Norwegian-Italian translation of sette i gang

Translation of the word sette i gang from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sette i gang in Italian

sette i gang
starteverb intraprendere, avviare, iniziare
  transitivverb azionare, far funzionare
  aktivitetverb dare inizio a, mettere in moto, dare l'avvio a
Similar words

 
 

More examples
1.I pionerårene gjaldt det å sette i gang nye kulturtiltak, eksperimentere og utprøve", men i dag er oppgavene nærmest den motsatte," å stabilisere og konsolidere det som er i gang".
2.Mener De at både øst og vest har så mange atomvåpen at ingen av partene tør sette i gang en krig, eller mener De at de mange atomvåpen tvertimot øker krigsfaren ?
3.Alle som vil trene kan sette i gang, uansett alder.
4.Allerede i 1973 foreslo vi for NIF å sette i gang med dopingtester, for allerede da merket vi problemet.
5.Allerede idag vil vi sette i gang nye tiltak for å bringe ledigheten ned.
6.Arbeiderpartiet ønsker at NSB skal få mest mulig handlefrihet til å sette i gang nye tiltak som er publikumsvennlige, sier formannen i Stortingets samferdselskomite, Kjell Borgen (a), til Aftenposten.
7.Da karnevalskomiteen fikk avslag på en søknad om 300 000 kroner, ble det holdt et møte i Dagbladet, der oppe hvor redaktører og slikt beveger seg, høyt over meg, og så var det noen som mente at vi burde sette i gang.
8.Den norske lægeforening vil ikke sette i gang streiker, sier formannen BengtLasse Lund.
9.Dere skal altså sette i gang en ny Trimaksjon ?
10.Derfor vil vi denne uken sette i gang en aksjon med å dele ut ELEV 84 utenfor flere av de ungdomsskolene hvor rektor har sagt nei.
11.Det er mulig at en tredje verdenskrig kan utløses ved et slikt katastrofalt uhell, men med vilje tror jeg ikke at stormaktene - på noen side - vil sette i gang og ødelegge jorden.
12.Det hadde ikke vært noen sak å sette i gang med et slikt videoprosjekt for dyktige og velutdannet ungdom.
13.Det jeg har foreslått er en samfunnsmessig investering i en initiell infrastruktur som vi vurderer tilstrekkelig til å sette i gang en feltutbygging nordpå, sa han.
14.Det nytter å hjelpe, og spesielt nytter det å sette i gang prosjekter som flyktningene selv kan ivareta efter at de er blitt hjulpet med maskiner og undervisning, sier han.
15.Det vil skape helt uholdbare forhold hvis næringslivet til stadighet skal sette i gang med slike tiltak uten å konferere med idrettens egne organisasjoner.
16.Dette enkle forprosjekt fikk oss til å sette i gang undersøkelsen.
17.En viktig oppgave for IFLA er å sette i gang en lang rekke prosjekter i uland.
18.Er det ikke nok elever som velger fransk, har skolene ofte ikke råd til å sette i gang undervisning.
19.Er det kostbart å sette i gang en slik verneplan ?
20.Ethvert tiltak som bedrer lønnsomheten, reduserer omkostningspresset, øker tilgangen på risikovillig kapital og derved stimulerer lysten til å sette i gang ny virksomhet, har også betydning for ensidige industristeder.
21.For fremtiden må vi ha et aktivt samarbeide hvor vi også kan planlegge og sette i gang prosjekter i samarbeide med den offentlige tosidige uhjelpen gjennom NORAD, sier Eriksen.
22.Friundervisningen i Oslo skal sette i gang kurser i februar, forteller Haakon Werner Kjuus, studiekonsulent i Friundervisningen.
23.Før vi får en helhetlig bydelsplan over Majorstuenområdet er det helt galt å sette i gang slike kjempeprosjekter, understreker han.
24.Hvilke tiltak vil Forsvaret sette i gang for å holde på flyverne ?
25.I et system med slik frihet - hvem vil være villig til å ta initiativ, påta seg ansvar og risiko for å sette i gang og drive frem nye prosjekter ?
26.Jeg har valgt å prioritere arbeidet med de funksjonshemmede og er i ferd med å sette i gang et dristig nytt prosjekt i USA, forteller den amerikanske helseminister Margaret Heckler, i disse dager på Norgesbesøk.
27.Jeg tenkte en stund på hvordan det var mulig å få noe til uten å sette i gang et for stort apparat, og kom da til at jeg ville spørre mine kolleger i Braathen om de kunne tenke seg å være med i et eller annet prosjekt.
28.Jeg tror det er viktig å satse mer på å registrere de ungdommene som lett kan bli narkotikamisbrukere, og sette i gang tiltak for dem før de er blitt avhengige, sier han.
29.Jeg vil ikke utelukke at vi kan sette i gang forsøk med reklamesendinger allerede før stortingsvalget neste år, sier kulturminister Lars Roar Langslet. han fikk igår overlevert innstillingen fra det såkalte Kjølåsutvalget som anbefaler at det bør åpnes adgang til å finansiere private radio og fjernsynssendinger ved hjelp av reklameinnslag.
30.Kommer man for nær, kan også det sette i gang vibrasjoner som igjen kan føre til steinsprang.
Your last searches