Norwegian-Italian translation of omforme

Translation of the word omforme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omforme in Italian

omforme
endringverb trasformare
  formverb rimodellare
Synonyms for omforme
Derived terms of omforme
More examples
1.De fire jentene, som sammen med manusforfatter Knut Faldbakken er inne i sluttprosessen med å omforme alle innfall og ideer til en dreiebok, reserverte seg noe mot dette sitatet, som de ikke var ansvarlige for.
2.Det var der Zimbabwes herskende parti, Robert Mugabes ZANU, onsdag åpnet sin storstilte kongress til tonene av" Internasjonalen", og det var der den samme kongress i helgen vedtok å omforme partiet efter sovjetisk mønster og enstemmig støttet et forslag om innføring av en marxistiskleninistisk ettpartistat.
3.Dette er bakgrunn for at utredningen understreker Norges behov for å omforme oljeformuen til en bredere basert industriell virksomhet.
4.En nasjon som er seg sin historiske oppgave bevisst, kan ikke omforme eller utvanne sin arv for ikke å støte innvandrere.
5.Evnen til å omforme dette til praksis, resonnering og vurdering blir ikke innlært på samme måte.
6.Fra" De grønnes" partiledelse i Bonn er det kommet skarpe advarsler mot avtaleutkastet i Hessen det applauderes av folk" som vil omforme oss til støttespillere for denne staten og for dette systemet", heter det.
7.Henry Welde fikk i oppdrag å omforme skissene til seddelteknikkens sirlige og nitide formsprog.
8.Hverken vi eller prestene har imidlertid mandat til å omforme budskapet.
9.Hvis målet er å svekke eller omforme hele forsvarsstrukturen, bør man si det, understreket Stordrange.
10.I en uttalelse til departementet sier utvalget at det bør bevilges nok midler til å omforme domstolene til en moderne etat.
11.I sosialvesenet så han en mulighet for å omforme samfunnet.
12.Kanskje er det bare hvis vi gjør det tankeeksperiment å forestille oss dem ugjort, at vi kan se at de allikevel har bidratt til å omforme samfunnet, og at de la en plattform for det større byggverk som skulle komme velferdsstaten, skriver AnneLise Seip til slutt i sin bok" Sosialhjelpstaten blir til - norsk sosialpolitikk 17401920.
13.Kanskje mener opphavsmennene til" Chess" at når et dikt abv T.S Eliot kan bli" Cats", lar det meste her i livet seg omforme til musical.
14.Mandag måtte Brig N tåle å få beskjed om å vente noen timer før videre fremrykking, slik at Brig 15 (Tromsbrigaden) rakk å omforme stillingene sine.
15.Men i sin iver efter å omforme samfunnet har man hatt for seg" det nye menneske", trygg og solidarisk, befridd for århundrers feilgrep og misforståelser, og fra kravet om pugg og eksakte kunnskaper.
16.Også utenfor sitt felt har Gundersen en frapperende evne til å snappe opp poenger, og omforme dem til ofte originale meninger.
17.SELV har Aas bidratt til denne spenningen og internasjonaliseringen ved å bidra til å omforme Vesta og norsk forsikringsnæring.
18.Ut fra den funksjonen sensoren har, vil den samle inn data, omforme disse og sende dem videre i form av akustiske signaler (lydimpulser) opp til en mottagermikrofon på fartøyet.
19.Vi ser sosialpolitikken som et viktig virkemiddel til å omforme samfunnet og utjevne levekår.
20.Århundrer har det tatt å omforme det kuperte landskapet til dyrkbar mark.
21.Først når vi er selvberget på alle områder i musikklivet, kan vi kritisk motta de store impulser utenfra og omforme dem til våre egne.
22.Er først prosjektet levedyktig, vil kontakten med den levende virkelighet omforme det i en kontinuerlig forfiningsprosess, som gjenoppretter den eneste gyldige vekselvirkning mellom bruker og designer i en ny og mer meningsfylt form for sammenheng.
23.Bakkestasjonen i Sverige hadde ikke utstyr til både først å omforme de amerikanske fjernsynssignalene fra studio i New York til europeisk system og derefter omforme hele sendingen fra Sandvika til signaler som kunne sendes til USA.
24.Den årlige fortjenesten til bandene som opererer i Peru med å kjøpe cocablad og omforme dem til pasta, er anslått til rundt seks milliarder dollar (ca. 57,6 milliarder kroner).
25.Departementet for offentlig sikkerhet kunngjorde at" den historiske oppgave å omforme 20 millioner mennesker" nå var blitt fullført.
26.Det er en utvikling i gang som tar sikte på å omforme den gamle vokterrollen til en flersidig betjentrolle med kunnskap og innsikt om behovet for fysisk trening og kulturaktiviteter.
27.Det kan være usikkert nok i hvor stor grad en utredning kan være med på å omforme et samfunn.
28.Ellers har INBY en ide om å omforme Torvgaten til en overbygget gågate.
29.Endel næringsdrivende i strøket støtter ideprosjektene og vil arbeide videre med å omforme ideene til et handlingsprogram med bred støtte blant dem som holder til i Torvbyen og blant bypolitikerne som til syvende og sist har det avgjørende ord i det som skjer i Oslo.
30.Et av dem blir å utvikle data som kan brukes i moderne EDBsammenheng, et annet å omforme standardiserte opplysninger slik at de passer kjøperens spesielle behov.
Similar words

 
 

omforme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) omformeomformendeomformet
Indikative
1. Present
jegomformer
duomformer
hanomformer
viomformer
dereomformer
deomformer
8. Perfect
jeghar omformet
duhar omformet
hanhar omformet
vihar omformet
derehar omformet
dehar omformet
2. Imperfect
jegomformet
duomformet
hanomformet
viomformet
dereomformet
deomformet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde omformet
duhadde omformet
hanhadde omformet
vihadde omformet
derehadde omformet
dehadde omformet
4a. Future
jegvil/skal omforme
duvil/skal omforme
hanvil/skal omforme
vivil/skal omforme
derevil/skal omforme
devil/skal omforme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha omformet
duvil/skal ha omformet
hanvil/skal ha omformet
vivil/skal ha omformet
derevil/skal ha omformet
devil/skal ha omformet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle omforme
duville/skulle omforme
hanville/skulle omforme
viville/skulle omforme
dereville/skulle omforme
deville/skulle omforme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha omformet
duville/skulle ha omformet
hanville/skulle ha omformet
viville/skulle ha omformet
dereville/skulle ha omformet
deville/skulle ha omformet
Imperative
Affirmative
duomform
viLa oss omforme
dereomform
Negative
duikke omform! (omform ikke)
dereikke omform! (omform ikke)
Your last searches