Norwegian-Italian translation of omsorg

Translation of the word omsorg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omsorg in Italian

omsorg
ansvarnoun cura [f]
  kjenslernoun sollecitudine [f], premura [f]
  medisinnoun cure [fp]
Synonyms for omsorg
Derived terms of omsorg
Similar words

 
 

More examples
1.Barnegrupper med spesielle behov" dekker barnegrupper som har et eller flere barn med behov for særskilt støtte eller stimulering og omsorg uten at de er å betegne som funksjonshemmede.
2.De deler av parken som er mest besøkt, bør vel få en parkmessig behandling med stor omsorg for enkelttrær.
3.Dersom de private daghjem kan tilby en omsorg med god kvalitet til lavere omkostninger, så vinner jo hele samfunnet på det," uttaler han.
4.Det passer for kvinner, kvinner er skapt for omsorg," heter det.
5.Hvilken omfattende omsorg som hører til i det bilde Jesus gir oss av Gud !
6.Kristelig Folkepartis sentralstyre går inn for at barnetrygden bør være størst for barn opp til 8 års alder og at overføringene øker slik at foreldrenen får et mer reelt valg mellom selv å ha omsorg for barna eller å betale andre for det.
7.Marit" opplevde det som ingen instanser gav henne omsorg og støtte i den følelsesmessige påkjenning.
8.Om vi ikke kan helbrede verden, kan vi i det minste gi den all vår pleie, vår omsorg.
9.Stakkars barn som må være i barnehave, og ikke hjemme under mors kjærlige omsorg.
10.Arbeidet for en menneskeverdig omsorg må ikke bli kullkastet av de forskjellige utspill som er kommet fra profesjonsinteresser både innenfor og utenfor institusjonene ; det ville være en skandale, sier Tomren.
11.Bergen kommunes tolkning av loven er et forsøk på å nekte studentene de rettigheter de har efter Lov om sosial omsorg, hevder Norsk Studentunion i sitt brev til departementet.
12.De grunnleggende bibelske normer for liv i ekteskap og familie er kjærlighet og gjensidig omsorg, ikke herredømme og undertrykkelse.
13.De statlige overføringene til kommunene må økes hvis vi skal klare å få de psykisk utviklingshemmede ut av de store institusjonene og over i åpen omsorg i lokalmiljøene.
14.Det er de som har de største problemene, de som særlig fortjener samfunnets omsorg og støtte, som vil bli rammet, legger Kvalheim til.
15.Det er meningen å samle deltagerne i mindre grupper med hver sin leder, som kan drøfte de forskjellige sider av konferansens tema" Omsorg ved livets slutt", blant andre smertebehandling og de psykiske aspekter.
16.Det er på tide at vi beveger oss samlet inn i en kampanje for å erstatte grådigheten og dumskapen med tradisjonell demokratisk, amerikansk omsorg for de desperate, de fattige, de sultende og de utestengte, sa Cuomo.
17.Det er stort behov for pleie og omsorg, dertil kommer hensynet til forebyggende arbeide mot livsstilsykdommene.
18.Det hjelper lite med privat omsorg når 5060 pst. av de eldre bor alene - i Oslo gjelder dette 70 pst. av alle 80åringer, sier Brevik.
19.Det var en ny utdannelse den gangen, og hadde med omsorg å gjøre.
20.Det vi trenger, er omsorg og solidaritet, både der vi bor og arbeider.
21.Dyrene appellerer til barnas forståelse, omsorg og ømhet, forteller forstander Jørgen Andersen.
22.Eldres pårørende gjør idag en stor innsats ved å dra omsorg for pleietrengende som bor hjemme.
23.Eldres pårørende gjør idag en stor innsats ved å ta omsorg for pleietrengende som bor hjemme.
24.En jakthund yder bare sitt beste hvis den får kjærlighet og omsorg og behandles som et familiemedlem, sier tannlege og hundesportmann Johs. Myhre.
25.Er det ikke vel sent å sette ned et slikt utvalg når man i lengre tid har visst at Staten overlater ansvaret for denne omsorg til fylkene ?
26.Et slikt arbeide setter julen i et fint lys, det lærer oss å vise omsorg for hverandre på en litt anderledes måte, påpeker fungerende rektor Bjørg Sundbye Mogstad.
27.Familien er den sentrale enhet i omsorg og oppdragelse av barna, og samfunnet må søke å legge forholdene til rette for at familien skal mestre sine foreldreoppgaver.
28.Faren ved å være så restriktiv når det gjelder omsorg for barn, er innlysende.
29.For den daghjemsansatte som virkelig forsøker å anvende sine evner og kunnskaper til å gå ned under overflaten, yde en viss åndelig omsorg, tårner vanskelighetene seg opp.
30.For tusenvis av foreldre med psykisk utviklingshemmede barn betyr fire ukers ferie 24 timers kontinuerlig døgnpleie og omsorg.
Your last searches