Norwegian-Italian translation of være i overensstemmelse

Translation of the word være i overensstemmelse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være i overensstemmelse in Italian

være i overensstemmelse
korrespondereverb conformarsi, corrispondere

 
 

More examples
1.Vi ønsker velkommen hans uttalelse, som ser ut til å være i overensstemmelse med president Reagans anmodning om en mer kontruktiv amerikansksovjetisk dialog, heter det i den amerikanske reaksjon.
2.Ble det danske krav om avgiftsfritagelse imøtekommet, ville det innebære en konkurransevridning i deres favør som ikke ville være i overensstemmelse med de harmoniseringsbestrebelser om idag pågår innenfor nordisk samarbeide, fremholdt Jakobsen.
3.Datatilsynet har satt som vilkår at registerets bruk og innhold må være i overensstemmelse med de regler som gjelder for bankregistre i Norge.
4.Denne prosentskalaen mener man skulle være i overensstemmelse med dagens bidragsnivå.
5.Dette kan ikke være i overensstemmelse med hovedformålet.
6.Dette vil være i overensstemmelse med de opprinnelige forutsetninger som er nedfelt i NATOs dobbeltvedtak fra 1979.
7.Dog vedgikk samferdselsministeren at en tilpasning av straffereaksjonen ved promillekjøring efter forseelsens grovhet vil være i overensstemmelse med vanlig rettspraksis og at en slik ordning vil bli vurdert når veitrafikkloven nå skal revideres.
8.Skal Norden traktatfestes som en atomvåpenfri sone, må dette isåfall være i overensstemmelse med NATOstrategien.
9.Som sådan vil det være i overensstemmelse med et ønske som bl.a. NAF lenge har gått inn for - nemlig at det å eie bil bør bli mindre hardt beskattet, mens det å bruke bil (og da særlig det å bruke bil til spesielle tider og på spesielle strekninger) bør bli hardere beskattet.
10.Tiltakene bør være i overensstemmelse med kinolovutvalgets innstilling om konsesjonsordning for salg og utleie av film og videogrammer kombinert med en ordning med merking av kassetter.
11.En gradvis og styrt oppmykning av regelverket vil forøvrig være i overensstemmelse med den generelle utvikling innen Europa forøvrig, sa statsråden.
12.En slik holdning vil være i overensstemmelse med de beste tradisjoner i vårt parlamentariske liv, sa Synnes.
13.Derfor må den økonomiske siden være i overensstemmelse med virkeligheten, sier Ida Fossum Tønnesen.
14.Dernest må arbeidene være i overensstemmelse med de bestemmelser som gjelder.
15.Det vil være i overensstemmelse med de retningslinjer som tidligere er trukket opp for samarbeide i NATO.
16.Knappestøperen må sies å representere Lovens, den guddommelige lovs krav til Peer, kravet om å være seg selv, være i overensstemmelse med" Mesters mening" for hans liv.
17.Normen skulle således efter hva Aftenposten forstår, være i overensstemmelse med direktoratets minimumsanbefaling.
Your last searches