Norwegian-Italian translation of ordvalg

Translation of the word ordvalg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ordvalg in Italian

ordvalg
generellnoun formulazione [f], enunciazione [f]
Synonyms for ordvalg
Similar words

 
 

More examples
1.Den er til tider irriterende ordrik og har et sprog som ikke synes forenlig med en sekstenårings, ikke minst i ordvalg og ordforråd.
2.Det er nemlig denne som burde bestemme både ordvalg, setningsbygning og stiltone.
3.Edberg er poet, og dette, det selvfølgeligste av alt, henfører ham til en i egentligste forstand prosalyrisk stil, der konkret kunnskap spinnes inn i en dikters ordvalg.
4.Formuleringer av spørsmål med dertilhørende svar, uthevelser og ordvalg gir den et lett ironisk og en tildels spottende" tone".
5.Forringes sansen - og respekten - for det best mulige ordvalg, sløves såvel evnen som trangen til en dekkende formulering.
6.Her formulerte utenriksministeren seg slik om USAs politikk i MellomAmerika at hans ordvalg kunne gå rett inn i en stillingsinstruks til hvilken som helst sovjetisk ubåtkaptein i Karlskronas skjærgård.
7.I engelsk sportspresse er man sjelden snaue på ordvalg og blomstrende uttrykk, og Bradys sagnomsuste venstreben ble mer enn en gang beskrevet som" lynskarpt som en skalpell...".
8.Jeg vil ikke gi meg til å polemisere med Ferdinand Finne ut fra artikkelens provoserende ordvalg.
9.Når valgmulighetene således øker, fører det uvegerlig til vilkårlighet i ordvalg og setningsbygning, og dermed til stilløshet og sproglig usikkerhet.
10.Ordvalg og syntaks må f.eks. være bunnforskjellig i et kåseri, en doktordisputas, et debattinnlegg, en replikk, en minnetale eller i en preken.
11.På flytende svensk og med et ordvalg så klart og presist at alle og enhver måtte forstå, innledet Dr. Bruno Kreisky Humaniorauken ved Det historiskfilosofiske fakultet, Universitetet i Oslo, mandag.
12.Som den ledende industrimakt sto USA ved president Ronald Reagan på bremsene, selv om Reagans ordvalg fikk selv en fremtredende ulandsleder som Indira Gandhi til å øyne håp.
13.UTENRIKSMINISTER Svenn Strays ordvalg på pressekonferansen igår kveld var ikke mindre skarpt.
14.Dette var kanskje et litt uheldig ordvalg.
15.Hans ordvalg tyder på et ønske om å avskrekke andre militærdebattanter fra å tre frem.
16.Alia har hittil bare kunnet vurderes efter sine offentlige taler, og hans ordvalg har kunnet tyde på at han vil vise litt større pragmatisme enn Hoxha.
17.At journalisten hadde kunnet få sin mening frem med et annet ordvalg, burde ikke føre til at den karakteristikk han hadde valgt, ble ansett straffbar.
18.Da han i april 1984 uttalte seg om USAs politikk i MellomAmerika, skrev Aftenposten på lederplass" at hans ordvalg kunne gå rett inn i en stillingsinstruks til hvilken som helst sovjetisk ubåtkaptein i Karlskronas skjærgård".
19.Det betyr at en i ordvalg, setnings og leddbygning gir avkall på de skriftspråkspregete uttrykksmåtene.
20.Ifølge en analyse i Washington Post var Buchanan kilden til Reagans ordvalg og sprogbruk da han før helgen sa at nazisoldatene på Bitburgkirkegården var nazismens ofre på samme måte som de millioner jøder som ble drept i Hitlers konsentrasjonsleirer.
21.Ikke bare har von Hofsten gjentatt sine synspunkter, men også flere andre - både i og utenfor det militære - har reagert på statsministerens ordvalg og på hans måte å håndtere situasjonen.
22.Jeg tenker på ordvalg, vektlegging, valg av kilder, tidspunktet hvor innslaget kommer, redigeringen og bruken av musikk som effekt.
23.Men reportasjen belyser derefter indirekte hvordan man snakker forbi hverandre, fordi man legger ulike ting i det ordvalg man bruker, og at man egentlig konstaterer det samme problem.
24.Og først da setter de inn sine formelle kunnskaper om sprog, rettskrivning, tegnsetting, ord og uttrykk, forbedring av ordvalg osv.
25.Oljedirektoratet er normalt svært nøkternt i sitt ordvalg når det sender ut meldinger om resultatene av brønnboringer, og i tråd med dette tok ikke direktoratet ordet" skuffelse" i sin munn da det igår sendte ut en offisiell melding om 34 / 8boringen.
26.Ordvalg, ordfølge, billedbruk også videre må overføres til et nytt idiom, og under en slik prosess kan det nok hende at ordboken ikke bare kommer til kort, men simpelthen er i veien.
27.Thomas Kingo og Petter Dass kom begge til at virke i den lutherskortodokse kirke ; de havde store digtergaver, et djærvt sprog, pletskud i ordvalg, rim og rytmer.
28.Uansett hvilket ordvalg de to advokater har benyttet seg av under sin kommunisering med massemedier, oppfattes saken av almenheten slik at det dreier seg om hvorvidt det foreligger bevisfusk.
Your last searches