Norwegian-Italian translation of rutinemessig

Translation of the word rutinemessig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rutinemessig in Italian

rutinemessig
generelladjective di routine
Synonyms for rutinemessig

 
 

More examples
1.Det de to arbeiderne utførte, var rutinemessig klargjøring av ventilasjonsanlegget på utsiden av bygningen som brukes til tørking av rakettkrutt.
2.For oss var det et rutinemessig oppdrag efter anmodning fra tollvesenet, sier Fyhn.
3.Gutten ble rutinemessig undersøkt av fengselets lege som ikke fant noe påfallende ved ham, sier Solheim.
4.Konklusjonen er at man ikke må bruke ultralyd rutinemessig, men at det kan være nyttig i ganske spesielle tilfeller.
5.Man så det som en rutinemessig forlengelse av avtalen iår.
6.Men jeg oppfattet det slik at det bare var snakk om å foreta en rent rutinemessig undersøkelse fordi man vet lite om grunnforholdene under Monolitten, sier Wikborg.
7.Samme fisker meldte også fra i forrige uke, og vi satte også da i gang rutinemessig søk, men uten resultat, sier Ritland.
8.Som et rutinemessig ledd i forskningen om forholdet mellom kreft og mavesåroperasjonen, ble kvinnen innkalt til Ullevål i 1977.
9.Avhopperne fra SovjetUnionen og Den tyske demokratiske republikk (DDR) får rutinemessig innvilget politisk asyl.
10.Bakketeigutvalget, som ble oppnevnt for å se nærmere på hvordan fødselshjelpen i Norge kan bedres, gikk i sin innstilling tidligere iår imot rutinemessig bruk av ultralyd i svangerskaps kontroll.
11.Brynestad sitter i representantskapet, derfor har han rutinemessig opplyst om salg av aksjeposten.
12.De avanserte AWACSflyene til NATO er nå rutinemessig på vingene over Norge.
13.De bedøvelsesmidler som moren får mer og mindre rutinemessig, gjør at både hun og barnet er dopet i en kortere periode før forløsningen.
14.De fem Dash 7flyene i Widerøeflåten skal inn til rutinemessig hovedeftersyn i siste halvdel av februar.
15.Departementet har rutinemessig fått BPs kontraktforslag til vurdering, for å sikre at BP lever opp til bestemmelsen om at norske produkter skal benyttes når de er konkurransedyktige i pris, kvalitet og leveringstid.
16.Det er dette behovet for rask og rutinemessig datafangst vi vil dekke, fremfor anvendelse av datateknologien til designarbeide eller produksjon, sier Jamne.
17.Det er interessant i denne sammenheng å nevne at norske ubåter under Den annen verdenskrig rutinemessig opererte på norskekysten mot okkupasjonsmakten, på tross av alle de ressurser som tyskerne satte inn for å hindre slik aktivitet.
18.Det skulle imidlertid ikke være nødvendig å lage politisak av noe så rutinemessig som en teknisk bilkontroll.
19.Det var ikke tegn til ytre vold, men det vil rutinemessig bli foretatt obduksjon.
20.Det vil rutinemessig bli foretatt en efteranalyse av episoden for om mulig å fastslå med sikkerhet hva observasjonene besto av.
21.Dette skjer relativt rutinemessig i slike saker.
22.Disse fengslingene finner som oftest sted på bakgrunn av unntakstilstanden i landet, en unntakstilstand som har vart nær sagt sammenhengende helt siden 1929 og som siden 1954, da general Alfredo Stroessner overtok makten, nærmest er blitt rutinemessig fornyet hver tredje måned, sier menneskerettighetsorganisasjonen i en pressemelding.
23.Efter min mening gjør man ikke dette ved å la en medarbeider år efter år arbeide med de samme ting, samtidig som man pøser på med oppgaver av rent rutinemessig art.
24.Efterhvert vil dette skje helt rutinemessig.
25.Emilie reddet seg ved rutinemessig vertinnepåpasselighet.
26.Et forslag om dette ventes idag forelagt Oljeog energidepartementet, som rutinemessig får slike saker til vurdering.
27.Et utvalg under Helsedirektoratet skal utrede spørsmålet om rutinemessig ultralydundersøkelser av gravide kvinner.
28.Feilen kom frem ved rutinemessig sjekking, og den forsåvidt alvorlige situasjonen ble avklaret gjennom de rutiner vi allerede har.
29.Forsvaret gjennomførte fredag et rutinemessig søk med patruljefartøyet KNM" Vigra" i det aktuelle området.
30.Forsyningskolonnen var på rutinemessig oppdrag fra Naqoura til Beirut.
Your last searches