Norwegian-Italian translation of undersøke

Translation of the word undersøke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

undersøke in Italian

undersøke
generellverb indagare su, investigare su, considerare, esaminare, valutare
  undersøkelseverb esaminare
  årsakverb indagare su, risalire a, rintracciare
  anliggendeverb studiare a fondo, esaminare, analizzare
  vitenskapverb fare ricerche
  tekniskverb esaminare
  kjemiverb analizzare, esaminare
  medisinverb visitare, analizzare
  analysereverb analizzare, esaminare
  ransakeverb esaminare, esplorare, approfondire
  utforskeverb esaminare, indagare
Synonyms for undersøke
Derived terms of undersøke
More examples
1.Dataprogrammer som lar oss prøve spille, undersøke, utforske - hva som blir konsekvensen av økologiske forandringer, politiske systemer, diplomatisk taktikk, anvendelsen av moderne teknologi - og lar oss gjøre dette sammen med andre mennesker alt dette gjør meg til optimist !
2.NR rekommanderer Nordisk Ministerråd innenfor de gjeldende lovers rammer i de enkelte nordiske land, å gjennomføre forsknings, utredningsog opplysningsarbeid vedrørende homofiles stllling i de nordiske land, samt å undersøke mulighetene for å oppheve lovgivning som diskriminerer homofile og for gjennom lovgivning å fremme homofiles likestilling og beskyttelse mot forskjellsbehandling.
3.Vi startet med å undersøke 16 202 Oslomenn i aldersgruppen 4049 år.
4.(UPI og NTBAFP) Israels statsminister Yitzhak Shamir og opposisjonslederen Shimon Peres fra arbeiderpartialliansen ble onsdag enige om å" undersøke mulighetene" for å danne en nasjonal samlingsregjering i Israel.
5.Alt jeg kan si er at vi for øyeblikket konsentrerer oss om å undersøke hvor store deler av Tornadoprosjektet Rotsch har forsynt KGB med, sier talsmannen.
6.Barnas fritid tas hånd om av velutdannede pedagoger, men de færreste spør om det er dette barna egentlig vil, sier Per Egil Mjaavatn, en av lederne for et forskningsprosjekt som skal undersøke forskjellige sider av barns aktivitet.
7.De uttalelsene om sabotasjehandlinger mot kraftanlegg som Jørgen Johansen gir i bladet Ikkevold, er såpass alvorlige at vi er nødt til å undersøke hva som ligger bak.
8.Det er for å undersøke hva et slikt opplegg innebærer i praksis - både teknisk, økonomisk og kulturelt - at Akershus Informasjon A / S, som eies av arbeiderpressen, vil ta et initiativ til å søke om en slik konsesjon, opplyser styreformannen.
9.Det er ikke minst av hensyn til det store flertall, at vi ønsker å undersøke jobbevegring nærmere, sier Danielsen.
10.Det nye opplegg forutsetter i første omgang at det bevilges penger til en prosjektleder som i løpet av tre måneder skal undersøke og bringe klarhet i en del usikkerhetsmomenter.
11.Det tok lang tid for ligningsmyndighetene å undersøke forholdene, og det tok ett helt år før vi fikk klarsignal for sinnsyn i Spania, sier Gjengedal.
12.Det var professor Paul Owren som satte det hele i gang, ved å be meg undersøke hvilken virkning blodets koagulering hadde på blodplatene.
13.Det vi jobber mest med for øyeblikket er å undersøke mulighetene for om Pål kan tilbys fast arbeide i Hamar eller i omegn, sier fotballformannen i Hamkam, Jan Stensrud.
14.Det vi nå vil undersøke, er om det har dannet seg et mønster for kokainimporten med bestemte leveranseruter, og hvilke mennesker som er engasjert i smugling og omsetning.
15.Det vil jeg ikke kommentere, sier Stephansen, som påpeker at Forsvaret vil undersøke saken nærmere.
16.Det ville ha vært av interesse å undersøke disse forholdene i familier hvor fedrene har den daglige omsorgen, sier hun.
17.Dette er et felt vi må undersøke grundig.
18.En av arbeidsgruppens viktigste oppgaver er å undersøke om noe kan gjøres for å forbedre opplæringen av politiets førere av utrykningskjøretøyer.
19.Først måtte vi undersøke hva tilbudet var, opprinnelig !
20.Har mine produkter noen mulighet på det utenlandske marked, og hvordan skal jeg gå frem for å undersøke dette ?
21.Helsedirektoratet vil nå undersøke forholdene i Akershus for å finne ut om påstandene som tidligere er satt frem, er korrekte.
22.Hvem i all verden er den nordmannen ? undret såvel norske pressefolk som ledere da en hyggelig fyr i treningsdrakt med USA på ryggen forleden tok kontakt med legen Kjell Eystein Røkke for å få ham til å undersøke en av de amerikanske langrennsjentene som var blitt syk.
23.Hvorfor skulle det være så galt å undersøke en såkalt etisk dikters moral.
24.I startfasen av efterforskningen av skattesaker kan det ofte se ut som om det foreligger større straffbare forhold, og det er politiets oppgave å undersøke dette.
25.I tillegg har vi lagret adskillige tonn med filmruller, som vi ennå ikke har rukket å undersøke, hverken når det gjelder innhold eller teknisk tilstand.
26.Jeg hadde en sterk følelse av at fransk ikke hadde de beste vilkår og ville gjerne undersøke saken, forklarer han.
27.Jeg mener vår salgsform for øl har så mange positive sider at flere kommuner bør undersøke mulighetene for en lignende modell.
28.Jeg må undersøke skaden nærmere.
29.Jeg synes det var riktig å undersøke mulighetene for å få igang en ny meglingsrunde efter at organisasjoene hadde varslet opptrapping, sa riksmeglingsmann Bjørn Haug til Aftenposten mellom møtene med partene igår.
30.Jeg vet at en gruppe fra Tandberg Data er i ferd med å undersøke mulighetene, men hva konklusjonen blir er det ikke mulig å si.
Similar words

 
 

undersøke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) undersøkeundersøkendeundersøkt
Indikative
1. Present
jegundersøker
duundersøker
hanundersøker
viundersøker
dereundersøker
deundersøker
8. Perfect
jeghar undersøkt
duhar undersøkt
hanhar undersøkt
vihar undersøkt
derehar undersøkt
dehar undersøkt
2. Imperfect
jegundersøkte
duundersøkte
hanundersøkte
viundersøkte
dereundersøkte
deundersøkte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde undersøkt
duhadde undersøkt
hanhadde undersøkt
vihadde undersøkt
derehadde undersøkt
dehadde undersøkt
4a. Future
jegvil/skal undersøke
duvil/skal undersøke
hanvil/skal undersøke
vivil/skal undersøke
derevil/skal undersøke
devil/skal undersøke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha undersøkt
duvil/skal ha undersøkt
hanvil/skal ha undersøkt
vivil/skal ha undersøkt
derevil/skal ha undersøkt
devil/skal ha undersøkt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle undersøke
duville/skulle undersøke
hanville/skulle undersøke
viville/skulle undersøke
dereville/skulle undersøke
deville/skulle undersøke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha undersøkt
duville/skulle ha undersøkt
hanville/skulle ha undersøkt
viville/skulle ha undersøkt
dereville/skulle ha undersøkt
deville/skulle ha undersøkt
Imperative
Affirmative
duundersøk
viLa oss undersøke
dereundersøk
Negative
duikke undersøk! (undersøk ikke)
dereikke undersøk! (undersøk ikke)
Your last searches