Norwegian-Italian translation of seneste

Translation of the word seneste from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

seneste in Italian

seneste
informasjonadjective ultimo, recente
Synonyms for seneste
Similar words

 
 

More examples
1.Justissektoren har i de seneste tre år hatt en større vekst enn de fleste andre sektorer.
2.Kirken selv" - som det heter i de seneste offentlige dokumenter - har ingen representasjon i statsråd.
3.Visse forhold er imidlertid klare, og underbygges av de seneste målinger.
4.(New York Times) Oljeproduksjonen i SovjetUnionen, verdens største produsent, har vist en uvanlig synkende tendens de seneste fem månder, ifølge offisiell statistikk.
5.De to seneste årene har sikhenens kamp for større uavhengighet i Punjab ledet mot en politisk løsning, men ved grove løgner har Indira Gandhi og hennes medløperer forvrengt saken for å kunne slå til militært.
6.Den betydelige opplysningsvirksomhet som har funnet sted seneste år, er en viktig årsak til en markert nedgang i antallet røykere og i salget av røyketobakk.
7.Det er blitt sagt at De med" Vinneren tar alt" har skrevet selve romanen om" OppsvingsTyskland", eller i alle fall de seneste 20 år av dets historie.
8.Det var en anerkjennelse av vår organisasjonsevne, av vår suksess i de seneste internasjonale turneringer, gode faciliteter og den stadig stigende fotballinteressen i Italia som gjorde utslaget, sa presidenten i det italienske fotballforbundet, Federico Sordillo efter at hans land var tildelt arrangementet.
9.Erfaringene fra de seneste år med redusert vekst i pressestøtten gir ikke grunnlag for å anta at bevilgningene minst må ligge på dagens nivå for at den tilsiktede støtteeffekt skal kunne oppnås, heter det i stortingsmeldingen.
10.Hverken strafferammer eller straffeutmåling er generelt sett blitt skjerpet de seneste år, konstaterte høyesterettssadvokat Else Bugge Fougner i sitt innlegg.
11.Mye død i de seneste filmene du har regissert, trykker det på ?
12.Og det er jo dobbelt hyggelig å kunne konstanere at det går den rette veien, i og med at jeg har fått de to seneste sesongene mer eller mindre spolert på grunn av mange skader.
13.Og selv om billettsalget har tatt seg kraftig opp de seneste dagene, er det nok av billetter igjen, forsikres det fra Norges Fotballforbund.
14.Om frykten for krig har vært tiltagende blant våre unge tjenestepliktige som følge av den seneste tids atomvåpendebatt, så viser denne undersøkelsen at en eventuell krigstrusel har medført en større vilje til å forsvare seg militært, fastslår statssekretær Oddmund H. Hammerstad.
15.Unnskyld, men er det ikke i seneste laget å si slikt nå ?
16.Veien fremover vil fortsatt være humpete, men det er gjort stor fremgang de seneste to år.
17.Å få dødsårsaken fastslått ved obduksjon er viktig, selv om det er i seneste laget for den enkelte pasient.
18.Akvakulturforskning har fått stadig økede midler de seneste år.
19.Allikevel finner han at mange av de større investorene er uvisse på hvor lenge de seneste dagers kursoppgang vil vare.
20.Alt i alt er Prosjekt Gjerdeløa sannsynligvis det eneste Norge har bidratt med av visuelle manifestasjoner de seneste 1012 år som er blitt lagt merke til ute, Veneziabiennalen inkludert.
21.Alt tyder på at den intense kampanje som Statens tobakkskaderåd, med helhjertet støtte fra helsemyndighetene, har gjennomført de seneste år, gir resultater.
22.Arbeidsmiljøloven med de seneste endringer hører til det faste stoffet.
23.Arne Treholts hovedkontakt den seneste tiden som KGBagent var Gennadij Titov, som tidligere var ambassaderåd ved SovjetUnionens ambassade i Oslo og samtidig fungerte som KGBsjef ved ambassaden.
24.At Wilhelm Busch også var noe annet, en mer enn dyktig maler og en helt ut fremragende tegner" efter naturen", begynte man for alvor å få øynene opp for tidlig på 1930tallet, men det er først i de aller seneste år at man har maktet å profilere tegnekunstneren Wilhelm Busch i den mer alminnelige kunstbevissthet.
25.Bakgrunnen er at et vesttysk firma, som bl.a. formidler utleie av sommerhytter til egne landsmenn i deler av SydNorge, har fått forlangende fra vårt eget skattedirektorat om å skaffe til veie kvitteringskopier for utleie av hytter de seneste tre årene.
26.Bangstad sitter selv i NOK, men har ikke deltatt på de seneste møtene.
27.Banksjef Håkon Kristoffersen i Kreditkassens valutaavdeling påpeker at dollar er styrket internasjonalt, men også at kronen har svekket seg de seneste dagene.
28.Begge disse praktverk til stadighet før a jour, med informasjoner om de seneste årganger.
29.Billedhugger Sigri Welhaven åpner utstilling i Kunstnerforbundet - det første arbeidet ble laget da hun var 15, og det seneste kommmer ferskt fra støperiet.
30.Borge og Norge - det har vært omtrent synonyme begreper på den internasjonale filmarena de seneste tiårene.
Your last searches