No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword ordning. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Den norske regjering har gjort det klart at den er rede til å stemme for en" frys"ordning som et ledd i en kontrollbar samlet nedrusTningsavtale.
2.Efter en samlet vurdering kan ikke Kommunaldepartementet støtte den foreslåtte omleggingen, men ønsker at vår nåværende ordning opprettholdes", heter det i høringsuttalelsen.
3.En ordning med behandling kun efter legehenvisning vil dels på grunn av legers generelle mangel på kjennskap til kiropraktorenes utdannelse og derav følgende animositet, ikke virke tilfredsstillende.
4.En slik ordning vil gi Stortinget en helt annen mulighet til å drøfte utviklingslinjene for NRK i forkant", heter det i utredningen.
5.Jeg er selvsagt innstilt på å gjøre mitt til at vi får til en tilfredsstillende ordning med barnevakt for Odd Kristen, som fylte ett år den 18. januar.
6.Komiteen vil i den forbindelse vise til den ordning som er innført i Finland.
7.Komiteen vil i denne forbindelse vise til den ordning som er innført i Finland.
8.Norsk Politiforbunds utspill om politiembedsmannsordningen er en anakronisme, og forslaget om at man snarest må oppnevne et offentlig utvalg til å se på en annen ordning, er useriøst, og kan ikke tas alvorlig.
9.Norsk Politiforbunds utspill om politiembedsmannsordningen er en anakronisme, og forslaget om at man snarest må oppnevne et offentlig utvalg til å se på en annen ordning, er useriøst og kan ikke tas alvorlig.
10.Spørsmålet om betryggende ordning for omsetning av video vil bli behandlet som egen sak uavhengig av denne lovrevisjonen, og det naturlige er at dette spørsmål fortsatt forberedes av Justisdepartementet.
11.Behovet for denne ordning synes idag å være mindre enn for få år tilbake, sier sosialminister Leif Arne Heløe, og minner om at Folketrygden de senere år har fått flere og nye oppgaver som koster penger for det offentlige.
12.Da må vi begynne på null, og vi vil bare godta en ordning som setter et tak på de tyske bidrag, sa han.
13.Den minnelige ordning vi nå er kommet frem til, bygger på at den sunne fornuft har fått råde, tilføyer han.
14.Den nye ordningen kan gjøre det mulig for bedrifter med begrensede midler å komme i gang med en ordning med noe lavere ydelser og eventuelt justere disse oppover efterhvert, sier han.
15.Den nye støtteordningen er et skritt i riktig retning og vi i platebransjen vil legge vekt på å få utviklet en slik ordning, sier bransjens representant i fondsstyret, Sæmund Fiskvik, som imidlertid betegner beløpet to millioner som" latterlig lavt sammenlignet med 25 millioner til innkjøp av bøker".
16.Den ordning Staten og organisasjonene nå er kommet frem til er langt å foretrekke for oss og sparer oss for en rekke arbeidsoperasjoner.
17.Den ordning de fleste internsendinger nå er basert på er midlertidige, og vi driver et idealistiskt arbeide helt på andre selskapers premisser.
18.Dersom en slik ordning ble gjennomført, ville vi måtte følge opp med tiltak fra norsk side, noe vi altså ikke er interessert i på dette tidspunkt, sier Synnes.
19.Det er imidlertid viktig å merke seg at en" gamle" ordning gjelder frem til 1. april, undrestreker Larssen.
20.Det er ingen grunn for bystyret til å forsere arbeidet med å innføre en ordning med folkevalgte rådmenn, en såkalt byregjering, midt i valgperioden.
21.Det er klart det blir en mye dårligere ordning.
22.Det er også en tankevekker når det gjelder undervisningen i skolen, at ungdom i 1820 årsalderen har fått så liten forståelse for tosprogsystemet vårt, sier Hallgrim Berg, som imidlertid minner om at statsminister Kåre Willoch på Unge Høyres landsmøte uttalte at Regjeringen ikke har noen planer om å endre på dagens ordning med obligatorisk sidemålsundervisning.
23.Det er viktig at vi kommer skikkelig i gang med slik undervisning, og at det blir en permanent ordning på en og samme skole.
24.Det krigsskoleutdannede befal uttrykker håp om at deres avansementsmuligheter ikke forringes i forbindelse med den reviderte ordning.
25.Det kunne på dette grunnlag være interessant å ha forsøk med en slik ordning, særlig fordi dette er et forsøksinitiativ som kommer" nedenfra".
26.Det var efter dette jeg kontaktet Fellesbanken for å høre om også vår skole kunne få til en ordning, forteller rektor Vestad.
27.Det ville også være ønskelig om Finlands avgiftspolitikk overfor norske lastebiler i nord ble tatt opp på ny, med sikte på en lignende ordning som den som er oppnådd for svenske lastebiler i samme område, fremholdt den norske taler.
28.Dette er en ny ordning som trådte i kraft fra 1. januar iår og innebærer at funksjonshemmede som finner ledige parkeringsplasser med parkometre eller på parkeringsplasser med betalingsautomat, kan la bilen stå så lenge de ønsker og uten å betale.
29.Dette er i strid med lærernes tariffavtale, en ordning man har gode erfaringer med, heter det.
30.Dette skal bare være en engangsforeteelse, understreker Bjørg Brekke, et sikkert og malerisk kultivert medlem av den nye jury, som fikk seg smakebiter av den nye ordning presentert nylig.