Norwegian-Italian translation of tale

Translation of the word tale from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tale in Italian

tale
formellnoun discorso [m], indirizzo [m], allocuzione [f]
Synonyms for tale
Derived terms of tale
talevitne, aldri på tale, arbeidsavtale, tale, taler, tale for, tilbakebetale, avtale, bedragersk overtalelsesevne, avtale treff med, betale, betale av, betale for, betale for drinkene, betale i delposter, betale på forskudd, betale lønn til, betale noen med samme mynt, betale noens regning, betale regningen, betale med giro, betale fullt ut, betale tilbake med, utbetale, betaler, forskuddsbetale, billedlig talemåte, blendende tale, bli det allmenne samtaleemne, buktaler, buktaleri, daglig tale, delta i en samtale, det almenne samtaleemne, diskanthøyttaler, emmentaler, emmentalerost, få betale for det, fascinerende taler, feilaktig uttale
feiluttalelse, flygende talerken, fortaler, fortalerske, forsøke å overtale, forsømme å betale, forsvarstale, baktale, baktaler, forvanske gjennom talespråket, frittalende, gi svar på tiltale, ved privat avtale, gentleman avtale, ha en tydelig uttalelse, holde tale, hedersomtale, høyttaleranlegg, høytalere, indirekte tale, inntale, samtalepartner, jeg betaler, katalepsi, kataleptisk, lang og ordrik tale, la mottakeren betale samtalen, lovtale, mild overtalelse, nytt talent, ubevist uttalelse, omtale, overbetale, overtale til ikke å gjøre, overtale til å la være, overtale til, overtalende, på overtalelse fra noen, personlig telefonsamtale, rikssamtale, saltomortale, samtale, samtale under fire øyne, samtale som betales av mottager, samtales, samtaleemne, skattebetaler, slepende tale, sluttbetale, svar på tiltale, svært vanskelig å uttale, tale berømmende om, tale bombastisk, tale enstonig, tale for, tale med seg selv, tale for seg selv, tale fornuftig, tale høyere, tale høyt, tale høytravende om, tale med hviskende stemme, tale ille om, tale lavmælt, tale med, tale med dempet stemme, tale med enstonig stemme, tale med forferdelse, tale med henførelse om, tale mot, tale nedsettende om, tale om, tale om den usminkete sannheten, tale slepende, tale til, tale til fordel for, tale tydelig, tale ut, tale ut med, talende, talent, talentfull, talentspeider, taler, talekunst, talerstol, talertribune, talesett, talefeil, talefør, taleevne, talespråk, taleterapi, telefonsamtale, tiltale, tiltalende, tiltaletittel, underbetale, unntalenhet, uttale, uttale feil, uttale utydelig, uttale seg for, uttale seg fint om, uttale seg mot, uttale seg om, uttalende, veltalen, veltalenhet, ytre tiltalende, avbetale, avtalefeste, etterbetale, forhandsomtale, forhåndsomtale, innbetale, overtale, avtaleliste, baktalende, betale på avbetaling, betale tilbake, enetale, etter avtale, høytaler, høyttaler, i dagligtalen, inngå avtale, kunstnerisk talent, langsom uttale, medarbeidersamtale, ord med vrien uttale, overtale med spørsmål og svar, overtalelse, talemyndighet, sette under tiltale, som kan betales tilbake, talepedagog, tibakebetale, tiltale med du, ubetalelig, uttalelse, veltalende, høflig tiltale, handelsavtale, tordentale, leieavtale, skriftlig avtale, barnetale, tysktalende, dagligtale, gravtale, minnetale, fjernsamtale, lokalsamtale, vetalende, unntale, uttales
Anagrams of tale
More examples
1.Det er bare Bibelen som kan tale med Guds autoritet.
2.Det er i den forbindelse tale om både handlingsprogram og holdningskampanje.
3.Det kan bli tale om at Barneteatret kan få spille tidlig på dagen før kinoen overtar.
4.Det kommer ikke på tale," skrev Tass for få dager siden.
5.Det vil dermed ikke komme på tale å skjære ned på antall ansatte, eller kommunal innsats som vil redusere nødvendig hjelp og service til byens befolkning.
6.Dette er klar tale", sa Palme, som dog understreket at Sverige tilstreber et godt forhold til Moskva.
7.Folkets Medisinbok" kom ut i juni, og allerede på det tidspunkt var det tale om å lage publikumsutgaver både av Felleskatalogen og Norsk Legemiddelhåndbok.
8.For å tenne velgerne på nytt, må Høyre målbære en fornyet vilje til å tale det enkelte menneskets sak i kampen mot byråkratiet og en stadig mektigere datastyrt statsmakt.
9.Forholdet til SovjetUnionen må baseres på den kjølige realisme som vet at ord som vennskap eller naboskap ikke eksisterer i den maktpolitikk som dyrkes i Kreml. her er det bare tale om den sterkestes rett.
10.Høvdingen" er samlivsaction så blodfull at den får all annen norsk film til å fortone seg så anemisk at det bør bli tale om øyeblikkelig blodoverføring.
11.I en setning er det den demokratiske reaksjon på president Ronald Reagans optimistiske tale om rikets tilstand.
12.I følelsenes vold" burde imidlertid kunne fortelle oss at den rammede gruppe det her er tale om, ikke bare rommer det vi ofte kaller avvikere eller sedelighetsforbrytere, men også høyverdige - tragiske ensomme - mennesker, som utkjemper en jakobskamp med både seg selv og mot sin omverden.
13.I stedet for å gå inn på en drøfting av boligbeskatningens berettigelse, er det tale om grader av skatteskjerpelse.
14.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
15.Kommer neppe på tale," sier sovjetrussiske pressefolk Aftenposten har vært i kontakt med.
16.Kunstverket må eie en indre form som gir det liv og lar det tale til oss.
17.Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
18.Man kan ikke tale om havet med en fisk som svømmer i en dam".
19.Mine bilder får tale for meg, det jeg søker er et lys og en atmosfære som minner om mitt Moskva, jeg vil ha årstider, riktige vintre med is og sne, sommerens hvite netter", sier han.
20.Og han hadde drive skolen sin i fleire år før han kjende seg sterk nok i det kristelege til å tale til skulegutane sine om religionen.
21.Sponsing" er forresten et ufordragelig ord - er det ikke bedre å tale om" sponsoring" ?
22.Sympathi og Venlighed var noget for os fattige Piger saa fremmed, at vi længe forundret os over, at der var Folk som vilde tænke paa os, tale venlig om os og hjælpe os.
23.Ungarnvennen" Andropov innrømmet at det ikke kan bli tale om å" eksportere revolusjon".
24.Ut fra de opplysninger Fengselsstyret alt hadde om Per Busks tilstand og det alvorlige inngrep det var tale om, burde hans psykologiske helse vært nærmere undersøkt før avgjørelsen ble tatt om ytterligere isolasjon.
25.Vi har ikke mislykkes, men lykkes i å sørge for vårt folks grunnleggende behov," sa han i en tale for kort tid siden.
26.(NTBDPAUPINPSAP) Den kubanske leder Fidel Castro karakteriserte igår USAs president Ronald Reagan som en forbryter i sin tale for å markere 25årsdagen for den kubanske revolusjon.
27.(NTBReuterAFP) - Natoalliansen må ikke la seg forføre av de høyteknologiske våpnene slik at de grunnleggende investeringene i forsvaret neglisjeres, sa NATOs generalsektretær Lord Carrington i en tale til forsvarsalliansens parlamentarikerforsamling i Brussel onsdag.
28.Alle vil sikkert forstå at det på en måte føles noe beklemmende å skulle tildele Desmond Tutu Nobels fredspris med en hvit manns hender, sa Den Norske Nobelkomiteens formann, Egil Aarvik, i sin tale i Universitetets Aula.
29.At forskerne ikke vil flytte er beklagelig, understreker statsråden, men såvidt hun kjenner til, er det ikke på tale med nye utspill i forhandlingene om vilkårene for de ansatte når det gjelder selve flyttingen til Trondheim.
30.At norske meglere i den senere tid har formidlet flere større kontrakter på åremål for kull og malm, og dessuten har bidradd til kontrahering av tonnasje til å betjene skipsfartskontraktene, er et velkomment lyspunkt i ellers trange tider, sa formannen i Oslo Skipsmeglerforening, skipsmegler John Chr. Christensen i en tale på foreningens julemøte torsdag.
Similar words

 
 

tale as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) taletalendetalt
Indikative
1. Present
jegtaler
dutaler
hantaler
vitaler
deretaler
detaler
8. Perfect
jeghar talt
duhar talt
hanhar talt
vihar talt
derehar talt
dehar talt
2. Imperfect
jegtalte
dutalte
hantalte
vitalte
deretalte
detalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde talt
duhadde talt
hanhadde talt
vihadde talt
derehadde talt
dehadde talt
4a. Future
jegvil/skal tale
duvil/skal tale
hanvil/skal tale
vivil/skal tale
derevil/skal tale
devil/skal tale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha talt
duvil/skal ha talt
hanvil/skal ha talt
vivil/skal ha talt
derevil/skal ha talt
devil/skal ha talt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tale
duville/skulle tale
hanville/skulle tale
viville/skulle tale
dereville/skulle tale
deville/skulle tale
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha talt
duville/skulle ha talt
hanville/skulle ha talt
viville/skulle ha talt
dereville/skulle ha talt
deville/skulle ha talt
Imperative
Affirmative
dutal
viLa oss tale
deretal
Negative
duikke tal! (tal ikke)
dereikke tal! (tal ikke)
Your last searches