Norwegian-Italian translation of objektiv

Translation of the word objektiv from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

objektiv in Italian

objektiv
domadjective obbiettivo, imparziale
  oppførendeadjective disinteressato, obiettivo
  optikknoun obbiettivo [m]
Synonyms for objektiv
Derived terms of objektiv
Similar words

 
 

More examples
1.I Gudbrandsdalen" er tatt med et Minolta HiMatic 9, 45 mm objektiv.
2.Nektelsen fungerer som en straff for noe jeg ikke er opplyst om at er ulovlig, en straff jeg er pålagt av fengselsmyndighetene, uten mulighet for å forklare meg, og uten noen form for objektiv prøving", skrev hun til Sivilombudsmannen.
3.Og det finnes jo ingen objektiv beskrivelse for denne virkelighet, skyter Sigmund Mjelve inn.
4.Pedagoger eller psykologer utenfra kan lettere foreta en objektiv vurdering av situasjonen enn personalet som selv er involvert.
5.På dette området er sammenligningen ikke objektiv.
6.Rapporten er ikke objektiv, mener forbundets ledelse.
7.Advokat Ingunn Aarbakke la også vekt på at politifolkene som deltok i Markveien, og som har møtt som vidner, var så personlig involvert i saken at de ikke kunne tillegges noen mer objektiv beviskraft i sine prov enn ungdommene selv.
8.At elevene også får en tilnærmet objektiv vurdering av dette arbeidet ved hjelp av en karakter, virker ofte som den beste informasjon elev og foreldre får.
9.At sannhetsspørsmålet er redusert til en objektiv strafffrihetsgrunn - med bevisbyrden hos tiltalte - er omtrent som om enhver besitter av en gjenstand kunne straffes for heleri så snart han ikke positivt kunne bevise at gjenstanden virkelig var hans egen eller selgerens.
10.Boken er udogmatisk og presenterer de forskjellige retninger innen homeøpatien på en objektiv og nøytral måte.
11.Brevet er stilet til finansminister Rolf Presthus, som blir oppfordret til å gi forslaget en objektiv behandling uavhengig av statsbudsjettet.
12.De sakkyndige skal foreta en nøytral og objektiv vurdering av de forhold Treholt er siktet for.
13.De tilhører så prosaiske objekter som anastigmatisk korreksjonslinse (1956), gulfilter (1949), objektiv og en revolverfatning for flere objektiver.
14.Den har vært og er farvet av individuelle opplevelser og verdimål (selvsagt !), og derfor ofte motstridende, men for det meste skrevet ut fra en i utgangspunktet objektiv og positivt grunninnstilling.
15.Den klassiske diskusjon om forskningens integritet og grenseoppgangen mellom hva som er verdinormert og" objektiv" forskning, angår PRIO idag som det gjorde det fra starten.
16.Deres lesere, som vi håper får en objektiv informasjon, må selv bedømme den greske regjerings reaksjon, som har som mål å bevare de greske nasjonale interesser og freden i området.
17.Det betyr fremfor alt at forfatterne må ha kjennskap til livet for å skildre det sannferdig i sine verker - ikke livløst, ikke bare som objektiv virkelighet, men nettopp i dets revolusjonære utvikling...
18.Det eneste fornuftige Generalov kommer med i sin artikkel er å beklage" mangelen på eller fraværet av objektiv informasjon i vestlige massemedia om det som skjer i og rundt Afghanistan".
19.Det er A / S Miljøplan som har stått for utredningsarbeidet, og selskapet har såvisst ikke vært noen" hjemmedommer", men foretatt en objektiv analyse.
20.Det er snakk om å gi mest mulig objektiv praktisk informasjon.
21.Det er svært vanskelig å lage en objektiv vinterdekktest fordi dekkenes egenskaper under ulike forhold og på ulike biler kan variere svært meget.
22.Eftersom samer flest ikke har noe med disse sameaktivistene å gjøre, burde det være på tide å få en objektiv opplysningskampanje om sameaktivistenes historieforfalskning med urfolkrolle i strid med fakta, og om deres påståtte hevd på tamreindrift, efter at nordmenn sluttet med tamreindrift, og om hvem som står bak dem, ikke minst de siste.
23.En slik metode er mer objektiv og pålitelig enn spørreundersøkelser.
24.Er da eieren objektiv erstatningsansvarlig efter Norske Lov 6102 ?
25.Finner han at det er objektiv og korrekt saksfremstilling, når bygningssjefen overfor det samme råd presenterer en perspektivskisse av anlegget sett bakfra, noe som betraktelig reduserer dets dimensjoner pga. nivåforskjellen i terrenget ?
26.Forfatteren viser seg som en våken og objektiv iakttager, som i sin streben efter å få frem de faktiske forhold ikke synes å la seg blinde av ideologi eller andre forhold.
27.I et forord undertegnet av generalsekretær Joseph Luns heter det at hensikten har vært å fremskaffe" autoritative, faktiske opplysninger, en objektiv kilde for å hjelpe offentligheten til å vurdere den eksisterende maktbalanse".
28.I malerier som det djerve" Trekantet hus" og" Låst hus", susende i stjerner og ensomhet, synes Mamen å ha funnet inn til seg selv - og ut i en sterkt objektiv malerisk virkelighet.
29.Informasjonsvirksomhet kan ikke bli objektiv på grunn av utvelgelse og presentasjonsform.
30.Jeg synes det er fint at vi har en objektiv instans som heter Kirke og undervisningsdepartementet, som i alle deler har vist lojalitet for Kirkens sanne vel, særlig når det gjelder kirkelige utnevnelser og ansettelser.
Your last searches