Norwegian-Italian translation of sysselsette

Translation of the word sysselsette from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sysselsette in Italian

sysselsette
sysselsettingverb dare lavoro a, impiegare, assumere
  aktivitetverb essere intento a, occuparsi di
  jobbverb occupare
  tidverb occupare
More examples
1.Dyvi Stenäoppdraget vil sysselsette rundt 250 personer som dermed allikevel ikke blir permittert.
2.Avhengig av lokale tiltak og bevilgninger regner vi med å sysselsette bortimot 600 arbeidstagere i ett år.
3.Vår tanke er å se om Glåmdalskommunene kan gjøre mer ut av sine egne ressurser, om vi kan dyrke og produsere mer i vårt eget distrikt og om vi kan klare å sysselsette flere i distriktet enn idag.
4.650 ungdommer er iår sysselsatt med Rettedalmidler, men fra 1. oktober vil det bare være igjen nok til å sysselsette 200 unge.
5.At man har maktet å sysselsette 64 000 av disse, er egentlig litt av en bragd.
6.Bedriften vil ferdig utbygd sysselsette opptil 64 ansatte, men i det første produksjonsåret, 1987, regner man med 23 ansatte.
7.De norske og svenske samarbeidspartnerne bak prosjektet opplyste under pressekonferansen at det nye selskapet i startfasen vil sysselsette ca. 15 personer, og arbeidsstokken vil øke til mellom 30 og 50 i løpet av et par år.
8.De smiler av optimistenes prognoser, men innrømmer at det slett ikke er urealistisk å tro at næringen vil kunne sysselsette direkte 20 000 innen år 2000.
9.De som har medvirket i utbedringen av Oskar Braatens teater har vært unge mennesker uten arbeid, men som vi har klart å sysselsette for ekstraordinære bevilgninger fra kommunens side.
10.De tre bedriftene vil sysselsette rundt 70 personer i bygningene som reises på tomten.
11.De tre bedriftene vil sysselsette rundt 70 personer i bygningene som reises på tomten.
12.Derfor har vi måttet fortelle våre ansatte at vi ikke kan regne med å sysselsette alle innenfor FMVområdet fra høsten.
13.Dersom dette skal skje som et rent sysselsettingstiltak, slik Aftenposten også antyder, bør man måle denne ressursbruk opp mot andre måter å sysselsette unge mennesker på.
14.Dersom prosjektet gjennomføres, vilfabrikken sysselsette 135 personer.
15.Det skal sysselsette 70 personer og går for å være det mest avanserte i sitt slag i verden.
16.Det vi primært ønsker med" bank på"aksjonen er å kartlegge det reelle omfang, med sikte på å sysselsette flest mulig registrerte arbeidssøkende.
17.En ny gassterminal på land vil alene bli et nytt stort industriprosjekt som i anleggsfasen kan komme til å sysselsette over 1000 mennesker.
18.Fullt utbygget kan grubeanlegget sysselsette ca. 30.
19.Hvis ElektroVakuum greier å holde sine mål, vil gruppen i nær fremtid kunne sysselsette et par hundre mennesker i inn og utland.
20.Hvis man derimot får et reelt moderat inntektsoppgjør, blir bedriftene istand til å sysselsette flere.
21.Hvis sammenslåingen gjennomføres, blir det nye selskapet Storbritannias femtende største børsnoterte med en markedsverdi på ca. 20 milliarder kroner, og det vil sysselsette ialt 160 000 mennesker.
22.Hvis vi derimot viser samhold og måtehold, kan vi konkurrere bedre og sysselsette flere, påpekte Willoch.
23.I Norge har man nå valgt å sysselsette en mengde mennesker som hverken har pasientrettet kunnskap eller faglig erfaring, og man støtter hotelldriften gjennom en rekke møter hvor man med det største alvor diskuterer pseudoproblemer.
24.I anleggsperioden, som er beregnet å vare ca. 20 måneder, vil prosjektet sysselsette gjennomsnittlig 50 bygningsarbeidere.
25.I anleggsperioden vil utbyggingen sysselsette 2330 arbeidstagere.
26.I årets hovedstadsbudsjett var det forutsatt at Oslo til enhver tid skulle sysselsette ca. 400 arbeidsledige.
27.Ingen av de oppdrag som bedriften har fått forespørsel om eller legger inn anbud på, vil efter vår oppfatning kunne sysselsette hele vår kapasitet, skriver de ansatte.
28.Innen utgangen av året regner bedriften med å sysselsette vel 250 medarbeidere.
29.KVs vurdering er at norsk verkstedsindustri kan omsette undervannsutstyr for 750 millioner kroner pr. år og sysselsette ca 1000 personer fra begynnelsen av 1990årene.
30.Kulturog fritidssektoren kan selvsagt ikke ta imot alt dette, men vi skal heller ikke undervurdere de muligheter som ligger i å sysselsette arbeidskraft i kulturtiltak, sa LOs formann.
Similar words

 
 

sysselsette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sysselsettesysselsettendesysselsatt
Indikative
1. Present
jegsysselsetter
dusysselsetter
hansysselsetter
visysselsetter
deresysselsetter
desysselsetter
8. Perfect
jeghar sysselsatt
duhar sysselsatt
hanhar sysselsatt
vihar sysselsatt
derehar sysselsatt
dehar sysselsatt
2. Imperfect
jegsysselsatte
dusysselsatte
hansysselsatte
visysselsatte
deresysselsatte
desysselsatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sysselsatt
duhadde sysselsatt
hanhadde sysselsatt
vihadde sysselsatt
derehadde sysselsatt
dehadde sysselsatt
4a. Future
jegvil/skal sysselsette
duvil/skal sysselsette
hanvil/skal sysselsette
vivil/skal sysselsette
derevil/skal sysselsette
devil/skal sysselsette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sysselsatt
duvil/skal ha sysselsatt
hanvil/skal ha sysselsatt
vivil/skal ha sysselsatt
derevil/skal ha sysselsatt
devil/skal ha sysselsatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sysselsette
duville/skulle sysselsette
hanville/skulle sysselsette
viville/skulle sysselsette
dereville/skulle sysselsette
deville/skulle sysselsette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sysselsatt
duville/skulle ha sysselsatt
hanville/skulle ha sysselsatt
viville/skulle ha sysselsatt
dereville/skulle ha sysselsatt
deville/skulle ha sysselsatt
Imperative
Affirmative
dusysselsett
viLa oss sysselsette
deresysselsett
Negative
duikke sysselsett! (sysselsett ikke)
dereikke sysselsett! (sysselsett ikke)
Your last searches