Norwegian-Italian translation of udekket

Translation of the word udekket from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

udekket in Italian

udekket
oppførendeadjective a viso aperto, senza sottintesi, aperto, sincero
Synonyms for udekket
Similar words

 
 

More examples
1.Det er et stort udekket behov i utlandet for filmer og TVprogrammer som viser landets forskjellige ansikter.
2.Idretten har et stort, udekket behov for å presentere seg utover det bildet NRK gir av idretten.
3.Sarajevo har et stort udekket boligbehov, detfor er det her fullt forsvarlig å bygge en kjempemessig presselandsby - som efter OL blir en ny drabantby.
4.Selv om det firmaet får bare er en beskjeden kurtasje, viser det at her lå det et udekket marked.
5.ANSA har hatt styremøte i Oslo i helgen, og de mener at dersom OPU ønsker å dekke et til nå udekket behov, burde de arbeide for å etablere et nytt tittelsystem for de avhandlinger de har til vurdering.
6.Byens fornemste hotell - det heter Phillips og eies av oljeselskapet ved samme navn - var et av de mange stedene der spisebordene sto udekket en slik kveld for noen uker siden.
7.Da gjenstår et udekket behov på 170 til 220 millioner.
8.De øvrige fylker har neste år tilsammen et udekket budsjettgap på 240 millioner, mens gapet for hovedstadens vedkommende er på 850 millioner.
9.Den store interesse som deltagerne legger for dagen, viser at det utvilsomt er et udekket behov for videre og efterutdannelse innen kreftsykepleie her i landet.
10.Det er et stort og udekket behov for helsekontroll og forebyggende helsearbeide.
11.Det er et stort og udekket behov i de fleste kommuner, både for informasjon til alle husstander om hvordan det lokale hjelpetilbud virker, og for å kunne formidle praktisk hjelp på en rekke andre områder til eldre som trenger det.
12.Det er et stort udekket behov for en videregående audiologisk utdannelse for hørselpedagoger for voksne over 16 år, for audiografer og audioingeniører.
13.Det er fortsatt et stort, udekket behov for fritidshjem i Oslo.
14.Det er ikke uendelig mange barn med et uendelig udekket teaterbehov, sier han.
15.Det må da åpne interessante vyer for en idrettsbevegelse som sliter med et enormt udekket anleggsbehov ?
16.Det påpekes at det fra slutten av 80årene og frem til år 2000 vil være et udekket behov hvor man kan benytte kvinner under forutsetning av at Forsvarets rammer ikke endres.
17.Det springer ut fra behovet for støtte og konkrete praktiske råd fra andre som er i samme situasjon, og et udekket behov for informasjon, skriver Grete Gjertsen i siste nummer av Felles Forum, FFOs informasjons og debattorgan.
18.Det vil si at over en halv milliard av Valmets krav står udekket i boet.
19.Dette innebærer at man har et udekket behov på ca. 2,2 millioner kroner.
20.Disse vil i tur og orden bli forespurt om hvilke behov de mener er udekket, og de vil senere bli trukket inn som rådgivere ved utbygging av større områder, som f.eks. Vaterland.
21.En del av økningen skyldes antagelig at det tidligere har vært et udekket behov for mer spesialisert kreftbehandling.
22.FORDI Oslo kommune ikke har evnet å legge realistiske mål på sin virksomhet, er det i løpet av de siste fire år oppstått et udekket underskudd på 770 millioner kroner.
23.For det første er utgangspunktet for dårlig, vi har allerede et enormt udekket anleggsbehov...
24.For å se til at nye behov ikke blir stående udekket, understreket forbruker og administrasjonsministeren.
25.Fremdeles er en kvart million udekket.
26.Gundersen opplyser at Oslo kommunale pensjonskasse idag har et udekket underskudd på to milliarder kroner som må dekkes av Oslo kommune.
27.Hvis arbeidsmarkedet trenger like mange arbeidstimer som i 1983, vil det oppstå et udekket behov på 10,2 millioner timeverk pr. uke.
28.Ikke så meget fordi han var reklamemann, men fordi han som økonom så en stor efterspørsel som var udekket.
29.Jeg vil igjen understreke det faktum at det i år forelå søknader som var såvel faglig som politisk klarert, og som ble liggende udekket igjen på 270 millioner kroner, av en samlet søknadssum på en milliard.
30.Kolstad, som selv arbeider i en barnehave i Bærum, forteller at i den kommunen er det et stort udekket behov for barnehaveplasser.
Your last searches