Norwegian-Italian translation of undergitt

Translation of the word undergitt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

undergitt in Italian

undergitt
oppførendeother con obbedienza, con rispetto
Anagrams of undergitt
Similar words

 
 

More examples
1.Jeppe på Berget" har vært undergitt mange ulike fortolkninger siden komedien hadde sin urpremiere på det nye teatret i Lille Grønnegade i København høsten 1722.
2.Godøkommisjonen var ikke undergitt de vanlige bestemmelser for saksbehandling og vitners rettigheter.
3.Ansvaret for personskade på skipets egne passasjerer blir nå skilt ut fra annet personskadeansvar og blir undergitt en egen begrensning.
4.Av disse hadde 94 vært pågrepet eller undergitt varetekt i løpet av året, noen opptil 1214 ganger.
5.DEN omstendighet at det her dreier seg om en spionsak, tilsier at forholdet til offentligheten blir undergitt en særlig omhyggelig vurdering.
6.DISSE spørsmål ble igår undergitt en nøktern og saklig debatt i Stortinget, hvor Inger Lise Gjørv (a) interpellerte om en mulig forbedring av regelverket med sikte på å minske unødig hemmeligholdelse.
7.Den kritikk som er fremkommet, ble undergitt en grundig behandling i fjernsynsutvalget, som sammenfattet sitt syn i en pressemelding.
8.Dette til tross for at overlege Landmark kort tid i forveien skrev til Fengselsstyret og mente at den behandlingen Busk hadde vært undergitt den senere tid, hadde vist gode resultater, men at" han fremdeles viste symptomer på hva jeg vil anse som alvorlig sinnslidelse".
9.Disse problemer, som regjeringen Willoch har arvet fra sine forgjengere, er undergitt en grundig behandling av Industridepartementet.
10.Efter å ha påvist hvordan multinasjonale selskaper legger strategi for sine disposisjoner, uttalte han bl.a. Hvis vi hadde som målsetning ikke å bli for avhengig av samarbeide med utenlandsk industri, tror jeg forslaget om f.eks. et felles svensk / norsk aksjemarked ville blitt undergitt en vurdering av hvilke konsekvenser det ville få for svensk innflytelse over norsk industri.
11.Han har fortsatt med voldshandlingene og overgrepene efter å ha sonet fengselsstraffer og vært undergitt sikring i flere perioder, heter det i høyesterettsdommen.
12.Hverken skip eller mannskap er undergitt arrest.
13.Hvis norske bønder ikke reagerer raskt, vil de med et stortingsvedtak, om kort tid, være undergitt et fullstendig diktatur.
14.I dommen konkluderes det med at aktiviteten i det aktuelle inntektsår ikke har hatt en slik økonomisk karakter som loven krever for at man skal kunne bli undergitt regnskapsligning.
15.I et levende samfunn er institusjoner og holdninger undergitt forandringens lov.
16.I rapporten blir dette likevel karakterisert som et uakseptabelt høyt antall, fordi dette er objekter som er undergitt strenge krav i vår brannlovgivning.
17.I sin dom kom Høyesterett til at pasienten ikke kunne kreve innsyn i de opplysninger som er undergitt legens taushetsplikt.
18.I slike tilfeller skal søknaden bli undergitt en individuell vurdering, heter det i en uttalelse fra Justisdepartementet.
19.Istedet for å møte frem til fengsling hadde de to drapssiktede i brev til retten opplyst at de godtok politiets begjæring om varetektsfengsling, samt at de ble undergitt brev og besøksforbud.
20.Jeg har tidligere fremhevet behovet for at sakene blir undergitt en faglig betryggende behandling.
21.Jeg kan godt tenke meg at en slik påtrengende opplevelse av fastholdt virkelighet under en overflate av rituell dagsorden har dukket opp i mang en poets sinn under f.eks. gjennomføringen av årsmøter i forfatterforeningen eller andre steder der poeter og andre dødelige er undergitt lignende ritualer.
22.Kontrollen med fiskeriprodukter i Norge begynner alt på fangstfeltene, og oppbevaring, transport og bearbeiding er undergitt strenge regler.
23.Men ved avgiftsloven er kunstnerne forbudt å kreve særskilt vederlag for viktige former av slik overføring, som er undergitt avgiftsplikt.
24.Og det ville igjen bety at man får et element av" happening" i et sosialpolitisk anliggende som er altfor alvorlig til å bli undergitt tilfeldighetenes lov.
25.Politiet fant grunn til å ta truslene alvorlig, og Rigshospitalet og den nyfødte har i natt vært undergitt spesiell beskyttelse fra politiet.
26.Prisene fastsettes av Stortinget på helt andre kriterier, og når departementet nå skal kunne fastsette for den enkelte gårdbruker : produksjonsgrunnlag, produksjonsmåte foruten produksjonskvoter og dertil vedta straffebestemmelser av økonomisk art, blir bondenæringen undergitt et fullstendig diktatur.
27.Retten tok imidlertid hensyn til at både Andersen og Mathisen hadde vært undergitt nærmere to års varetektsfengsel før saken ble behandlet i lagmannsretten.
28.Saken har vært undergitt en omfattende efterforskning efter direktiver fra riksadvokat Flornes.
29.Samferdselsministerens klare reaksjon på Flygerforbundets krav levner ingen tvil om at sikkerhetsmarginene ved norske flyplasser vil bli undergitt en langt strengere vurdering enn tidligere.
30.Som alt undergitt vanens makt er strøket også i sin temporære fornedrelse bastant glorifisert av det mindre kompetente publikum.
Your last searches