Norwegian-Italian translation of sørge for

Translation of the word sørge for from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sørge for in Italian

sørge for
forsørge seg medverb provvedere a
  ordnedeverb occuparsi di, prendersi cura di
  oppmerksomhetverb curare, occuparsi di, badare a, preoccuparsi di
Anagrams of sørge for
Similar words

 
 

More examples
1.Der Führer" har bestemt seg for å avlegge et besøk i Norge for å skaffe seg et personlig inntrykk av forholdene. von Falkenhorsts stab skal umiddelbart tre i forbindelse med rikskommissær Terboven og sammen med denne sørge for at det blir lagt opp en verdig ramme om Hitlers besøk i hovedstaden.
2.Det er et lands første plikt å sørge for sine innbyggeres sikkerhet.
3.Det heter seg gjerne at det bidrar til å øke aktivitetsnivået og entusiasmen når idrettens tillitsvalgte tvinges til å sørge for økonomien i tillegg til de idrettslige aktivitetene.
4.Det viktigste for regjeringen nå blir å sørge for at oppgangen i økonomien fortsetter, og at denne utnyttes til å øke sysselsettingen, samt til å muliggjøre en viss standardforbedring for de store lønnstagergrupper.
5.Etter vår mening må en valgordning først og fremst sørge for at hovedstrømningene i et valg kanaliseres inn i stortingssalen.
6.Hvis dere (USA) ikke slutter å protestere på vår bruk av tre ferske proffspillere i OL, så skal vi (Canada) sørge for at dere mister den gullmedaljen dere vant på hjemmebane i 1980.
7.Meningen med denne her i Landet første Hundeudstilling var, der ved muligt at bidrage noget til at forhøje Interessen for at bibeholde og sørge for at skaffe sig Hunde af rene Racer, idet man ved de uddelte Præmier har villet betegne og udhæve de Dyr, man fandt mest skikkede til, efter ydre Kjendetegn og mulig Oplysning om deres Herkomst, at producere rene racer.
8.Vi har ikke mislykkes, men lykkes i å sørge for vårt folks grunnleggende behov," sa han i en tale for kort tid siden.
9.Vi må sørge for at våre argumenter ikke drukner i den debatt som Arbeiderpartiet vil komme til å legge opp til for å gjøre forslaget for listeforbund suspekt.
10.Vi må sørge for å avskaffe hindringer for nyetableringer, sier Tetzschner.
11.(Flora Lewis, New York Times) Det har vært omkring 150 kriger i verden efter at De forenede nasjoner ble grunnlagt i 1945 for å sørge for fred på Jorden.
12.Alt ligger til rette for at Arbeiderpartiet ved hjelp av andre partier vil sørge for at det blir rgjeringsskifte om vel et år.
13.Balanserer du like dårlig hvis jeg stopper deg i promillekontroll, skal jeg sørge for at både førerkort og skjenkebevilgning inndras på stedet.
14.Bedrifter har behov for fagutdannet personell, og det er i bedriftenes egeninteresse å sørge for opplæring.
15.Bevillingen jeg har fått gjelder kun for ti måneder, og kommunestyrerepresentanten har sagt at han skal sørge for at jeg mister bevillingen når den tiden er omme.
16.Bærums hodepine i tiden som kommer blir ikke å stimulere til flere bedriftsetableringer, men derimot å sørge for at utbyggingen ikke skjer for raskt.
17.Derfor vil departementet under revisjonen av Mønsterplanen som nå er i gang, også sørge for at innvandrer og flyktningebarns interesser blir ivaretatt.
18.Det bør være enhver bedriftsleders plikt å sørge for at alle ansatte som er ute og reiser i arbeidet, er skikkelig reiseforsikret, sier administrerende direktør Bjarne Kvinnsland i Europeiske Reiseforsikring til Aftenposten.
19.Det eneste vi har gjort er å sørge for at regjeringen ikke står i veien for dere, fremholdt Reagan.
20.Det er behov for alle stillingene, men kommunene har ikke penger til selv å sørge for permanente ordninger.
21.Det er en nasjonal forpliktelse å sørge for at krigsinvalidene ikke bare får den respekt og anerkjennelse de fortjener, men også de nødvendige materielle forutsetninger, sa stortingspresidenten.
22.Det er forlengst på tide å sørge for at utenverdenen får et bilde av Norge som strekker seg lenger enn til lutefisk, olje og lefse.
23.Det er ikke min oppgave å gå i bresjen for engstelse, men å sørge for at bange forutanelser ikke slår til.
24.Det er ikke vår oppgave å gå til de enkelte butikkene, det er det bransjeorganisasjonene som skal sørge for, sier hun.
25.Det er mulig å gardere seg mot" datasnoking" ved å legge inn passord, sette inn sperrer efter et visst antall passordforsøk, sørge for såkalt kryptering av informasjonene i anlegget - eller rett og slett" dra ut kontakten" når anlegget ikke er i bruk, sier konsulent Eirik Djønne i Datatilsynet.
26.Det er nødvendig med omfattende endringer i skattesystemet bl.a. for å skape en mer rettferdig fordeling og sørge for at samfunnets ressurser brukes effektivt, for å fremme vekst og sysselsetting.
27.Det koster for eksempel ikke noe å sørge for at postkassen forblir tom i ferien.
28.Det må ikke overlates til bare oss kvinner å sørge for at det fødes barn og samtidig passe på at det ikke fødes for mange barn.
29.Det nåværende skattesystem oppmuntrer ikke til investeringer i nye prosjekter, men vi stoler på at myndighetene vil sørge for de nødvendige tilpasninger, skriver han.
30.Det vi må gjøre er å kjøre til sykehusdørene og sørge for gode tilbringertilbud som tilslutning til hovedruten.
Your last searches