Norwegian-Italian translation of sikre

Translation of the word sikre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sikre in Italian

sikre
beskyttelseverb assicurare, fermare
  fareverb mettere al sicuro, difendere, rendere sicuro
  nautiskverb assicurare, legare
Synonyms for sikre
Derived terms of sikre
Anagrams of sikre
Examples with translation
Moderne, rasjonell, logisk og fordomsfri vitenskap har allerede gitt oss langt større sikre kunnskaper og umåtelig mye mer enn noen religion noen gang har gitt oss.
More examples
1.Bedriftene trenger sine overskudd for å kunne konsolidere seg, for å bli mer stabile og sikre arbeidsplassene.
2.Denne regel skal ikke gi et seilfartøy rett til å genere den sikre gjennomfart i en trang led for et maskindrevet fartøy som bare kan gå i selve leden.
3.Det påligger Statens myndigheter at legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt sprog, sin kultur og sitt samfunnsliv".
4.Fiskeriministerens uttalelser i debatten om at Fiskeridepartementet nå vil drøfte med fiskeindustrien hvilke tiltak som bør gjennomføres for å sikre fiskeindustribedriftene bedre arbeidsbetingelser, vil bli hilst med tilfredshet.
5.Formålet med denne lov er å sikre barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
6.Hjemmekampen" gikk igår i Lørenskoghallen og Fjellhammer var i virkeligheten uten mulighet til å sikre et positivt resultat før returoppgjøret om noen timer.
7.I den situasjon vi nå står i, med redusert vekst i det som har vært typiske kvinneyrker, er det en absolutt forutsetning hvis jenter skal sikre seg en stilling på arbeidsmarkedet", heter det blant annet i Stortingsmelding nr. 85 (1982 / 83).
8.Ja, såfremt partiet ikke utvikler seg til å ville føre tiden tilbake, og sikre en imperialistisk overklasse makta igjen.
9.Målet er å sikre freden.
10.Oslo Arbeiderparti har flere dyktige stortingskandidater enn sikre plasser på Stortinget.
11.På marked" blir til under Lasse Ahopalos, Pekka Puustinens og Mauri Verynens sikre, samarbeidende hender.
12.Selektiv bruk av vold" og" nøytralisering" av upopulære sandinistledere og demonstrasjoner som leder til at enkelte av deres egne dør som" martyrer", er blant de mange forslag til hva som kan gjøres for å sikre øket støtte fra befolkningen.
13.Skrifter i utvalg" av Johan Vogt, samt" Kiellandbrev" IIII kan man også sikre seg under bokskredet.
14.Su"ddeutsche Zeitung" skriver i en kommentar onsdag at i 1944" bestod den tyske shizofreni i det faktum at man måtte ønske seg sitt eget nederlag og" fiendens" seier, hvis man ville sikre en mulighet for at en ny moral og en fri sivilisasjon skulle utvikle seg i Tyskland".
15.Vi er ikke sikre på om Oslo kommune har rett i sin beskrivelse av hvordan festeavgiftene vil utvikle seg i åra framover.
16.(NTBAFPDPA) Myndighetene i El Salvador forsøker å sikre at presidentvalget søndag blir et fritt og redelig valg, mener journalister og observatører fra 55 land som dekker valget.
17.(NTBAFPUPI) Oljen, som inntil nylig skulle sikre Nigeria en lysende økonomisk fremtid, er åpenbart den viktigste årsak til kuppet mot president Shehu Shagari.
18.Alt vil bli gjort for å sikre stabil vekst i industriproduksjonen.
19.Arbeidsledighet er et uløselig problem i den forstand at bare mer effektivt og konkurransepreget industri kan sikre varige arbeidsplasser, fremholdt hun.
20.Bak noen av tallene skjuler det seg en hel del dobbeltregistreringer, mens vi i andre tilfeller rett og slett ikke er sikre på om vi har fått med alle, sier han.
21.Blir det ikke nye forhandlinger, vil det måtte komme på tale å fastsette ensidig norske kvoter for å sikre våre fiskeriinteresser, sier Listau.
22.British Airways har forandret seg dramatisk i de siste årene, og vi er sikre på at selskapets fremtidige akseeiere vil kreve et lønnsomt, effektivt og dynamisk selskap med et ubegrenset potensial, sa han og viste til ansiktsløftningen som et tegn på selskapets nye giv.
23.Både oppsigelsene og en offensiv markedsføring er nødvendig for å sikre de gjenværende 150 arbeidsplassene ved bedriften, sier Holthe.
24.De folkevalgte organer, administrasjonen og ansatte bærer et felles ansvar for å sikre at Oslo kan ivareta sine forpliktelser overfor byens innbyggere, sier Svelland som opplyser at den videre utvikling av byen vil bli fastlagt i kommuneplanen på grunnlag av de rammer statlige myndigheter gir Oslo kommune.
25.De siste par år har vi sett en bevegelse i norske lokalsamfunn, der man møtes over grenser for offentlig og privat virksomhet, for å sikre sin fremtid, dempe virkninger av bedriftsnedleggelse, få i gang tiltak for arbeidsløs ungdom, sier hun.
26.De valgordninger som reformforslagene legger opp til, vil gi tilstrekkelig mulighet til å sikre at representasjonen blir slik at rådene og Kirkemøtet vil virke efter intensjonene.
27.Den beste måten å forebygge kriminelle handlinger på, er å sikre alternativer til slike handlinger.
28.Den enkelte lege trenger også et effektmålingsinstrument for å kunne vurdere sin egen virksomhet - for derigjennom å sikre at god praksis følges til en så rimelig pris som mulig, mente samfunnsmedisineren Anders Smith fra Oslo.
29.Den statlige kontroll skal sikre mot smittefare !
30.Den viktigste grunn for meg er at vi på denne måten best kan sikre et varig finansieringsgrunnlag for uavhengig radio og fjernsyn.
Similar words

 
 

sikre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sikresikrendesikret
Indikative
1. Present
jegsikrer
dusikrer
hansikrer
visikrer
deresikrer
desikrer
8. Perfect
jeghar sikret
duhar sikret
hanhar sikret
vihar sikret
derehar sikret
dehar sikret
2. Imperfect
jegsikret
dusikret
hansikret
visikret
deresikret
desikret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sikret
duhadde sikret
hanhadde sikret
vihadde sikret
derehadde sikret
dehadde sikret
4a. Future
jegvil/skal sikre
duvil/skal sikre
hanvil/skal sikre
vivil/skal sikre
derevil/skal sikre
devil/skal sikre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sikret
duvil/skal ha sikret
hanvil/skal ha sikret
vivil/skal ha sikret
derevil/skal ha sikret
devil/skal ha sikret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sikre
duville/skulle sikre
hanville/skulle sikre
viville/skulle sikre
dereville/skulle sikre
deville/skulle sikre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sikret
duville/skulle ha sikret
hanville/skulle ha sikret
viville/skulle ha sikret
dereville/skulle ha sikret
deville/skulle ha sikret
Imperative
Affirmative
dusikr
viLa oss sikre
deresikr
Negative
duikke sikr! (sikr ikke)
dereikke sikr! (sikr ikke)
Your last searches