Norwegian-Italian translation of selv om

Translation of the word selv om from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

selv om in Italian

selv om
fastother benché, sebbene, quantunque
Synonyms for selv om
Examples with translation
De parlamentariske partiene representerer bare seg selv.
Jeg ønsker å lære å leve i harmoni med meg selv og andre.
Lav selvrespekt resulterer fra en uoverensstemmelse mellom den faktiske selv og den ideelle selv.
I finanskrisen selv djevelen blir insolvent.
Historien har en tendens til å gjenta seg selv.
Vi må hjelpe dem som ikke kan hjelpe seg selv.
Similar words

 
 

More examples
1.Beskrivelsen kommer fra en sentral embedsmann i Bonn overfor Aftenposten, og gjelder en østtysk politikk som vekker større og større oppmerksomhet blant vesttyskere, selv om den bare er vel fire uker gammel.
2.Brennende blomster" skal bevege seg mellom normalitet og galskap, her blir drømmer konkrete, sier Saabye Christensen som understreker at filmen ikke handler om 1960tallet, selv om den utspiller seg i 1964.
3.Bygningenes tekniske tilstand, som to av Riksantikvarens medarbeidere undersøkte den 10. oktober d.å., er overraskende god, selv om bygningene er preget av forsømt vedlikehold i senere år.
4.Dagen før Tor Arne skulle skyte dro han opp på skytebanen og skjøt fullt mesterskap, selv om jeg sa til ham at ti skudd var det meste han burde skyte.
5.Datatilsynet finner grunnlag for å kritisere at det beslaglagte materialet er overlatt andre, slik at det har kunnet foregå kopiering, selv om kopiene i dette tilfellet senere er makulert.
6.Dei urolege av hjarte" er ikke noe sørgedrama, selv om det støkker i oss når klokkene klemter ut fra Olavsberget.
7.Den forskningen jeg selv har gjort på dette området, for syv eller åtte år siden, og som jeg har snakket med flere kjemikere og kunstnere om, får meg til å tro at selv om vi antar at en substans mer følsom enn sølvklorid er blitt oppdaget, ville man fremdeles ha store problemer med å fremstille de mest perfekte av alle tegninger.
8.Derfor er det ikke rimelig at arbeidsløse unge menn skal betale erstatning, selv om de er funnet skyldig i innbrudd og grovt skadeverk.
9.Det, der egentlig mangler mig, er at komme paa det Rene med mig selv om, hvad jeg skal gjøre, ikke om hvad jeg skal erkjende, unden forsaavidt en Erkjenden maa gaae forud for enhver Handlen.
10.Det ser... ut til at selv om de rene norske hvalfangstrederier går til innskrenkninger av driften, fortsetter de samme redere virksomheten i utlandet, med den forskjell at Norges Bank går glipp av valutainntektene ved salg av hvalolje.
11.Dette vil måtte skje på bekostning av åpne lunger og regulerte boligområder, selv om" en slik omdisponering vil kunne medføre økede belastninger på eksisterende bomiljøer".
12.Endringene innebærer at trygdede som mottar hel alderspensjon ikke lenger har rett til sykepenger hverken fra arbeidsgiver eller fra Trygden, dette gjelder selv om alderspensjon er redusert på grunn av manglende trygdetid.
13.For få hjemmehjelpere selv om betalingen er god.
14.Han hadde ikke noe press på seg i denne konkurransen, selv om kineserne har forsynt seg grovt i medaljefatet hittil.
15.Historisk", sier Samferdselsdepartementet selv om forslaget om billigere telefon.
16.I forbindelse med Arne Treholtsaken er det viktig å presisere at selv om Arne Treholt skulle ha engasjert seg i den politiske prosess for å fremme synspunkter som SovjetUnionen var interessert i, innebærer ikke dette at andre som delte disse synspunkter, også delte Arne Treholts motiver eller at de ble manipulert av ham", skriver Holst.
17.Initiativ må tas, selv om det i øyeblikket oppfattes som upopulært i NATO.
18.Initiativ må tas selv om det for øyeblikket oppfattes som upopulært i NATO.
19.Jeg er bedre offensivt enn jeg noensinne har vært, og selv om det heter at man skal gi seg mens man er på topp, vil jeg presisere at jeg aldri har sagt definitivt fra at dette blir min siste sesong.
20.Jeg mener vi har oppnådd en hel del, selv om vi selvsagt ikke kan få det som vi vil på alle felter.
21.Jeg tror fullt og fast at smertefulle eksperimenter på dyr er moralsk forkastelig, at det i grunnprinsippet er umoralsk å gjøre det onde for å oppnå goder - selv om det skulle bli bevist at menneskene tjener på de lidelsene dyrene påføres...
22.Jo, jeg blir i England selv om jeg ikke kommer til OL" og" Jeg er løper, ikke politiker og vil ikke svare på spørsmål om apartheidregimet i SydAfrika".
23.Kanskje de borgerlige kommentatorer burde spørre seg selv om fagbevegelsen og medlemmene har noe særlig å takke Willochregjeringen for.
24.Kongens matroser, militære og vektere" kunne dessuten drive som frimestere som før, selv om de ikke oppfylte noen av lovens betingelser.
25.Konklusjonen må da bli at ingen kan være tilfreds selv om prisstigningen har avtatt vesentlig også i Norge - det går for langsomt.
26.Kvinner i psykologien" er blitt en interessant bok også for vanlige mennesker, selv om flere av artiklene lider av det som preger mange vitenskapsgrener, sett med ulærde øyne som mine.
27.Kvitsyn" blir herefter et ankerfeste i livet, selv om vi sikkert kommer til å leve en nokså kosmopolitisk tilværelse.
28.Melkeruten" er heller ikke å forakte, selv om den ikke akkurat er noen expressrute.
29.Meningen med den siterte passus er å minne om at Kirken ikke må assosiere seg med noe bestemt politisk parti men må stå fritt i å kritisere et parti selv om vedkommende parti kaller seg kristelig.
30.Muligens var det beste Kirken idag kunne gjøre å skape blomstrende oaser, selv om dette menneskelig, sjelesørgerisk og kirkelig sett ville føre med seg at det ble mange og vidstrakte ørkenområder innimellom".
Your last searches