Norwegian-Italian translation of overstige

Translation of the word overstige from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overstige in Italian

overstige
grenseverb trascendere, oltrepassare
  jamførelseverb eccedere, superare, oltrepassare, sorpassare
Synonyms for overstige
More examples
1.Departementet sier i brevet at lønnsveksten ikke må overstige 4,55 prosent, er ikke dette en styring av meglingen ?
2.Der har vi påpekt at gjennomsnittslønnene i 1984 ikke må overstige gjennomsnittslønnen i 1983 med mer enn fem prosent.
3.Det er oppnådd enighet om at en eventuell takstforhøyelse ikke skal overstige 20 kroner pr. månedskort.
4.Du er iferd med å overstige en barriere.
5.Ferietrafikken ut over Norges grenser ventes iår å overstige fjorårets.
6.Hvis man derfor ikke blir fritatt fra å innbetale forskuddstrekk til ett av landene, vil de pliktige forskuddstrekk kunne anta betydelige størrelser og i visse tilfeller også overstige lønnen, heter det i brevet.
7.Merutgiftene til statskassen vil sannsynligvis på sikt langt overstige merinntektene ved et mer effektivt kontrollarbeide, heter det i YS brev.
8.På bakgrunn av befaring på hjemmet, er vår konklusjon blant annet ut fra bygningsmessige forhold, at antall pensjonærer ikke må overstige 20 - 24.
9.Reklamen skal ikke overstige en viss prosent av stasjonens sendetid, f.eks. 10 prosent.
10.Adm. direktør Jacob SkauJacobsen i Entreprenørenes Landssammenslutning fremholdt at mens myndighetene for 1985 har prognosert med investeringer i bygg og anlegg på 47 milliarder kroner, vil resultatet neppe overstige 44 milliarder kroner.
11.Analysene indikerer at de relative priser på svenske industriprodukter behøver å senkes med ca. en prosent pr. år for resten av 1980tallet, og at rentabiliteten på investeringer i industrien før skatt skal overstige avkastningen på finansielle plasseringer (langsiktige obligasjoner) med to prosentenheter.
12.Antall dødsofre ble torsdag oppgitt å overstige 2000, men det endelige tall ventes å bli adskillig høyere, idet ytterligere flere tusen av de rammede befinner seg i en svært kritisk tilstand.
13.Avsetninger efter distriktskatteloven skal herefter ikke overstige 25 prosent av nettoinntekten til den skattepliktige.
14.Bistandsminister Reidun Brusletten sa i et svar til Kjellbjørg Lunde (sv) at det ikke er riktig at departementet har bevilget en million kroner til å forberede kvinnekonferansen i Nairobi iår, men de tiltak som angår utviklingslandenes egne forberedelser vil i sum antagelig overstige en million kroner, selv om man ennå ikke har noen total oversikt over utgiftene.
15.Bl.a. skal fengslingsfristen være så kort som mulig og normalt ikke overstige fire uker.
16.Britiske turistmyndigheter gnir seg i hendene over 1983sesongen, hvor tallet på besøkende utlendinger vil være nær topptallet, eller kanskje overstige rekorden på 12,6 millioner fra 1978.
17.De samlede lønnskostnader neste år må ikke overstige fem prosent, inkludert lønnsglidningen.
18.Den ansatte må ha sin hovedbeskjeftigelse i selskapet, tilbudet om aksjekjøp til underkurs må omfatte alle ansatte, aksjene skal deponeres i bank, den ansatte må senest ved selvangivelsesfristens utløp fremlegge attest fra banken om deponeringen, aksjenes reelle salgsverdi ved ervervstidspunktet må overstige kr. 2000 det enkelte år, den ansattes samlede fordel ved kjøp av aksjer som ligger i bankdepot må ikke overstige kr. 50 000.
19.Den nye utviklingen på arbeidsmarkedet tvinger nå regjeringen til å revurdere sine økonomiske planer, som også forutsetter at prisstigningen ikke vil overstige ti prosent i 1985.
20.Den samlede lønnsveksten bør ikke overstige fem prosent dersom norsk næringslivs internasjonale konkurranseevne ikke skal svekkes.
21.Denne går i korthet ut på at avgiften ikke kan overstige 25 pst. av den inntekt som overstiger kr. 14 000.
22.Derfor er det så viktig at inflasjonen holdes ned mot fire prosent, og derfor må årets lønnsoppgjør ikke overstige en ramme på rundt seks prosent, sies det.
23.Dermed slipper også deltagerne å hefte solidarisk for dette lånet, og deres risiko vil aldri overstige deres forpliktelse på 50 000.
24.Dessuten mener utvalget at årsavgiften bør fjernes, og at Statens inntekter fra nordmenns bilhold ikke bør overstige utgiftene.
25.Det består av to landbaserte sendere / mottagere og virker i realiteten som en god gammeldags krysspeiling, bare med langt større nøyaktighet - faktisk vil ikke avviket overstige 100 meter - avhengig av hvilken vinkel posisjonen måles i.
26.Det det dreier seg om er shampooens pHverdi (surhetsgrad) som ikke skal overstige hudens pHverdi, og denne befinner seg gjerne et sted mellom 41 / 2 og 51 / 2.
27.Det er derfor lett å slutte at total substansverdi ganske sikkert vil overstige 100 millioner kroner.
28.Det er flertall blant kommisjonens medlemmer for at de samlede skatter ikke må overstige 70 prosent av inntekten.
29.Det er trolig at den økonomiske gevinst av en årlig investering på 1520 millioner kroner langt vil overstige omkostningene.
30.Det gis et generelt tillegg på 70 øre timen, men rammen for årslønnsveksten vil kommen til å overstige 5.9 prosent.
Similar words

 
 

overstige as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overstigeoverstigendeoversteget
Indikative
1. Present
jegoverstiger
duoverstiger
hanoverstiger
vioverstiger
dereoverstiger
deoverstiger
8. Perfect
jeghar oversteget
duhar oversteget
hanhar oversteget
vihar oversteget
derehar oversteget
dehar oversteget
2. Imperfect
jegoversteg
duoversteg
hanoversteg
vioversteg
dereoversteg
deoversteg
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde oversteget
duhadde oversteget
hanhadde oversteget
vihadde oversteget
derehadde oversteget
dehadde oversteget
4a. Future
jegvil/skal overstige
duvil/skal overstige
hanvil/skal overstige
vivil/skal overstige
derevil/skal overstige
devil/skal overstige
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha oversteget
duvil/skal ha oversteget
hanvil/skal ha oversteget
vivil/skal ha oversteget
derevil/skal ha oversteget
devil/skal ha oversteget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overstige
duville/skulle overstige
hanville/skulle overstige
viville/skulle overstige
dereville/skulle overstige
deville/skulle overstige
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha oversteget
duville/skulle ha oversteget
hanville/skulle ha oversteget
viville/skulle ha oversteget
dereville/skulle ha oversteget
deville/skulle ha oversteget
Imperative
Affirmative
duoverstig
viLa oss overstige
dereoverstig
Negative
duikke overstig! (overstig ikke)
dereikke overstig! (overstig ikke)
Your last searches