Norwegian-Italian translation of oppheve

Translation of the word oppheve from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppheve in Italian

oppheve
uvirksomhetverb annullare
  anliggendeverb annullare, revocare, cancellare, invalidare
  loververb abolire, sopprimere, abrogare, revocare, annullare, invalidare
  rettsvitenskapverb sospendere, annullare, rendere inutile
  annullereverb abolire, annullare, cancellare
Synonyms for oppheve
Derived terms of oppheve
Similar words

 
 

More examples
1.NR rekommanderer Nordisk Ministerråd innenfor de gjeldende lovers rammer i de enkelte nordiske land, å gjennomføre forsknings, utredningsog opplysningsarbeid vedrørende homofiles stllling i de nordiske land, samt å undersøke mulighetene for å oppheve lovgivning som diskriminerer homofile og for gjennom lovgivning å fremme homofiles likestilling og beskyttelse mot forskjellsbehandling.
2.Personlig mener jeg at Norges Fotballforbund bør oppheve amatørreglene.
3.Tornerose" får en psykologisk død med påfølgende oppstandelse, noe som understrekes ved at den siste av de 12 gode feer kan oppheve den fysiske død og omgjøre straffen til hundre års søvn.
4.Vil man avskaffe bilen og behovet for parkeringsplasser, får man gjøre som i de sosialistiske land : holde lønningene nede og bilprisene oppe, slik at det koster borti en livslønn å skaffe seg en bil, og dessuten oppheve den alminnelige bevegelsesfrihet.
5.Den nye teknologien gir uanede muligheter for å oppheve geografiske avstander og skiller.
6.Departementet vurderer dessuten å oppheve adgangen til å kjøre med passasjer på lett motorsykkel før føreren er fylt 18 år.
7.Hvis man sitter på begge sider av bordet, hvilket utgangspunkt har man da for det man gjør, spurte han, og mente at det var som å oppheve tyngdeloven å forvente at man skal skrive slik at det skader ens egne økonomiske interesser.
8.Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet - støtter i en innstilling fra komiteen Regjeringens forslag om å oppheve boligformidlingsloven.
9.Men heller ikke Arbeiderpartiet kan være villig til å ignorere norske landbruksinteresser, og vi kan ikke gå for langt når det gjelder å oppheve beskyttelse av norske landbruksprodukter.
10.Og nå har svenskene heldigvis bestemt seg for å oppheve sin prisstopp, noe som også kan bidra til å bedre situasjonen, sier han.
11.Regjeringen vil foreslå å oppheve alle lover fra tiden efter 1814 som idag er foreldet.
12.Stortinget vedtok enstemmig 9. desember 1983 med virkning fra 1. januar 1984 å oppheve den generelle fritaket for kilometeravgift for kjøretøyer med totalvekt til og med 2000 kg.
13.Vi må arbeide både for å oppheve individuelle og organisasjonsmessige barrierer, vi må arbeide for å endre holdninger og for å se likestillingsspørsmålet som en naturlig del av rekrutteringsarbeidet i bedriftene, sa hun.
14.19837 vil en bemanningsreduksjon under visse forutsetninger oppheve forskjellen i mannskapskostnader i forhold til andre lands skipsfart.
15.AMNESTY International ber myndighetene på Jamaica om å oppheve dødsstraffen.
16.Aftenposten får opplyst at Kommunaldepartementet tar sikte på å oppheve alle særlover slik at kommunen kun blir lovforpliktet til å ha et kommunestyre og formannskap.
17.Allerede onsdag i neste uke kommer Folketinget imidlertid med all sannsynlighet til å oppheve Glistrups immunitet med stort flertall.
18.Arbeiderpartiet og SV er ikke enig i Regjeringens forslag om å oppheve båtavgiften, men det vil det borgerlige flertall sørge for blir gjennomført.
19.Arbeiderpartiet vil oppheve dette skillet, så vi får en studieretningløs videregående enhetsskole.
20.Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, kommunalråd Thorvald Stoltenberg, presiserer overfor Aftenposten at finansutvalget mandag ikke fattet noe formelt vedtak om å oppheve ordningen med fleksibel pensjonsalder i Oslo kommune.
21.Avishuset har nektet å bøye seg, mens journalistene i Politiken mener at det er berettiget tvil om saken, og de har, i likhet med typografene, anmodet avisledelsen om å oppheve avskjedigelsen.
22.Bakgrunnen er at Kristelig Folkepartis bystyregruppe ennå ikke har bestemt seg for om den skal støtte Fremskrittspartiets forslag om å oppheve prisreguleringen for boliger tilsluttet kooperative boligbyggelag.
23.BergAndreassen mener det kan forsvares å oppheve gjennomkjøringsforbudet i veien, slik at man kan få skikkelig utprøvet effekten av 40 kilometergrensen samt sidehindere.
24.Bilorganisasjonene venter nå på en kjennelse fra lagmannsrettens kjæremålsutvalg som skal stadfeste eller oppheve namsrettens kjennelse som gikk ut på at bilorganisasjonene ikke hadde anledning til å oppfordre sine medlemmer til bare å handle bensin hos Norol.
25.Bl.a. gikk han inn for å oppheve ordningen med konsesjon for å drive drosjevirksomhet.
26.Blant dem som hadde anmodet om å oppheve fiskestoppen i januar var Vesterålenkommunene Andøy, Bø og Øksnes.
27.DEN BRISTISKE regjering har tilbudt seg å oppheve krigssonen på 240 kilometer rundt Falklandsøyene, opplyser en fremtredende argentinsk tjenestemann.
28.DET er således mange gode grunner til å oppheve den tilskuddsmessige" unntakstilstand" for Akershus.
29.Da Stortinget sist behandlet spørsmålet, stemte Senterpartirepresentantene Reidar Due, Peter Angelsen og Ole Gabriel Ueland sammen med Høyre og Fremskrittspartiet for å oppheve prøveordningen med lørdagsstengte polutsalg.
30.Da får vi en bensinpris på rundt 4 kroner literen, mener Hagen, som også vil oppheve bindingen mellom oljeselskapene og bensinforhandlerne.
Your last searches