Norwegian-Italian translation of sprøyte inn

Translation of the word sprøyte inn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sprøyte inn in Italian

sprøyte inn
medisinverb iniettare
Anagrams of sprøyte inn
Similar words

 
 

More examples
1.Det består i at anestesilegen kan legge inn en tynn plastslange til vevrommet omkring ryggmargen og ryggmargens nerverøtter og sprøyte inn lokalbedøvende oppløsning eller morfinoppløsning.
2.Det er ikke nok å sprøyte inn penger for å bedre forholdene ved våre sykehus.
3.Aftenposten kunne dessuten fortelle forleden at GECO tar initiativet til etablering av et borehullsloggingselskap hvor GECOs aksjonærer skal sprøyte inn 40 millioner kroner i egenkapital.
4.Det er altså ikke nok bare å sprøyte inn flere penger.
5.Det er bedre å tømme kassene om vinteren, eller eventuelt sprøyte med et insektdrepende middel først, men det er jo ikke bra å sprøyte inn i fuglekassene nå om våren.
6.Man avviser også alle spekulasjoner om at Aftonbladet har så store økonomiske problemer at LO må sprøyte inn nye millioner.
7.Mange mener nå at romfartsvirksomheten i byen er med på å sprøyte inn ny optimisme og nytt pågangsmot i dette golde og værharde samfunnet i 500 meters høyde.
8.Men det må dreie seg om prosjekter på et forsvarlig forretningsmessig grunnlag der Esso kan yde spesielle bidrag utover det å sprøyte inn penger, sier Collett.
9.Metodikken består i å kurere isjias - eller en skade på mellomhvirvelskiven - ved å sprøyte inn dette enzymet fra frukten papaya.
10.Planen er å sprøyte inn en milliard franske franc i form av subsidier til denne del av industrien.
11.Skal man nå klare det som for alle bedriftsledere og andre idag står som den store problemstillingen, nemlig å få mer effektivitet ut av den allerede eksisterende situasjon uten å måtte sprøyte inn (ekstra) midler ?
12.Svært skjematisk kan man altså si at Arbeiderpartiet vil skape en" god sirkel" i økonomien ved først å sprøyte inn midler i den offentlige sektor som igjen kan skape øket efterspørsel og produksjon av varer og tjenester.
13.De siste år har statskassen i Paris årlig måttet sprøyte inn ca. 3,2 milliarder francs netto eller ca. 60 prosent av departementskassen i BasseTerre.
14.De sosiale og politiske omkostninger ved slike masseoppsigelser var store, og regjeringen valgte å sprøyte inn penger i håp om at det efterhvert ville komme bedre dager.
15.Der arbeider man fortsatt i Keynes ånd og drøfter om man skal sprøyte inn x eller y milliarder for å skape arbeidsplasser.
16.Dersom Staten ikke ønsker å sprøyte inn et betydelig høyere beløp enn varslet, vil nok mange av veiprosjektene bli kasteballer langt inn i neste tiår.
17.Det tredje alternativet er å sprøyte inn sement og legge stålbånd rundt søylene.
18.Elkem må sprøyte inn inntil 40 millioner kroner i ny aksjekapital hvis Norsk Jernverk går med store underskudd i årene fremover.
19.Et tverrvidenskapelig team har klart å" sprøyte inn" et pattedyrgen som produserer veksthormon i lakseegg, og derved fått inn en ny levende og virksom arveegenskap hos avkommet.
20.Men den senket kravet da den svenske stats Götaverken Arendal i Göteborg lovet å sprøyte inn 25 millioner kroner i Trosvikgruppen for å overta 40 prosent av aksjene, noe som medførte at svenske bankinteresser viste vilje til å delta i den private del av garantistillelsen.
21.Men partiets forsøk med å tallblinde velgerne ved blant annet å sprøyte inn 20 milliarder i næringslivsutvikling i kommende fireårsperiode går inn i rekken av åpenbare overbud.
22.NTNF og Industrifondet vil trolig alene sprøyte inn ca. 400 millioner kroner i disse områdene iår, og i tillegg kommer midler fra andre forskningsråd og ikke minst næringslivet selv.
23.Og de hadde slett ingen oljemilliarder som de kunne" sprøyte inn i helsesektoren".
24.Røntgenavdelingen på Fylkessykehuset i Molde har eksperimentert med å sprøyte inn et fruktenzym ved skaden i ryggen, og resultatet er oppsiktsvekkende.
Your last searches