No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword sette ut i livet. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Overføringen av Norges Sykepleierhøyskole til Universitetet i Oslo betyr at forbundet nå kan sette ut i livet de godkjente planene for et embedsstudium i sykepleiefag på hovedfagsnivå.
2.Vi har lenge hatt gående prosjekter omkring rekefisket, og nå skal vi sette ut i livet en intensivert kartlegging av fangsten på et bredere grunnlag enn det de vanligste statistiske opplysninger kan gi.
3.Alt dette er tiltak som landene skal sette ut i livet så raskt det lar seg praktisk gjøre, og allerede i juni neste år skal resultatene vurderes på et møte i den franske hovedstad for de land som er tilsluttet Pariskonvensjonen.
4.Da Stortinget behandlet proposisjonen om lønnsnevnd før det ble oppløst for å ta sommerferie, ga det Regjeringen fullmakt til å sette ut i livet de nye lønnsog pensjonssatsene som Rikslønnsnevndens senere dom måtte komme frem til.
5.Den foruroligende økende forurensningen av Middelhavet har fått et FNorgan til å be 15 land om å sette ut i livet en felles politikk for å redusere risikoen for sykdom hos badende og folk som spiser skalldyr.
6.Den sovjetiske lederen tar i brevet til orde for å sette ut i livet viktige skritt for å forby militarisering av verdensrommet før det er for sent.
7.Det er dette vi nå håper å kunne sette ut i livet, sier administrerende direktør Gerhard Heiberg til Aftenposten.
8.Efter en to timer lang arbeidsmiddag mellom de to statssjefene, opplyste de på en pressekonferanse at problemet med Storbritannias bidrag til EFs fellesbudsjett var eneste hindring for å sette ut i livet den reformpakken EFlandene ble enige om under toppmøtet i Brussel i mars.
9.Efter mange år med venting på en sanering av trafikkbelastningen på Nordstrand, vil man efter vedtak i formannskapet sette ut i livet en struping av trafikken 27. november.
10.En smidigere og enklere låneordning ville være kjærkommen, mener Sandvig, som imidlertid roser den ordning med etableringsstipendium som DU har planer om å sette ut i livet.
11.Flere energiøkonomiseringstiltak er også billigere å sette ut i livet pr. innspart kwh.
12.Folkeavstemninger vil degradere politikerne til vanlige borgere som har til oppgave å sette ut i livet det folket har bestemt.
13.For min del er jeg ikke i tvil om at Astrid Gjertsen ser det som sin oppgave å sette ut i livet mest mulig av Høyres politikk.
14.Legemiddelforsikringen er det naturlig at legemiddelfirmaene tar det endelige initiativ til å sette ut i livet, og premien kan betales av firmaene i første omgang.
15.Men dette betyr ikke at hver eneste regjering er i ferd med å sette ut i livet programmer for å begrense befolkningstilveksten.
16.Men indirekte blir programpolitikken begrenset ved at institusjonen ikke har hatt større selvstendighet til raskt å sette ut i livet tiltak som kan føre til at man når de ønskelige mål".
17.Men kjernen i den foreliggende sak er at det er meget tvilsomt om det er flertall i Stortinget for de reformer Langslet vil sette ut i livet.
18.Mondale spådde i en uttalelse at amerikansk tilbaketrekning kan få president Amin Gemayel til å sette ut i livet" de sterkt forsinkede tiltak" som trengs for å utvide regjeringens maktgrunnlag og skape nasjonal forsoning ved at andre grupper trekkes inn i styret av landet.
19.Parallelt med dette vil vi nå sette ut i livet alle de ideene vi har til videreutdannelse, nye og forbedrede produkter og mer effektiv og velorganisert produksjon.
20.Personlig fikk jeg mange gode ideer som jeg håper jeg nå kan sette ut i livet for å gjøre min bedrift og de arbeidsplasser den har, bedre og sikrere i årene som kommer, sier malermester MeyerMørch.
21.Regjeringen ga i statsråd idag klarsignal for at Statoil og Norsk Hydro kan sette ut i livet to større oljeprosjekter i Bergensdistriktet.
22.Senere har regjeringen i Bonn vært mer tilbakeholden med kommentarer, og pekt på at dette er planer som det vil kreve tiår å sette ut i livet.
23.Så må vi drøfte erfaringene, og se hvordan fleksible kontortider kan sette ut i livet.
24.Tanken om et tilsvarende system for hele Europa har man hittil ikke kunne sette ut i livet, fordi den internasjonale samordning er meget komplisert og fordi informasjonene fra flyene er underkastet endel regler om datavern.
25.Transportministrene besluttet også å gjennomføre tiltak for å sette ut i livet en internasjonal konvensjon som i oktober 1982 ble vedtatt av FNs økonomiske kommisjon for Europa.
26.Utvalgets arbeidsområde vil omfatte kontakt med myndighetene om branntekniske bestemmelser, påvirke produktutvikling av sikrere hjelpemidler i landbruket og sette ut i livet informasjonstiltak om brannfaren på landsbygda.
27.Vi vil ikke inngå noen våpenhvile som vil gi regjeringsdiktaturet mulighet å sette ut i livet et politisk prosjekt som allerede er blitt forkastet av folket.
28.Efter samarbeidsutvalgets møte i september venter vi å få politikernes prioriteringer av de veiprosjekter som først skal sette ut i livet.
29.Sette ut i livet ungdomsloven, derefter kaste frakken.
30.Vi kommer med et innspill som ikke vi, men andre må ta stilling til og eventuelt sette ut i livet.