Norwegian-Italian translation of særskilt

Translation of the word særskilt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

særskilt in Italian

særskilt
generelladjective speciale, particolare
  falladjective particolare
  grunnadjective certo, particolare
  møteadjective straordinario, speciale
  skiltadjective separato, distinto, differente, diverso
  spesielladjective speciale, particolare
Synonyms for særskilt
Similar words

 
 

More examples
1.Barnegrupper med spesielle behov" dekker barnegrupper som har et eller flere barn med behov for særskilt støtte eller stimulering og omsorg uten at de er å betegne som funksjonshemmede.
2.Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
3.Det samme (bøter eller fengsel i inntil seks måneder) gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til innholdet av en lukket meddelelse eller opptegnelse når det regulært bare er tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, avlesning eller lignende.
4.Langen", som han kalles blant lagkameratene, har vært særskilt god å ha på straffekast.
5.Potensielt voldelig og kriminelle klienter må fremdeles henvises til særskilt tilpasset sosialkontortjeneste...
6.Royal Princess" er imidlertid det største skip som er bygget særskilt for denne farten.
7.Jeg har i over ti år interessert meg særskilt for Hjemmefronten og dens innsats under okkupasjonen.
8.Lærlingesenteret brukes til å avlegge fag og svenneprøven i åtte bygningsfag og til særskilt opplæring som spesialiserte bedrifter har vanskelig for å gi sine lærlinger.
9.Men, saken har interessante prinsipielle sider og blir derfor gjenstand for særskilt behandling.
10.Aldersgrensen er i dag 28 år eller 33 år efter særskilt avtale.
11.Alle utenlandske avganger blir kontrollert særskilt i Norge.
12.At filmens tragiske element forekommer nettopp her, har kanskje en særskilt mening og adresse....
13.At ingen andre land har særskilt strafferettslig vern for homofile, hindret naturligvis ikke Stortinget i å gå foran med et godt eksempel og innføre slikt vern i 1981.
14.Av Tsjernenkos svar går det frem at man på sovjetisk side ikke er særskilt optimisktisk.
15.Av offentligheten var samtalen imøtesett med særskilt spenning efter at en offisiell kirkelig erklæring med kritikk av den latinamerikanske" frigjøringsteologi" uken før gjennom et diskresjonsbrudd var kommet verdenspressen ihende flere dager for tidlig.
16.B. Siviltjeneste i særskilt leir (Dillingøy leir ved Moss).
17.Barn som har fylt 13 år i 1983 kan likevel lignes særskilt for arbeidsinntekter.
18.Barnehaver kan også gi småbarnsforeldre kontaktmuligheter og lettere adgang til det serviceapparat som er lagt til rette for barn som av ulike grunner trenger særskilt omsorg.
19.Blant årets svenner er det fem som har utmerket seg spesielt, og som prøvenevnden mener burde belønnes med en særskilt hedersbevisning.
20.Campingvogner skal føres opp særskilt under post 58b og efter samme skala som bilen.
21.De av kandidatene som Nobelkomiteen feser seg særskilt ved, vil bli gjenstand for utredning og granskning.
22.De nye forskrifter krever at dersom gruppearbeide er en del av vurderingsgrunnlaget i et fag, skal dette markeres særskilt på vidnemålet.
23.De som i 1983 har solgt aksjer, må fylle ut et særskilt skjema som skal vedlegges selvangivelsen.
24.Den tamilske minoritetens utsatte situasjon har ført til at 20 millioner kroner er avsatt til prosjekter særskilt beregnet på denne folkegruppe.
25.Den øvre beløpsgrense gjelder også for skatteydere i klasse 1 som har særfradrag og for ektepar uansett om de lignes sammen eller særskilt.
26.Denne ungdomsgruppen er derfor særskilt prioritert.
27.Der det allerede måtte være tale om et etablert homofilt forhold og hvor problemene ved et brudd ville være særskilt brutale, måtte jeg som sjelesørger være villig til å stige inn i situasjonen i bønn til Gud sammen med de berørte, for å få klarhet i hva som måtte være det riktige i deres konkrete situasjon, sier Lønning.
28.Derfor er forbrukerombudet villig til å godta at denne betegnelsen blir brukt i boligomsetningen, forutsatt at terrasser, boder og andre arealer til eksklusiv bruk for hver enkelt bolig ikke regnes med i bruttoarealet, men angis særskilt.
29.Derimot virker de ikke særskilt entusiastiske overfor tanken om joint ventures mellom Japan og NordKorea.
30.Det ble gjort unntak for tomter i mer sentrumsnære områder, hvor det ble forutsatt at de skulle bli gjenstand for en særskilt vurdering.
Your last searches