker får bedre muligheter til å styre det helsevesen de har ansvar for.
11.Efter den nyordning som snart vil bli foreslått, skal spørgeren kunne benytte to minutter til en begrunnelse, og statsråden får tre minutter til å svare.
12.Ekspedisjonssjef Harald E. Hauge sier at hovedhensikten med den foreslåtte nyordning, er å sikre pasienter den behandling de har krav på.
13.Ellers får Norge en nyordning med industriattache i Tokyo.
14.En nyordning fra 1. desember er at man mest skal ta imot pasienter for kirurgisk poliklinisk behandling, men dem var det svært få av i julen.
15.En slik nyordning får dermed et omfang som gjør det nødvendig å se dette i sammenheng med andre sektorer.
16.En slik nyordning ville passe bedre for Oslo enn den ordning vi har nå.
17.En storstilt nyordning av Kinas hundretusener av statlige industribedrifter skal finne sted.
18.Fra 1. april iår ble det innført en nyordning med betaling av egenandel ved visse helsetjenester.
19.Fremskrittspartiet ville ikke innføre noen nyordning, mens Arbeiderpartiet, SV og Venstre gikk inn for fast ansettelse av fysioterapeuter og stemte i overensstemmelse med sitt syn.
20.Han sammenlignet den med en annen sesjon for noen år siden, da Kina slo inn på en drastisk nyordning av landbruket.
21.Han varslet også en nyordning av systemet med gjestepasienter.
22.I Finansdepartementet fremholder man imidlertid overfor Aftenposten at en slik nyordning vil øke pengenmengden med i størrelsesorden en milliard kroner, og tiltaket må derfor tilpasses i Regjeringens øvrige økonomiske politikk.
23.Kulturdepartementet foreslår også en nyordning med stående forsikringsgaranti på 250 millioner kroner for at større utenlandske utstillinger kan komme til Norge.
24.Mellbye mener det får være opp til Staten eventuelt å ta initiativ til dette, men advarer mot at en slik nyordning skal få forsinke etablering av spesialenheter ved Dikemark og Gaustad.
25.Noe nytt byråkrati krever en slik nyordning efter mitt syn ikke, understreker sosialminister Heløe.
26.Også en eventuell nyordning av innkjøpsordningen er på trappene.
27.Professor Thomas Mathisen fryktet at den foreslåtte nyordning med forvaring kan virke mer tilforlatelig, og derfor bli brukt enda hyppigere enn dagens bruk av sikring.
28.Samtidig med nyordningen av forholdet mellom staten og bedriftene skal det skje en nyordning av forholdet mellom bedriftene og deres ansatte.
29.Senterpartiets parlamentariske leder, Johan Buttedahl, henviste til at hans parti, Kristelig Folkeparti og Venstre har signalisert at eftersom Arbeiderpartiet nå igjen blokkerer en nyordning med utjevningsmandater, vil disse partier senere foreslå en endring i den almindelige valglov med sikte på å endre delingstallet og å innføre muligheten for listeforbund.
30.Spørsmålet er så hvordan en kan rette opp urettferdigheten slik at det er forbrukerne som oppnår fordelen ved endringene," skriver Ap.organet videre - og anklager finansministeren for ikke å ha sagt noe om" hvordan han og Regjeringen tenker seg en nyordning praktisert".