Norwegian-Italian translation of telefonavlytting

Translation of the word telefonavlytting from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

telefonavlytting in Italian

telefonavlytting
telefonnoun intercettazione [f]

 
 

More examples
1.Det er forbudt å drive telefonavlytting i Norge.
2.Det er mange måter å utføre telefonavlytting på.
3.Med litt teknisk innsikt er det mulig for enhver å organisere telefonavlytting av en bestemt person, sier teknisk direktør Ole Petter Håkonsen i Televerket i en kommentar til Aftenposten.
4.80% prosent fant det rimelig at det burde være anledning til telefonavlytting og 70% til å åpne post, mens henholdsvis 12% og 18% var mot og resten ikke kunne uttale seg.
5.Andre informerte kilder påpeker imidlertid at såvel fotografering som telefonavlytting er tradisjonelle efterforskningsmetoder for FBI.
6.Arbeiderbladet skriver idag at den årelange overvåkningen av Arne Treholt kanskje kan gi forklaring på de mange mistanker om telefonavlytting som oppsto i begynnelsen av 1980årene - blant andre hos flere av Arne Treholts venner og partikolleger i Arbeiderpartiet og i fagbevegelsen.
7.DET er en kjennsgjerning at vi benytter telefonavlytting under efterforskningen av spionsaker, men det er ikke noe vi kan sette i gang på egen hånd.
8.De fleste klagene dreier seg om telefonavlytting.
9.Den bør også ha anledning til å drive telefonavlytting og til å åpne post.
10.Det er andre myndigheter som har gitt tillatelse til telefonavlytting, infiltrasjon og provokasjon i miljøene.
11.Det er imidlertid ikke det som har utløst den heftige debatten og striden, men at de foreslåtte lovene gir myndighetene rett til uten først å ha innhentet domstolsgodkjennelse å foreta anholdelser, husundersøkelser og telefonavlytting.
12.Det foreligger intet grunnlag til å iverksette telefonavlytting av Lysestøl ut fra Rikets sikkerhet.
13.Det vises til tilsvarende bestemmelser da adgangen til telefonavlytting ble innført.
14.En bestemt artikkelserie i siste halvdel av 1970tallet tok opp telefonavlytting i narkosaker i utlandet.
15.Et av de spørsmål departementet har vurdert, er - på samme måte som når det gjelder telefonavlytting - politiets eventuelle bruk av tilleggsopplysninger som måtte komme frem ved lyttingen, såkalt overskuddsinformasjon.
16.Håkonsen mener at det fra Televerkets side er mulig å oppdage ulovlig telefonavlytting.
17.I en intervju med NTB sier tidligere justisminister, fylkesmann i Telemark, Oddvar Berrefjord, at overvåkningspolitiet ikke kan bruke telefonavlytting som middel for å finne ut hvem i et miljø som kan blinkes ut som spion.
18.I en uttalelse til Justisdepartementet skriver direktør Helge Seip at Datatilsynet er betenkt når politiet i tillegg til telefonavlytting og en større utbredelse av videoovervåking på offentlige steder, også får adgang til hemmelig romavlytting.
19.I løpet av de siste årene er det svært ofte kommet klager på ulovlig telefonavlytting.
20.I unntagelsestilfeller kan politiet rekvirere telefonavlytting i påvente av en rettslig kjennelse, sier Ole Petter Håkonsen.
21.Igjen avvek SVs velgere noe i sitt syn, idet 68% av dem var for og 24% mot telefonavlytting og 54% for og 35% mot poståpning.
22.Jeg stiller i denne forbindelse også spørsmålet om de regler som er foreslått i høringsnotatet tilsvarer reglene i lov om adgang til telefonavlytting, slik at tillatelse til romavlytting bare skal kunne gis hvis det vil være av vesentlig betydning for oppklaring av saken, og at oppklaring ellers i vesentlig grad vil blir vanskeliggjort.
23.Når det gjelder efterforskningsmetoder skal jeg være den første til å innrømme at telefonavlytting er et betydelig inngrep i borgernes integritet.
24.Resultatet av denne serien ble at vi fikk en prøveordning med telefonavlytting i slike saker i Norge.
25.Rett efter at Arne Treholt ble arrestert og siktet for spionasje, mottok Communication Control System (CCS) dusinvis av henvendelser fra nordmenn som ønsket å frelse seg og sine fra skjulte mikrofoner og mulig telefonavlytting.
26.Samtidig har man gjennomgått de saker hvor det har vært foretatt telefonavlytting og herunder kontrollert at alle avlyttinger har skjedd med hjemmel i rettslige beslutninger.
27.Selv om det vil være domstolene som i den enkelte sak skal gi klarsignal før politiet setter i gang avlytting, har det i saker om telefonavlytting vist seg ikke å være nok til å berolige almenheten.
28.Slik telefonavlytting vil ikke så lett bli oppdaget ved våre rutinekontroller.
29.Slike tillitvekkende ordninger bør kunne omfatte dagens telefonavlytting - og morgendagens eventuelle romavlytting.
30.Statens prosessfullmektig, advokat Johan Fr. Remmen hos Regjeringsadvokaten, viste til de regler for telefonavlytting.
Your last searches