Norwegian-Italian translation of peke

Translation of the word peke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

peke in Italian

peke
fingerverb additare
Derived terms of peke
More examples
1.Komiteen vil særlig peke på at det i dette arbeide må være en målsetting at utviklingslandene i det minste får samme importvilkår på det norske markedet som produkter fra industrilandene, samt at de fattigste land og hovedsamarbeidslandene oppnår reell preferanse og særbehandling ved eksport til Norge.
2.Planleggingen må ikke i for stor grad influeres av byens nåværende økonomiske situasjon, men peke fremover til ny vekst og fremgang.
3.Samfunnet kan ikke foreta noen tvungen undersøkelse av mennesker i forbindelse med genetisk veiledning, men peke på det moralske ansvar mennesker i denne sammenheng har.
4.Å være mer opptatt av å peke på andres feil enn å jobbe med seg selv".
5.Det er grunn til å peke på at vi i en rekke områder i byen har takster som ligger under markedspris, slik at prisreguleringen virker efter hensikten.
6.Det er ikke noe annet miljø her i landet som klart skulle peke seg ut fremfor Tromsømiljøet, ble det fremholdt.
7.Det er intet, hverken ved undersøkelser av det døde barnet eller ved obduksjonen, som kan peke ut tiltalte som gjerningsmannen.
8.Det er vanskelig å peke på enkeltårsaker til den generelle dollaroppgang man har hatt de siste par dagene.
9.Det er vanskelig å peke på enkeltårsaker til den negative utvikling, sier Austad.
10.Er det noe spesielt du vil peke på, sånn fra kanten av redaktørstolen ?
11.Hvis jeg skal peke på noe nytt og radikalt ved denne boken, må det være at jeg stiller meg på barnas side.
12.Jeg har ingen forslag å føre til torvs, men jeg vil peke på at om dette dilemma ikke lar seg løse, kan vi bli nødt til å leve med massearbeidsløshet i Norge fremover.
13.Jeg ser det derfor som vesentlig at vi i 1985 vil peke ut ti politikamre i et prøveprosjekt hvor kamrene skal gis større frihet til å disponere midlene, sa justisministeren.
14.Jeg tør ikke ta chansen på å peke ham ut her idag !
15.Kan ikke peke på konkrete ting.
16.Markedet har svinget endel i formiddag og vært litt nervøst, men tendensen for dollaren har pekt oppover til tross for at det er vanskelig å peke på spesielle nyheter det siste døgnet som årsak til stigningen, sier ass. banksjef Birger Langeland i Den norske Creditbank til Aftenposten.
17.Når det gjelder konkurransen fra Airbus A320 er det naturlig å peke på at vi kan tilby Boeing 737300 som vi allerede har solgt i et antall av 165 med 79 bestilt på opsjon.
18.Når det gjelder valgene, vil jeg peke på at Miskitoindianerne vil ha full anledning til å delta med sine kandidater.
19.Når prøveprosjektet er kommet godt i gang, håper vi å kunne peke ut to nye fylker til å delta i ordningen, opplyser han.
20.Ser man på den generelle samarbeidsavtale og målsetningen om å fjerne hindringer, oppmuntre til etablering av bedrifter og institusjoner i svensk / norsk eie, samarbeide om skatteforholdene, harmonisering av lovgivningen m. v., er det vanskelig å peke på noe konkret som er gjennomført i løpet av de tre år avtalen har vært i kraft.
21.Under denne kontrollen og tidligere kontroller vil vi peke på den måten personvernet er blitt utelatt.
22.Andre selskaper vil kunne peke på at Mobil i sin tid bevisst gikk med på at Statoil fikk opsjon på å overta operatøransvaret.
23.Andre tegn kan imidlertid peke i retning av at efterspørselen efter lån er ganske stor, sier han.
24.Arbeidet med å peke ut slike trafikkruter pågår, sa byråsjef Jenssen.
25.Arbeidstagerrepresentantene kunne ikke peke på alternative reduksjonsmuligheter, men stemte heller ikke mot forslaget om omorganisering av skolehavene.
26.Arrestasjonen av Anderson vil derfor av mange indere betraktes som et forsøk fra myndighetenes side på å unnslippe ansvar ved å peke ut andre som syndebukker.
27.Av flere grunner, først og fremst den at omkring åtte tusen nordmenn nå bor i Spania, riktignok sydpå for det meste, men det er viktig å peke på den historiske forbindelse.
28.Barn viser et svært variert reaksjonsmønster, og det er vanskelig å peke på et" normalt" reaksjonsmønster.
29.Barneombudets oppgave er blant annet å peke på hvordan samfunnet bedre enn nå kan støtte foreldrene, slik at oppvekstvilkårene for barna blir best mulig.
30.Blant guttene derimot, er det langt vanskeligere å peke ut OLfavoritter.
Similar words

 
 

peke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) pekepekendepekt
Indikative
1. Present
jegpeker
dupeker
hanpeker
vipeker
derepeker
depeker
8. Perfect
jeghar pekt
duhar pekt
hanhar pekt
vihar pekt
derehar pekt
dehar pekt
2. Imperfect
jegpekte
dupekte
hanpekte
vipekte
derepekte
depekte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde pekt
duhadde pekt
hanhadde pekt
vihadde pekt
derehadde pekt
dehadde pekt
4a. Future
jegvil/skal peke
duvil/skal peke
hanvil/skal peke
vivil/skal peke
derevil/skal peke
devil/skal peke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha pekt
duvil/skal ha pekt
hanvil/skal ha pekt
vivil/skal ha pekt
derevil/skal ha pekt
devil/skal ha pekt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle peke
duville/skulle peke
hanville/skulle peke
viville/skulle peke
dereville/skulle peke
deville/skulle peke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha pekt
duville/skulle ha pekt
hanville/skulle ha pekt
viville/skulle ha pekt
dereville/skulle ha pekt
deville/skulle ha pekt
Imperative
Affirmative
dupek
viLa oss peke
derepek
Negative
duikke pek! (pek ikke)
dereikke pek! (pek ikke)
Your last searches