Norwegian-Italian translation of peke på

Translation of the word peke på from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

peke på in Italian

peke på
retningverb indicare, additare, mostrare
Synonyms for peke på
Anagrams of peke på
Similar words

 
 

More examples
1.Komiteen vil særlig peke på at det i dette arbeide må være en målsetting at utviklingslandene i det minste får samme importvilkår på det norske markedet som produkter fra industrilandene, samt at de fattigste land og hovedsamarbeidslandene oppnår reell preferanse og særbehandling ved eksport til Norge.
2.Samfunnet kan ikke foreta noen tvungen undersøkelse av mennesker i forbindelse med genetisk veiledning, men peke på det moralske ansvar mennesker i denne sammenheng har.
3.Å være mer opptatt av å peke på andres feil enn å jobbe med seg selv".
4.Det er grunn til å peke på at vi i en rekke områder i byen har takster som ligger under markedspris, slik at prisreguleringen virker efter hensikten.
5.Det er vanskelig å peke på enkeltårsaker til den generelle dollaroppgang man har hatt de siste par dagene.
6.Det er vanskelig å peke på enkeltårsaker til den negative utvikling, sier Austad.
7.Er det noe spesielt du vil peke på, sånn fra kanten av redaktørstolen ?
8.Hvis jeg skal peke på noe nytt og radikalt ved denne boken, må det være at jeg stiller meg på barnas side.
9.Jeg har ingen forslag å føre til torvs, men jeg vil peke på at om dette dilemma ikke lar seg løse, kan vi bli nødt til å leve med massearbeidsløshet i Norge fremover.
10.Kan ikke peke på konkrete ting.
11.Markedet har svinget endel i formiddag og vært litt nervøst, men tendensen for dollaren har pekt oppover til tross for at det er vanskelig å peke på spesielle nyheter det siste døgnet som årsak til stigningen, sier ass. banksjef Birger Langeland i Den norske Creditbank til Aftenposten.
12.Når det gjelder konkurransen fra Airbus A320 er det naturlig å peke på at vi kan tilby Boeing 737300 som vi allerede har solgt i et antall av 165 med 79 bestilt på opsjon.
13.Når det gjelder valgene, vil jeg peke på at Miskitoindianerne vil ha full anledning til å delta med sine kandidater.
14.Ser man på den generelle samarbeidsavtale og målsetningen om å fjerne hindringer, oppmuntre til etablering av bedrifter og institusjoner i svensk / norsk eie, samarbeide om skatteforholdene, harmonisering av lovgivningen m. v., er det vanskelig å peke på noe konkret som er gjennomført i løpet av de tre år avtalen har vært i kraft.
15.Under denne kontrollen og tidligere kontroller vil vi peke på den måten personvernet er blitt utelatt.
16.Andre selskaper vil kunne peke på at Mobil i sin tid bevisst gikk med på at Statoil fikk opsjon på å overta operatøransvaret.
17.Arbeidstagerrepresentantene kunne ikke peke på alternative reduksjonsmuligheter, men stemte heller ikke mot forslaget om omorganisering av skolehavene.
18.Av flere grunner, først og fremst den at omkring åtte tusen nordmenn nå bor i Spania, riktignok sydpå for det meste, men det er viktig å peke på den historiske forbindelse.
19.Barn viser et svært variert reaksjonsmønster, og det er vanskelig å peke på et" normalt" reaksjonsmønster.
20.Barneombudets oppgave er blant annet å peke på hvordan samfunnet bedre enn nå kan støtte foreldrene, slik at oppvekstvilkårene for barna blir best mulig.
21.Boken belyser kvinnenes arbeide, med spesiell vekt på kvinners stilling på arbeidsmarkedet, for å peke på systematiske forskjeller mellom kjønnene.
22.De hadde også enkelte ting å peke på når det gjaldt feiringen av dagen.
23.De stumme barna meddeler seg ved å peke på symbolene som det alltid står et vanlig skrevet ord over.
24.Denne henvisningen begrunnet Andreotti i helgen ved å peke på at skytterlag fra det italienske, tysktalende SydTyrol for en uke siden deltok på en stor tyrolermønstring i Innsbruck i Østerrike.
25.Der studerte hun blant annet kvinneskikkelsene i russiske folkeeventyr, og sjokkerte sin professor med å peke på sexsymbolikken i eventyrene.
26.Derfor er det all grunn til å peke på at den" nærradio" som i dag formidles i 101 MHzfrekvensen fra Tryvann, slett ikke fortjener denne betegnelsen.
27.Derfor har Kulturdepartementet villet peke på sponsing som en mulighet for institusjonene, sa Gunnar Magnus, personlig sekretær for kulturstatsråden på et møte denne uken.
28.Derimot må det være lov til å peke på slike alternativer uten at dette kobles sammen med aktuelle planforslag og benyttes som skremselspropaganda mot disse.
29.Dersom kartellmedlemmene kan peke på at oljeprodusenter utenfor OPEC står i en gunstigere posisjon enn kartellmedlemmene selv, er dette også en fare for samholdet.
30.Dersom vi skal peke på en aldri så liten overraskelse må det være Bærums innsats.
Your last searches