Norwegian-Italian translation of tilspisset

Translation of the word tilspisset from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilspisset in Italian

tilspisset
konfliktverb aggravarsi, peggiorare, inasprirsi, diventare critico
Similar words

 
 

More examples
1.Man kan beklage at striden ble så tilspisset.
2.Situasjonen har riktignok tilspisset seg og truslene er øket, men det finnes ingen umiddelbar krigsfare, erklærte Szüeros, som også tidligere har avgitt prinsipputtalelser om utenrikspolitikken.
3.Situasjonen kan derfor bli enda mer tilspisset og uakseptabel enn den er idag.
4.Arbeidskonflikten i vesttysk industri tilspisset seg ytterligere torsdag.
5.DET er efter helgens begivenheter fare for at den spente situasjon i Den persiske bukt vil bli ytterligere tilspisset.
6.Da den striden tilspisset seg i kjølvannet på terroristangrepene mot ambassaden i Beirut og marineinfanteristenes hovedkvarter, ble også disse styrker trukket tilbake uten at det kom til noen votering.
7.Da situasjonen tilspisset seg utover dagen, måtte beredskapstroppen fra Oslo tilkalles, og de valgte å storme huset.
8.De senere år har det tilspisset seg.
9.De særdeles vektige aksjoner blant elevene ved de høyere skoler har tilspisset 60 års kamp mot tvungen sidemålsstil i en slik grad at ingen ansvarlig myndighet kan forsvare å ignorere dette overbevisende uttrykk for folkeviljen.
10.Debatten mellom de to partene i konflikten har tilspisset seg efter at Braathen SAFEadministrasjonen igår sendte ut en orientering om de kabinansattes lønnsforhold.
11.Den bitre indre strid i grubearbeiderforbundet tilspisset seg onsdag da det ble kjent at ikkestreikende arbeidere har satt i gang en hemmelig kampanje for å overtale streikende kolleger til å gå tilbake til arbeidet.
12.Den meget omtalte gjeldskrisen har tilspisset seg de siste par årene på grunn av den økonomiske nedgangen i 19801983 kombinert med det høye rentenivå i ilandene, først og fremst USA.
13.Den siste uke har striden tilspisset seg fordi regjeringen vil avskaffe skolepengene ved kirkens skoler.
14.Dermed er den ukelange streiken ytterligere tilspisset.
15.Det er iallfall Arbeiderbladets forklaring idag på at det har tilspisset seg i Stortingets utenriks og konstitusjonskomite i forbindelse med innstillingen om nedrustningsmeldingen.
16.Det var et sammentreff av mannskapsmangel og uhell som tilspisset situasjonen for oss den første uken systemet var i funksjon.
17.Dette for å hindre et tilspisset forhold til det franske sosialistparti som nektet å akseptere kritikken.
18.Disse problemene har tilspisset seg den siste tiden.
19.En brevveksling som NTB har fått kjennskap til, viser at tidligere uenighet har tilspisset seg, og at det også hersker betydelig mistillit mellom de to etatene.
20.En stor utseiling av ubåter fra Nordflåten vil derfor være et varsel om at større øvelsesvirksomhet kan ventes, eller det kan varsle om en tilspisset situasjon, sett med sovjetiske øyne.
21.En underskriftskampanje blant folk i Gryllefjord nylig med krav om at mannen skulle fjernes, har tilspisset situasjonen ytterligere.
22.Er forholdet til rederstanden tilspisset ?
23.Er ikke det å konstruere en unødig tilspisset situasjon ?
24.Flere representanter minnet om hvor tilspisset situasjonen var for noen år siden.
25.Forholdet mellom Berlinguer og sosialistlederen Bettino Craxis parti er blitt stadig dårligere siden Craxi ifjor sommer tiltrådte som statsminister i en kristeligdemokratisk dominert regjering, og kommunistenes kritikk er blitt stadig mer tilspisset de siste uker.
26.Forholdet mellom India og Pakistan tilspisset seg i helgen, og den begynnende avspenningen mellom de to nabolandene så ut til å være i fare.
27.Forholdet mellom USA og Nicaragua tilspisset seg ytterligere onsdag.
28.Forholdet mellom USA og sandinistregimet i Nicaragua ble ytterligere tilspisset onsdag, da president Ronald Reagan personlig rykket ut for å gjøre det klart at USA" ikke vil sitte stille og akseptere" leveranser av avanserte sovjetiske jagerfly til Nicaragua.
29.Frem til tirsdag hadde vi fått få reaksjoner fra de norske sjåførene i området, men i det siste har situasjonen tilspisset seg.
30.Færre eliteutøvere som får direkte pengetilskudd, flere som får midler gjennom en tilspisset elitegruppering i forbundsgruppene.
Your last searches