Norwegian-Italian translation of sikkerhetskontroll

Translation of the word sikkerhetskontroll from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sikkerhetskontroll in Italian

sikkerhetskontroll
sikkerhetnoun controllo di sicurezza [m]

 
 

More examples
1.Avhengig av hvilke løsninger man finner på disse spørsmålene, kan utgiftene forbundet med toll og sikkerhetskontroll komme til å velte våre planer for denne Nordkalottruten.
2.Begrensede avtaler som kunne være viktige byggeklosser i en frysordning, omfatter en fullstendig prøvestansavtale og en avtale som setter stans for produksjonen av spaltbart materiale til militære formål (koblet sammen med en forpliktele til å godta sikkerhetskontroll ved alle sivile kjernekraftanlegg av Det internasjonale atomenergibyrå).
3.Den nye ekspedisjonsbygningen har fått full internasjonal status, det vil si at den er innredet med egne, isolerte rom for utenlandsreisende og sikkerhetskontroll.
4.Denne ruten vil kreve toll og sikkerhetskontroll både i Tromsø og på Evenes.
5.Det var under en sikkerhetskontroll i distriktskommandoen i Trondheim at det ble oppdaget at graderte dokumenter ikke ble oppbevart på en slik måte som forutsatt.
6.Dette forhold, samt det faktum at Norges Bilbransjeforbund har vist større interesse for systematisk bruk av tilstandsrapporter, har resultert i et nytt konsept som kombinerer sikkerhetskontroll og varedeklarasjon.
7.Direktoratets avdeling for sikkerhetskontroll han nå sendt et brev til blant andre Statoil og Phillips om denne saken.
8.For ett døgn ble hotellet en bevoktet festning med sikkerhetskontroll av strengeste slag.
9.Forbundet, hvis medlemmer blant annet har ansvar for sikkerhetskontroll av grubene, har vedtatt å gå til streik hvis kullselskapet ikke godtar et slikt forslag.
10.Kontrakten forplikter også Securitas til å sette i verk sikkerhetskontroll på andre flyplasser, hvor det eventuelt blir bestemt at slik kontroll skal utføres.
11.Listen viser at ukyndige bileiere bør gjøre minst mulig selv, men sette seg så mye inn i bilens tekniske mysterier at han klarer å gjennomføre en sikkerhetskontroll og sende bilen på autorisert verksted i tide.
12.Luftfartsverket har inngått en femårskontrakt med Securitas A / S om sikkerhetskontroll av passasjerer og håndbagasje ved seks norske flyplasser.
13.Norge arbeider for at ingen land skal tilføres nukleært materiale eller teknologi med mindre det foreligger tilfredsstillende sikkerhetskontroll.
14.Norske myndigheter krever imidlertid at britiske myndigheter selv må sørge for sikkerhetskontroll med skipene, og mannskap, som skal operere på baser i Stavangerområdet.
15.Norving har også reagert på at selskapet selv må bekoste tollklareringen og sikkerhetskontroll hvis det blir gitt konsesjon for Nordkalottruten.
16.I en tid da det ene kapringsdramaet avløser det andre og man dessuten får redselsfulle skildringer av bombesabotasje mot passasjerfly, er det selvsagt at også vi her på berget må stramme inn ganske kraftig for å komme på linje med forsvarlig sikkerhetskontroll.
17.Alle lekene gjennomgår sikkerhetskontroll før de sendes ut på markedet.
18.Kapringen av det italienske passasjerskipet" Achille Lauro" i Middelhavet reiser spørsmål både hos norske og andre redere om det vil være gjennomførbart å etablere sikkerhetskontroll på personer og bagasje til cruiseskip.
19.Vi kjører efter Luftfartverkets regelverk, det vil si full kontroll av de utenlandske charterflyvningene, men ingen sikkerhetskontroll ved innenlandsrutene, sier han.
20.1520 kommuner har innført sikkerhetskontroll for heiser, men den omfatter til gjengjeld 3 / 4 av landets ca. 12 000 heiser.
21.Den norske Veritas kommer nå med et nytt tilbud til oljeselskaper og myndigheter over hele verden - omfattende kvalitets og sikkerhetskontroll av faste offshoreinstallasjoner.
22.Derfor er det en forutsetning at alle heiser jevnlig får en skikkelig sikkerhetskontroll.
23.Det er avsatt tolv millioner kroner til årets prosjekt, sier overingeniør Øistein Hansen i divisjoenn for for sikkerhetskontroll i Oljedirektoratet til Aftenposten.
24.Det fins ingen sikkerhetskontroll av passasjerer eller håndbagasje for innenlandsreisende på de innenlandstrafikkflyplasser i Norge.
25.Det hele begynte i Athen, hvor en overfladisk sikkerhetskontroll gjorde det mulig for piratene å sikre seg sitt bytte.
26.Det nye i forslaget innebærer at samtlige av landets heiser skal underlegges sikkerhetskontroll.
27.Det påla bl.a. sekretærassistenten å påse at alle manuskripter som ble utlevert til samtlige elever ble gitt riktig sikkerhetsgradering, og at det hver dag ble foretatt sikkerhetskontroll av eget grupperom.
28.Dette innebærer at avtaler om sikkerhetskontroll i disse kommuner skal inngås med organisasjonen som foretar den lovbestemt kontroll ved egne tilsatte eller ved annet fagkyndig personell, sa Rettedal.
29.Direktør Fougli tilføyer imdlertid at en mer omfattende sikkerhetskontroll av passasjerene vil bli kostbart og kreve store ressurser.
30.Forslaget vil gjøre det til en kommunal oppgave å påse at sikkerhetskontroll blir utført på en betryggende måte.
Your last searches