Norwegian-Italian translation of skaffe seg

Translation of the word skaffe seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skaffe seg in Italian

skaffe seg
informasjonverb raccogliere
  forverveverb conseguire, raggiungere, ottenere
Synonyms for skaffe seg
Similar words

 
 

More examples
1.Der Führer" har bestemt seg for å avlegge et besøk i Norge for å skaffe seg et personlig inntrykk av forholdene. von Falkenhorsts stab skal umiddelbart tre i forbindelse med rikskommissær Terboven og sammen med denne sørge for at det blir lagt opp en verdig ramme om Hitlers besøk i hovedstaden.
2.Derimot har vi alltid hatt problemer med å innse det" urettferdige" i at ganske alminnelige mennesker har fått adgang til å skaffe seg eget hus på egen grunn.
3.Det kan være nyttig for våre parlamentarikere ved selvsyn å skaffe seg innsikt i lokale forhold og problemer, likeså å møte politikere, bedriftsledere, arbeidstagerrepresentanter og administratorer der hvor vanskelighetene foreligger.
4.En opphevelse vil gjøre det enda vanskeligere for mange å skaffe seg bolig i de aktuelle strøk, noe som også kan føre til uheldig påvirkning av den sosiale lagdeling i byen.
5.Gjennom hele etterkrigstiden har det å kunne skaffe seg en god bolig vært et politisk akseptert mål, og det er jo nettopp gjennom skattesystemet det har vært mulig for folk flest å heve boligstandarden.
6.Nå hadde jo ikke denne" nyheten" blitt like løssalgsvennlig hvis noen i Dagbladet hadde tatt seg tid til å slå opp i en egnet ordbok for å skaffe seg rede på hva som egentlig ligger i begrepet valutareserver.
7.Oslo kommunes meget svake økonomi vil nå ramme noen av de vanskeligst stillede i samfunnet, nemlig dem som ikke har bolig og ikke mulighet for selv å skaffe seg et sted å bo på det åpne marked.
8.Vil du at dine barn skal straffes for å skaffe seg utdannelse ?" ropte en kvinne efter meg på gaten igår.
9.Vil man avskaffe bilen og behovet for parkeringsplasser, får man gjøre som i de sosialistiske land : holde lønningene nede og bilprisene oppe, slik at det koster borti en livslønn å skaffe seg en bil, og dessuten oppheve den alminnelige bevegelsesfrihet.
10.Andre folk gjør noe for å skaffe seg ting.
11.Arbeidstilsynet har forgjeves i fem år forsøkt å skaffe seg hjemmel til å forby eller å innføre restriksjoner på bruken av en rekke helsefarlige kjemiske stoffer, sier overlege Hans H. Tjønne til Aftenposten.
12.Barn er bedre forberedt på alt her i livet hvis de får en chanse til å skaffe seg kunnskaper når de er små, sa hun.
13.Brevskoleundervisning er ofte eneste muligheten mange arbeidstagere har til å skaffe seg mer viten uten samtidig å si fra seg inntekten.
14.Både den sosiale bakgrunnen, og det at hun reiste ut for å skaffe seg utdannelse, var typisk for de kvinnelige malerne i forrige århundre, sier magister Anne Wichstrøm.
15.De færreste kan lage filmer og skaffe seg erfaring på den måten.
16.Den eneste måte å få større innflydelse på, er å skaffe seg flere velgere.
17.Dersom Vinmonopolet holdt en pris på sine varer som ikke gjorde det umulig for folk med vanlige inntekter å skaffe seg både vin og andre varer derfra, dersom prisene i Norge kan nærme seg de svenske, og dersom Polet kan være åpent på lørdager, ja, da tror jeg denne vinleggingen vil avta.
18.Det er tydelig at sovjetrusserne synes vi gjør det bra og gjerne vil skaffe seg litt nærmere kjennskap til treningsvirksomheten og opplegget foran vinteren generelt.
19.Det kan man godt skaffe seg fiender på, likevel, sa Jørgensen.
20.Det sovjetiske militærindustrielle kompleks evne til å skaffe seg og gjøre bruk av avansert teknologi overstiger alt vi tidligere har innbildt oss, sa Casey.
21.Du får bruke fantasi nok til å få inn en setning om at alle bør skaffe seg denne boken !
22.En rekke stater ønsker å skaffe seg atomvåpen fordi det vil gi nasjonal prestisje.
23.En tenåring flytter til Oslo i håp om at mulighetene for å skaffe seg arbeid er noe bedre i storbyen enn på hjemstedet.
24.Fordelen med ultralyd er at legen kan skaffe seg informasjon om en rekke hjertekarlidelser enkelt og uten operative inngrep, sier professor Angelsen.
25.Fordi folk ikke har råd til å skaffe seg slikt privat.
26.Føler nå at kanskje det å trene og gjøre det bra på idrettsbanen kan la seg kombinere med det å skaffe seg et levebrød, kanskje roe ned ambisjonene litt efter iår.
27.Gemayel forsøker å skaffe seg grunnlag for en bredt sammensatt regjering, og han har fremsatt visse nye forslag med sikte på en forsoning mellom de stridende parter, blir det sagt i Washington.
28.Han er ferdig med sitt produktive liv, han har ingen chanse til å skaffe seg normal inntekt og tilknytning til en arbeidsplass.
29.Han er naturligvis i full gang med å skaffe seg nye fiender, sa han.
30.Hvordan skal forbrukerne kunne skaffe seg oversikt over markedet ?
Your last searches