Norwegian-Italian translation of opplyse om

Translation of the word opplyse om from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opplyse om in Italian

opplyse om
problemverb chiarire, dare chiarimenti su
Similar words

 
 

More examples
1.Dessuten vil vi opplyse om arbeidsmarkedet.
2.En ting er å opplyse om årsaker til brannene.
3.Jeg kan opplyse om de navn vi har anbefalt, ikke om noe annet.
4.Kan du opplyse om hvor lenge Treholt har spionert ?
5.21. august er fristen for fylkene til å gi direktoratet oversikter over midler som ble brukt i tredje kvartal og opplyse om hvor mye penger de trenger for sin virksomhet resten av året.
6.Adm. direktør Christian Thommessen i Media Invest ønsker foreløbig ikke å opplyse om hvilket selskap det gjelder utover at det vil gi Media Invest en fot innenfor kinobransjen.
7.Advokat Harboe skriver at tjenestemenn innen skatteetaten må ha brutt sin taushetsplikt når presse og kringkasting ofte kan opplyse om navngitte personers skatte og avgiftsforhold.
8.Akergruppen har de største kravene i boet, det ene er på 535 mill. kroner og basert på erstatningsansvar fordi Johan Reksten unnlot å opplyse om utenlandsformuen.
9.Andreassen legger til at ikke alle kredittkortselskapene følger samme praksis som American Express, men han vil ikke opplyse om hvilke selskaper som automatisk gir banken opplysninger om hva pengene kan være brukt til.
10.Apressen har drevet vanlig nyhetsjakt, på linje med Handels og Sjøfartstidende som samme dag kunne opplyse om statsbudsjettets gledesbudskap om en merinntekt i 1984 på 14 milliarder kroner fra oljen.
11.Bankene har lenge unnlatt å opplyse om den effektive rente på lån, men efter at Bankinspeksjonen tok opp saken for vel halvannet år siden, er også bankene begynt å bli flinkere.
12.Bilen var blitt observert kvelden før på samme sted, men ingen har ennå kunnet opplyse om det da var flere personer til stede.
13.Braathens SAFE rykket ihøst inn annonser for å opplyse om at deres nye nummer til Fornebu, 11 20 60, ikke lenger tilhørte ligningskontoret.
14.Bremer hevder blant annet at OBOS gjennom sin markedsføring har lurt folk til å flytte fra rimelige til dyre boliger, blant annet ved ikke å opplyse om opptrappingene av husleiene.
15.De tre regjeringspartiene sier i sine fellesbemerkninger at det bør være en plikt for alle banker å opplyse om den effektive rente når lånekontrakter inngåes.
16.Det er forstemmende at Justisdepartementet, som selv foreslo at alle advokater skulle kunne benytte denne anledningen, ikke selv klarer å opplyse om det.
17.Efter loven er man pliktig til å opplyse om at abort kan føre til sterilitet, men i en slik situasjon er mange tydeligvis så psykisk presset at de ikke oppfatter hvor liten denne risikoen er.
18.Etter først å ha fastslått overfor den britiske regjeringa at Norges nøytrale plikter i forhold til ubåtresolusjonen avgrensa seg til å handheve den likt overfor alle krigførande, ba Utanriksdepartementet i likelydande notar alle dei krigførande maktene opplyse om deira ubåtar var blant dei uidentifiserte ubåtar som i den seinare tid hadde krenka norsk sjøterritorium.
19.For ordens skyld kan jeg godt opplyse om at jeg tror man normalt ikke bør overlate ansvar for forhandlinger om viktige spørsmål i forhold til fremmede stater til statsråder, idet dette kan bidra til å binde regjeringskollegiet.
20.For å få et fullstendig bilde, kunne det være interessant om direktør Halvorsen kunne opplyse om hvilke lokale tillegg Dyno gav i 1974.
21.Fremtiden kan opplyse om at Kripos er koblet inn i efterforskningen fordi det dreier seg om et såvidt stort kvantum beslaglagt brennevin.
22.Han betjente i lang tid en dekkadresse for en av de afghanske motstandsorganisasjonene utenom komiteen, unnlot å opplyse om forholdet, og unnlot på direkte spørsmål å gjøre rede for det.
23.Han kan ikke opplyse om hvor mye Den Islamske Liga eventuelt er villig til å kjøpe tomten for.
24.Han understreker at politiet mistenker tre menn for å stå bak tyveriet, men vil ikke opplyse om mannen som ennå ikke er varetektsfengslet er pågrepet eller ikke.
25.Han unnlot gjennom lang tid mens han var sentral tillitsvalgt i Afghanistankomiteen å fortelle om sitt betalte borgerlige arbeide i AKP (ml) og ville heller ikke opplyse om det på direkte spørsmål.
26.Hun har sittet i avhør, men jeg kan ikke opplyse om hun har innrømmet ildspåsettelsene.
27.Hvor mye gutten veide, kunne ikke overstyrmannen opplyse om.
28.Hvor vedkommende skal, om det er flere ombord, og hvor man har tenkt seg, har ikke flyveren noen plikt til å opplyse om.
29.I Odelstingsproposisjon nr. 24 (1983 / 84) - Om lov om kredittkjøp - som ble lagt frem tidligere iår, er det tatt inn et forslag til bestemmelser om at alle finansieringsforetagender herunder bankene - må opplyse om lånevilkår og effektiv rente ved selvstendige lån uten tilknytning til kjøp.
30.Ifølge Varden har Fina A / S og Folla Verk avsatt fem millioner kroner til leting efter forekomster av edle metaller i Telemark, men har ikke vært villig til å opplyse om letingen hittil har gitt uttelling.
Your last searches