Norwegian-Italian translation of observere

Translation of the word observere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

observere in Italian

observere
sinnsfornemmelseverb osservare, accorgersi
  fareverb fare attenzione a, stare attento a
  oppmerksomhetverb studiare, osservare, fare attenzione, badare
  personverb vedere, osservare, guardare
  merke noeverb osservare, notare
Synonyms for observere
Examples with translation
Siste natten var det en god sjanse for å observere nordlyset.
More examples
1.Hvis Europa er istand til å bringe ut i verdensrommet en bemannet stasjon som tillater det å observere enhver mulig trusel, å varsle den og dermed forhindre den, da vil Europa ha tatt et stort skritt på veien mot sitt eget forsvar...
2.I tillegg legger kommisjonen vekt på at inntekt av boligkapital er forholdsvis enkel å observere.
3.Solar Max" ble skutt ut i 1980 for å observere Solen, men den gikk i spinn da styringssystemet sviktet efter 10 måneder.
4.Det er ikke uvanlig å observere over 1000 sangsvaner og over 6000 ender på en dag her ute.
5.En maler og tegner lærer tidlig at det er viktig å se og observere - det gjelder også for dem som skriver.
6.En viktig del av turen var å observere hvor langt japanerne er kommet i bruk av roboter innen vårt fag.
7.Folk i Vang har vært flinke til å observere og sende inn funn som er blitt gjort, fortsetter Unni Blegen Walhovd.
8.Hvis Europa var istand til å sende opp en bebodd romstasjon som gjorde det mulig å observere, melde fra om og dermed avverge en eventuell trusel, ville det ta et stort skritt i retning av sitt eget forsvar, sa Mitterrand.
9.Vi har registrert at det er en politisk demonstrasjonsstreik, og vi akter ikke å foreta oss noe i saken bortsett fra å observere hvilke følger streiken kan få for sikkerheten i Nordsjøen.
10.At den mørke delen av den formørkede månen sender ut et rødt lys, kan man ifølge de to britiske forskerne ofte observere når månen står lavt over horisonten.
11.Burch sa at disse flyene vil kunne observere bevegelser i skipstrafikken i Persiabukten, og registrere flyangrep mot skip med presise data.
12.Da kunne avisens lesere observere en pompøs trespalter.
13.De som i Norge vil delta i kampen om denne medaljen, må observere følgende tidsplan : innen 31. mars 1985 sende inn sitt arbeide til Paul H. Jensen, Abbedikollen 3 D, 0280 Oslo 2 for forhåndsvurdering og nominasjon til prisen.
14.Den nedgangen i rentenivået som man kunne observere tidligere iår, har nå definitivt stanset opp.
15.Derimot skal det bli interessant å observere hvilken mottagelse oppføringen av tidligere studentpolitiker, nå forbundssekretær i NTL, Marit Nybakk Aarseth, vil få ute i lokallagene.
16.Dessuten er kjøretøyet vanskelig å observere og mindre i forhold til biler.
17.Det er derfor ganske utrolig å observere biskopens forsøk på å undra seg og de øvrige styremedlemmer deres ansvar for sine vedtak.
18.Det er en glede å observere det mot som Kim Småge har lagt for dagen, i likhet med hovedpersonen Hilke i boken.
19.Det fremgår av politiets mål med prøveordningen at publikum skal trekkes aktivt med i kampen mot kriminalitet, og at lokalbefolkningen motiveres til å observere og melde fra om forbryterske aktiviteter.
20.Det har vært utplassert folk i området dag og natt for å vokte, dels for å observere og lytte efter ulvehyl.
21.Det kan være ganske morsomt å observere menns reaksjoner også.
22.Det vakte stor oppmerksomhet verden over eftersom det var første gang man kunne observere et" krypende" fjell.
23.Dette er en gunstig utgangsposisjon for dem som vil observere planeten i en god kikkert som kan skille ringsystemet tydelig ut fra selve planeten.
24.En annen hovedmetode er å observere trafikken av biler, og merke seg kundenes bilnumre.
25.En som i embets medfør kan observere andre lands målsetting og virkemidler i informasjonsarbeidet, blir slått av vesentlige mangler ved den samlede Norgesinformasjon overfor utlandet.
26.En stor del av utviklingsarbeidet er å observere og gjøre feltundersøkelser.
27.Et begrenset antall forble i dalen for å observere russernes aktiviteter og rapportere til Massoud, som da befant seg ca. hundre kilometer lenger nord med hovedstyrken av geriljaen.
28.Fly som ble benyttet til å observere prøveutslipp av forskjellige typer olje på havoverflaten utenfor norskekysten, inngikk i en systematisk undersøkelse med spesialskip og lenser for oppsamling av olje.
29.Folk som bor langs kysten er dyktige til å observere ting som skjer på sjøen.
30.Folk som tittet opp på himmelen kunne fredag ved 20.30tiden observere to soler over Oslo.
Similar words

 
 

observere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) observereobserverendeobservert
Indikative
1. Present
jegobserverer
duobserverer
hanobserverer
viobserverer
dereobserverer
deobserverer
8. Perfect
jeghar observert
duhar observert
hanhar observert
vihar observert
derehar observert
dehar observert
2. Imperfect
jegobserverte
duobserverte
hanobserverte
viobserverte
dereobserverte
deobserverte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde observert
duhadde observert
hanhadde observert
vihadde observert
derehadde observert
dehadde observert
4a. Future
jegvil/skal observere
duvil/skal observere
hanvil/skal observere
vivil/skal observere
derevil/skal observere
devil/skal observere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha observert
duvil/skal ha observert
hanvil/skal ha observert
vivil/skal ha observert
derevil/skal ha observert
devil/skal ha observert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle observere
duville/skulle observere
hanville/skulle observere
viville/skulle observere
dereville/skulle observere
deville/skulle observere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha observert
duville/skulle ha observert
hanville/skulle ha observert
viville/skulle ha observert
dereville/skulle ha observert
deville/skulle ha observert
Imperative
Affirmative
duobserver
viLa oss observere
dereobserver
Negative
duikke observer! (observer ikke)
dereikke observer! (observer ikke)
Your last searches