Norwegian-Italian translation of ta i betraktning

Translation of the word ta i betraktning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta i betraktning in Italian

ta i betraktning
beakteverb considerare, tener presente, tener conto di
Synonyms for ta i betraktning
Similar words

 
 

More examples
1.Imidlertid må en ta i betraktning at også her vil vedkommende lærers livssyn kunne sette sitt preg på og utgjøre en integrert del av hans undervisning.
2.I tillegg til at utdannelsen i utlandet har en egenverdi gjennom de erfaringer som blir høstet og de kontakter som blir knyttet, bør myndighetene også ta i betraktning at det faktisk er billigere å betale en studieplass i USA enn det er å betale for en plass på f.eks. NTH i Trondheim.
3.Man må også ta i betraktning de helsemessige og sosiale skadevirkninger man vil få hvis disse familiene mister livsgrunnlaget i et distrikt med høy arbeidsledighet fra før, tilføyer han.
4.Men når man vurderer truselen og hvordan Norge skal hanskes med den, må man vel ta i betraktning allierte forsterkninger ?
5.Vi må ta i betraktning hvilken trusel vi står overfor.
6.Aftenposten må ta i betraktning at de sedvanlige og ofte svært sterke aksjoner mot hardhendt" sanering" er uttrykk for den jevne borgers syn på verdien av bymiljøet.
7.Bygningsrådet vil under sin reguleringsmessige vurdering i bruksendringssaker ta i betraktning forhold som eiendommens bygningsmessige standard, beliggenhet i forhold til andre leietagere og naboer, behovet for den planlagte virksomheten og om næringsvirksomheten eventuelt er strøkstjenende, lokalenes tjenlighet og lignende forhold.
8.Dessuten må de utvides og ta i betraktning også andre våpensystemer enn dem som hittil har vært diskutert, og endelig må forhandlingene føres et annet sted enn i Geneve.
9.Det er riktig å redde liv, men man må samtidig ta i betraktning hva det vil koste, både den som blir reddet og hans / hennes nærmeste.
10.Det er således flere faktorer å ta i betraktning.
11.Det man må ta i betraktning, er at bredden i internasjonal toppsjakk er langt større idag enn tidligere.
12.For å få en korrekt oppfatning av den trusel Kolahalvøyas militære anlegg utgjør, må man også ta i betraktning andre styrker enn de som er direkte forlagt der, mente forsvarssjefen.
13.Han påpekte at selv om et drap alltid vil være en graverende handling, måtte juryen i dette tilfelle ta i betraktning at drapsofferet var et barn.
14.Man bør imidlertid ta i betraktning hvordan ens nødrop virker utad, enten det er rettet mot partifellene i Landbruksdepartementet eller mot Oljeog energidepartementet.
15.Man bør kanskje også ta i betraktning at dem som spørres noe som tydelig fremgår av ovennevnte eksempler - kanskje ikke følger særlig godt med innen" spørreområdet", ja, muligens ikke engang har hatt en mening om samme før spørsmålet blir stilt.
16.Men da skal man ta i betraktning at slett ikke alle av de spurte vil delta i valget.
17.Men i selve vurderingen kan man også ta i betraktning andre opplysninger som allerede er kjent i samfunnet, eller hos enkelte samfunnsmedlemmer.
18.Nå skal man riktignok ta i betraktning at Norge i går spilte uten en rekke sentrale spillere som Hallvar Thoresen, Arne Larsen Økland m.fl.
19.Når inntektsnivået for en lønnstager og en" vanlig småbruker" skal sammenlignes, må man ta i betraktning at jordbrukeren dyrker sin egen mat mens lønnstageren er avhengig av å kjøpe mat for å overleve.
20.Når man vurderer prisene, må man ta i betraktning at det her er snakk om små eneboliger.
21.Når man vurderer skattefordelene, må man ta i betraktning at det ikke er snakk om noe endelig skattefritak - man bare skyver skatten foran seg.
22.OG når det gjelder spørsmålet om å" ramme vanlige lønnstagere", er det jo i høy grad interessant å ta i betraktning hvilken form for rentetak man tenker seg på Ap.hold.
23.Ringerike Forsvarsforening har allerede i et skriv fra mars iår, bedt Forsvarsdepartementet ta i betraktning at skolen har et meget høyt renomme som ingeniørutdannelse og at det må tillegges betydning at utdannelsen skjer med militært materiell.
24.SKAL man danne seg et totalbilde av Willochregjeringens skattepolitikk, bør man naturligvis også ta i betraktning hvordan situasjonen ville ha vært hvis Arbeiderpartiet hadde sittet med regjeringsmakten de siste tre år.
25.Skal en spare energi, er det tre elementer en må ta i betraktning.
26.Ved fastsettelse av rentesats, bør man f.eks. ta i betraktning at det her er snakk om realrente idet selve tomteverdien forutsetningsvis opprettholder sin verdi og stiger i takt med inflasjonen.
27.Ved utmåling av eventuell erstatning måtte retten ta i betraktning hvor mye mannen kunne ha tjent, men en erstatning på 500 000 kroner fant advokat Holm ikke urimelig når det gjaldt drøye 16 års tvangsinnleggelse på Reitgjerdet.
28.Ved vurderingen av disse overskridelsene må en ta i betraktning at det alt vesentlige inntraff i januar.
29.Vi må jo også ta i betraktning at vi bare har halvparten av svenskenes ressurser og derfor må konsentrere økonomien mer enn svenskene for å få maksimal uttelling.
30.Å dømme bransjer og bedrifter ulønnsomme, uten å ta i betraktning de overføringer som skjer fra myndighetenes side, er meningsløst.
Your last searches