Norwegian-Italian translation of suspendere

Translation of the word suspendere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

suspendere in Italian

suspendere
personverb sospendere
Synonyms for suspendere
More examples
1.Å suspendere Geir Myhre fullstendig fra ishockey, er den strengeste reaksjonen vi som arbeidsutvalg kan gjøre i en sak som denne.
2.Arbeidsutvalget vil vurdere å suspendere de fem fra all idrettslig aktivitet inntil dom er falt.
3.Bestyrelsen for Københavns fondsbørs overveier helt å suspendere handelen med DFDSs aksjer fordi de er falt sterkt i den senere tid.
4.Den norske Bankforening vil ikke henstille til bankene å suspendere sine ordninger med automatisk lånetilbud.
5.Det innebærer blant annet et forslag om å suspendere dyrtidsreguleringen av lønningene i ytterligere to år, slik at lønnsog prisstigninger begrenses sterkt.
6.Dette er resultatet efter at Handelsdepartementet igår besluttet å suspendere børsnoteringen inntil spørsmålet om transporten av aksjene til FagerstaHaak A / S er løst.
7.Efter mitt syn ville den korrekte behandling av Treholt ha vært å suspendere ham med lønn umiddelbart efter arrestasjonen.
8.Forbundets arbeidsutvalg behandlet saken tirsdag og bestemte seg for å suspendere Geir Myhre" fra ishockey på alle områder" inntil domsutvalget har truffet en avgjørelse.
9.ForenedeGruppen skal 18. juni ha et møte med Handelsdepartementet for å drøfte selskapets anke over Oslo Børs beslutning om å suspendere aksjen.
10.Før møtet hadde han sagt at dersom klubben besluttet å suspendere ham for godt, var hans forballkarriere lagt i ruiner.
11.Idag skal Handelsdepartementet forøvrig ta stilling til selskapets anke over Oslo Børs beslutning om å suspendere aksjen.
12.Med stille bønn før den skriftlige avstemningen, og Luthersalmen" Av dypest nød jeg rope må" i stedet for applaus efterpå vedtok Det Lutherske Verdensforbund onsdag med øyeblikkelig virkning å suspendere to av sine medlemskirker i det sydlige Afrika.
13.Misforståelsen oppsto da departementet i sin pressemelding tirsdag skrev at det vedtok å suspendere børsnoteringen av aksjene i ForenedeGruppen, noe som normalt også betyr at meglerapparatet må unnlate å omsette aksjene.
14.Neste naturlige skritt ville ha vært å suspendere overkonstabelen fra tjenesten.
15.Og generalforsamlingen fikk sagt sin klare mening om saken ved selv å suspendere de to kirkene.
16.Politimannens forsvarer, høyesterettsadvokat Johan Hjort, har gjort det klart overfor ansettelsesrådet i NordJarlsberg at han ikke anser betingelsene til stede for å kunne suspendere politimannen fra tjenesten.
17.Som følge av at India 24. juni 1984 suspenderte visumfrihetsavtalen med de nordiske land, har norske myndigheter i samråd med de berørte myndigheter i de andre nordiske land besluttet å suspendere visumavtalen med India med virkning fra 1. oktober.
18.Statssekretær Jan S. Levy i departementet sier til avisen at det kan komme på tale å suspendere konsesjonshavere som fortsetter å videreformidle disse sendingene.
19.Til LVFs generalforsamling i Budapest til sommeren foreligger forslag om å suspendere de hvite kirkene i SydAfrika fordi de ikke har vist vilje til å tale klart imot landets apartheidpolitikk.
20.Vi er enige i at bankene må vise tilbakeholdenhet når det gjelder utlånsøkningen, men å suspendere disse låneordningene vil være et ganske vidtgående skritt, sier adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening til Aftenposten.
21.Det skal tungtveiende grunn til for å suspendere en aksje.
22.Vi har påpekt et alvorlig brudd på reglementet, men det har liten hensikt å eventuelt suspendere et selskap i efterhånd.
23.Av hensyn til de andre aksjonærene er det ikke riktig å stryke eller suspendere aksjen.
24.Boikotten av Haagdomstolen falt i tid sammen med en beslutning om å suspendere de diplomatiske sonderinger mellom Washington og Managua.
25.De er ikke lenger grunnlag for å henvise til rasjonell økonomisk planlegging som unnskyldning for å suspendere sivile og politiske rettigheter i utviklingsland.
26.De ti medlemmene i avdelingsstyret vedtok i stedet mandag å suspendere Nottinghamshires generalsekretær Henry Richardson som har fulgt Arthur Scargills steile holdning under den ti månederlange streiken.
27.Dette er åpenbart årsaken til at den konservative avisen Svenska Dagbladet, uten å ta stilling til skyldsspørsmålet, lørdag oppfordret Winberg til å suspendere seg selv i påvente av at politiefterforskningen avsluttes.
28.Drammen (NTB) Ansettelsesrådet for lensmenn i Buskerud har vedtatt å opprettholde sitt tidligere vedtak om å suspendere en lensmannsbetjent på Vestre Ringerike.
29.Laly beklager at Oslo Børs igår valgte å suspendere aksjene i selskapet, fordi Laly efter børsens mening ikke ga et fyldestgjørende svar på hvilke selskaper Laly nå har inngått avtaler med.
30.Men da regjeringen grep inn også ifjor, ville vi vite om ekspertkomiteen i ILO mente det var i overensstemmelse med konvensjonen å suspendere en avtalebestemmelse i fem år.
Similar words

 
 

suspendere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) suspenderesuspenderendesuspendert
Indikative
1. Present
jegsuspenderer
dususpenderer
hansuspenderer
visuspenderer
deresuspenderer
desuspenderer
8. Perfect
jeghar suspendert
duhar suspendert
hanhar suspendert
vihar suspendert
derehar suspendert
dehar suspendert
2. Imperfect
jegsuspenderte
dususpenderte
hansuspenderte
visuspenderte
deresuspenderte
desuspenderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde suspendert
duhadde suspendert
hanhadde suspendert
vihadde suspendert
derehadde suspendert
dehadde suspendert
4a. Future
jegvil/skal suspendere
duvil/skal suspendere
hanvil/skal suspendere
vivil/skal suspendere
derevil/skal suspendere
devil/skal suspendere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha suspendert
duvil/skal ha suspendert
hanvil/skal ha suspendert
vivil/skal ha suspendert
derevil/skal ha suspendert
devil/skal ha suspendert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle suspendere
duville/skulle suspendere
hanville/skulle suspendere
viville/skulle suspendere
dereville/skulle suspendere
deville/skulle suspendere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha suspendert
duville/skulle ha suspendert
hanville/skulle ha suspendert
viville/skulle ha suspendert
dereville/skulle ha suspendert
deville/skulle ha suspendert
Imperative
Affirmative
dususpender
viLa oss suspendere
deresuspender
Negative
duikke suspender! (suspender ikke)
dereikke suspender! (suspender ikke)
Your last searches