Norwegian-Italian translation of rett

Translation of the word rett from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rett in Italian

rett
bestemningother esattamente, proprio
  retningother dritto
  aksjonother direttamente, diritto
Synonyms for rett
Derived terms of rett
eiendomsrett, egretthegre, allegretto, allemannsrett til vei, anrette på utegrill, igjen stille til rette, gjenopprette, tilbakeføre i rett leie, fradragsberettiget, henrette, avretting, bakoverrettet, rette på, rette seg, berettige, berettiget, frata stemmerett, besittelsesrett, brett, brettseiling, brettspill, byrette, sigarett, sivilrett, dagens rett, deretter, domsrett, domstol med tillempet sedvanerett, dra en sak for retten, dra for retten, stille noen for retten, florett, forkjøpsrett, forkjørsrett, forrett, forrette, fødselsrett, friidrett, full besittelsesrett, gi forkjørsrett til
gjøre rett, gjøre rettsgyldig, gjøre rettsgyldig gjennom notarius publicus, gyngebrett, ha rett, hakkebrett, heretter, høyesterett, hovedrett, i rett vinkel, i rett nedstigende linje, i rett øyeblikk, i rett perspektiv, i rett tid, i det rette øyeblikket, idrett, idrettskvinne, idrettsmann, idrettsplass, innoverrettet, instrumentbrett, jakt med frett, juridisk rett, kanslerretten, knoppsprett, kunstig åndedrett, krigsrett, kvinne som har skjenkerettigheter, kurettasje, legge rett, la andre få førsterett, lang og rett, lasarett, levende portrett, librettist, libretto, likeretter, loddrett linje, loddrett, mann som har skjenkerettigheter, menneskerettigheter, matrett, med rett til å velge, med rette, med rettigheter til å selge vin og sprit, medbestemmelsesrett, medborgerrett, medborgerlige rettigheter, uberettiget, og deretter, ufrastøtt rett, ugyldig rettssak, omkring tretti, operette, urett, urettmessig gods, urettferdig, urettferdighet, urettmessig, urettmessig skaffet, ordrett, utrettelig, overdommer ved høyesterett, rett måte, panterett, plassere på rett linje, portrett, portrettmaler, portrettmalerinne, portrettmaling, rette ut, rett fram, rett i midten, rett på sak, rett vinkel, rette, rette seg opp, rette seg ut, rettlinjet, rettside, rette etter, rette seg etter, rette opp, rettere sagt, rettergang, rettergangsadvokat, rettesnor, rettferdig, rettferdiggjøre, rettferdiggjøre seg for, rettferdiget, rettferdigelse, rettferdighet, rettighet, rettigheter, rettmessig, retting, rettssak, rettsgyldig, rettsinnet, rettskaffenhet, rettskaffen, rettskipning, rettskriving, rettslege, rettslig, rettslig prosedyre, rettslig undersøkelse, rettslige avgjørelser, rettsmedisin, rettspsykiater, rettssal, rettstjener, rettstvist, rettsvitenskap, rettvis, rettvishet, rettvist, rettvinklet, rett nok, rett ut, retrett, rettsom, rette skytset mot, rette feil, rette mot, rette oppmerksomheten på, rettet mot, rettlinjal, rettlinje, røsteberettiget, røsterett, røsterettskvinne, rullebrett, sette på rett plass, sette seg godt til rette, sjakkbrett, se noen rett i øynene, sedvanlig rett, siderett, sitte rett, selvbestemmelsesrett, selvopprettholdelse, selvportrett, skarpretter, slå til retrett, sopebrett, springbrett, sprett, sprette opp, spretten, sprette av glede, sprette til, stå i rett vinkel mot, stå for retten, stå opprett, stille for krigsrett, stille for retten, strafferett, strykebrett, surfebrett, tilrettelegge etter, tilrettesette, tilrettesettelse, toppidrett, tørkebrett, treffe rett, trette ut noen, trettende kjedelig, trette, tretteglad, tretti, trettiende, tretten, tretten stykker, trettende, underrette, underrette noen, underrettelse, underrettelser, opphavsrett, opprett, opprette, opprettende, opprettholde, opprettholdende, opprettstående, utrette, vannrett, valgberettigete personer, være berettiget, være vinkelrett mot, hvoretter, vetorett, villebrett, vinkelrett, yrkesrettet skole, anrette, avrette, berette, brette, brettsegle, brettseile, ensrette, forurette, frette, innberette, innrette, irettesette, likerette, oppdrette, portrettere, prette, rettkjenne, rettlede, rettleie, sprette, tilrettelegge, tilrettevise, akebrett, bakebrett, bli trett, brette ut, bruksrett, enerett, foreldrerett, funnet seg til rette, føre rettssak, gi stemmerett, gi stemmerett til, gjenopprettelig, gjenopprettelse, gjenoppretting, gretten, grettenhet, grettent, hasjsigarett, henrette med elektrisitet, henrettelse, henrettelse ved elektrisitet, hoppe og sprette, høyesterettsjustitiarius, idrettshall, innberetter, irettesettelse, kan gjenopprettes, kvegoppdretter, legge forholdene til rette, livstretthet, målrettet, oppdrett, oppdretter, opphavsrettslig beskyttet, opprettholdt, pensjonsberettiget, rett frem, rett imot, rett overfor, rett, rette et slag, rettelse, rettferdiggjørelse, rettferdiggjøring, rettroende, rettroenhet, retts-, rettsforfølgning, rettskjennelse, rettskraft, rettskriver, rettskrivning, rettslig tvang, sigarettenner, spansk risrett, sprette tilbake, sprettert, stemmeberettiget, stemmerett, stupebrett, taburett, trett, trette ut, trettekjær, tretthet, underrettet, uopprettelig, uregelrett, urettmessighet, yrkesrettet, åndedrett, åndedretts-, rett og slett, rette inn, tilrettelagt, toppidrettsmann, trettenåring, rett som det er/var, særrett, selvråderett, pudrett, opprettelse, sprettball, barett, rette søkelyset mot, har særrett, rette blikket mot, borettslag, brettkjører, etterrett, regelrett, egrett, følelse for hva som er rett og galt, tilrettelegging, retterlig, idrettsskytter, normrett
Examples with translation
Jeg vil at du skal la meg gå, sa jeg, og så ham rett i øynene.
Hun så ham rett i øynene og sa: "Kom deg ut av huset mitt!"
Dette er rett dag.
Similar words

 
 

More examples
1.Alle barn har rett til skomaker Andersen.
2.Andre" synes å stå helt fritt, forbeholdsløst, idet de" har rett til å bruke dei språkformene som dei sjølve ønskjer".
3.Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til hvilken form en begrenset rett til fradrag vil få, det vil vi diskutere meget nøye før det blir gjort vedtak i partiets organer.
4.Asylsuvereniteten" - en overleges rett til å nekte å ta imot personer med alvorlig sinnlidelse f.eks. fra Reitgjerdet Sykehus og fengselene til fylkeskommunale psykiatriske institusjoner - blir nå begrenset.
5.Curse of the Starving Class"," Buried Child" (Pulitzerprisen i 1979, og" True West" (Rett vest) og derefter" Fool for Love" som en epilog.
6.Da Departementet ikke synes å ha reagert mot de sovjetiske mottiltak, er det i Norsk Slavistforbund skapt følelse av at myndighetene godtar SovjetUnionens" rett" til å erklære norske slavister persona non gratae som mottrekk mot utvisning av sovjetiske diplomater i Norge.
7.Dagbladet har rett i at også Høyre har egne meninger.
8.De beste oppvekstvilkår" betyr for oss et barns rett til å vokse opp i en familie med sin egen mor og far.
9.De kan ikke løse det opp rett før et valg.
10.Den beste Gave Gud noensinne har gitt mennesket - for før det kunne vi ikke hva som var rett fra galt.
11.Den nytiltrådte formann, Erling Norvik, framstiller med sine demagogiske fraser Høyre som det eneste trygge bolverk mot alle andres tankeløse angrep på menneskenes rett til bolig.
12.Den som reiser til SydAfrika og der avgir kommentaren" jeg har ikke sett noen undertrykkelse", kan - som Nicolai Gedda - ha rett ut i fra sin egen snevre synsvinkel.
13.Den sterkestes rett" som brevskriveren er inne på, er dessverre et fenomen som gjør seg mer og mer gjeldende, og eftersom hensynsløsheten kombinert med manglende vett og ferdigheter bare øker, er det dessverre mye som taler for revidering av regelverket og bedre kontroll med fritidsbåtenes ferdsel.
14.Denne regel skal ikke gi et seilfartøy rett til å genere den sikre gjennomfart i en trang led for et maskindrevet fartøy som bare kan gå i selve leden.
15.Det er all grunn til å tro at Lægeforeningens president har rett.
16.Det er ikke så farlig hva du sier, men hvordan du sier det", griper rett inn i mediediskusjonen.
17.Det hadden nok rett i.
18.Det har han nok kanskje rett i", kommenterer Arbeiderpartiets hovedorgan.
19.Det må ikke praktiseres rutiner eller fastsettes interne bestemmelser som begrenser pasientenes rett til å leve i samsvar med sitt livssyn, sin moral og sin religion.
20.Dette er romersk rett".
21.Diggilo diggilei, alle tittar på mej", sang svenske Herreys lørdag kveld og hadde så utvilsomt rett.
22.Dynastiet"s geniale vri ligger rett og slett i at det mangler en moralsk pekefinger.
23.En pasient har rett til å gjøre seg kjent med sin journal med bilag, medmindre legen av hensyn til hans helse eller hans forhold til person som står ham nær, finner det utilrådelig at han får kjennskap til den eller deler av den.
24.En så humørsyk stemme at den nesten spaserte på egne bein ut av radioen" (Dagbladet) eller" sprudler av yndig charme og heller i neste øyeblikk potter rett ut av vinduet".
25.Endringene innebærer at trygdede som mottar hel alderspensjon ikke lenger har rett til sykepenger hverken fra arbeidsgiver eller fra Trygden, dette gjelder selv om alderspensjon er redusert på grunn av manglende trygdetid.
26.Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet," heter det i Menneskerettighetserklæringens artikkel 18.
27.Et stykke på vei har Hognestad rett," skriver Hygen om dette.
28.Etter det vi kan forstå, har rettens filologiske finvekt vippet ned på gal side da uttrykkene" politisk undergraving" og" venstrevridd" ble lagt i skåla, mens den falt ned på rett side med uttrykket" undergraver skolens verdigrunnlag".
29.Finn Barents" som skipet heter går rett inn i en befraktningsavtale med Norsk Hydro for en periode på fem år, med opsjon på ytterligere tre år.
30.For meg blir flere av disse diktene rett og slett likegyldige," skriver Torbjørn Børte bl.a.
Your last searches