No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword omstrukturering. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Lenge leve livet" er det første produktet jentene serverer det norske folk efter ett år med intens" omstrukturering".
2.Det at investorer går inn og planlegger omstrukturering av selskaper, er ikke nødvendigvis uheldig.
3.Det ble hevdet at en slik omstrukturering skulle skje over tid.
4.Haugesunds Mekaniske Verksted A / S fortjener prisen fordi bedriften i en tid med sterk omstrukturering innefor næringen har satset på opplæring for å øke produktivitet og konkurranseevne, spesielt opplæring av ungdom, sier N.A.F.s arbeidsutvalg i sin begrunnelse for tildelingen.
5.I Oslo la vi ned en avdeling allerede i 1981, foretok en omstrukturering i 1982 og la ned ytterligere en avdeling høsten 1983.
6.Kapitalmarkedet er der, og disse statsbedriftene har ved sin omstrukturering fått høyere produktivitet og er innrettet på et voksende marked.
7.Nedleggelse eller omstrukturering av skoler må nødvendigvis komme, og med omstrukturering mener jeg at forandringer i nærings og samfunnsliv skaper behov for nye utdannelsestilbud.
8.Utviklingen i 1983 har vært preget av omfattende omstrukturering, skriver selskapet.
9.Vi skal ikke glemme at den omstrukturering som har funnet sted med Haldens industri er fremtidsrettet, understreker ordfører John Erik Eriksen og rådmann Oddvar Jacobsen.
10.83regnskapet blir som følge av omstrukturering og refinansiering belastet med ekstraordinære poster på 163 millioner kroner.
11.Av andre store saker i Norcemsammenheng som har interessert offentligheten, kan nevnes Kjøpsvikfabrikken, overtagelse og omstrukturering av Jøtul, samt den forestående nedleggelse av sementfabrikken på Slemmestad.
12.BEHOVET for en omstrukturering av kommunens økonomi i den retning finansrådmannen så klart har tatt til orde for, er fortsatt i høy grad tilstede.
13.Bakgrunnen for kursfallet er at Aaksjonærenes kapital ansees som tapt, og selskapet har måttet gjennomføre en omfattende omstrukturering av sine virksomheter for å dekke et sterkt behov for ny egenkapital.
14.Både vestlige økonomiske eksperter og offisielle kinesiske erklæringer mener at veksten skyldes den omstrukturering av økonomien som Deng Xiaoping har gått i spissen for.
15.Da slakteribygningene begynte å foreldes, ble det i 1970 foretatt en omstrukturering, og meieriet gikk ut.
16.Danskene - beskyldt for å være Nordsjøens rovfiskere - kunne da bli tvunget til å foreta en nødvendig omstrukturering av sin fiskeflåte til fordel for det langsiktige fiskerisamarbeide i Nordsjøen.
17.De siste årene har det skjedd en storstilet omstrukturering av kunstgjødselindustrien i Europa.
18.Den norske Amerikalinjes aksjer er suspendert fra Oslo Børs i forbindelse med forestående offentliggjørelse av endringer av eierforhold i selskapet og omstrukturering av virksomheten.
19.Den nye given innenfor den delen av britisk bilindustri som hørte inn under British Leyland, kan i stor grad tilbakeføres til den omstrukturering som har foregått.
20.Den nye sjefsekretæren i Oslo Høyre, Fred Olav Jacobsen, satser på omstrukturering av sekretariatet.
21.Det burde være tilstrekkelig å peke på den omstrukturering av familiesituasjonen som har funnet sted.
22.Det bygger blant annet på at man har vunnet ca. 90 millioner kroner som resultat av salg eller omstrukturering av ulønnsom virksomhet, og ca. 180 millioner kroner ved bemanningsreduksjoner.
23.Det dreier seg om direkte økonomiske overføringer, likviditetslån, hjelp til omstrukturering av lånegjelden og et opplegg for å finansiere investeringer på de innenlandske og de utenlandske obligasjonsmarkeder.
24.Det er sannsynlig at Låneinstituttet er lite stemt for utenlandske konkurrenter som store eiere av Akergruppen, også fordi disse da vil nyte godt av den verdistigning som har funnet sted i selskapet som en følge av Låneinstituttets pengeinnsats, som gav tid til riktig omstrukturering.
25.Det legges spesiell vekt på at skolen må være i forkant av arbeidsmarkedsutviklingen for å imøtekomme nødvendig nyskapning og omstrukturering i næringslivet.
26.Det samme gjelder for Venstre i synet på at det er nødvendig å foreta omstrukturering av en utsatt ensidig industri.
27.Det som trenges er en omstrukturering.
28.Dette er omstrukturering.
29.Dette fremgår av sluttkommunikeet fra det tre dager lange SEVmøtet (Comecon) i Moskva og var et ventet resultat eftersom en slik omstrukturering lenge har vært SovjetUnionens ønske.
30.Disse forhold må i høyeste grad tas med i vurderingene når man drøfter en omstrukturering av EFs egen industri, mener norske industriledere.