Norwegian-Italian translation of vanskelig

Translation of the word vanskelig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vanskelig in Italian

vanskelig
situasjonadjective precario, pericoloso, rischioso, critico, cruciale
Synonyms for vanskelig
Derived terms of vanskelig
Examples with translation
Det er veldig vanskelig å vite hvilket land en person kommer fra.
Teorien hans er vanskelig å forstå.
Familielivet er truet av kriser, fordi det er vanskelig å forene arbeid og familie.
Det var aldri vanskelig for oss å finne noe å snakke om.
Similar words

 
 

More examples
1.Aldri har den olympiske bevegelse stått overfor en så vanskelig situasjon.
2.At reklame i eteren er verre eller mer moralsk forkastelig enn andre reklameformer, er vanskelig å fatte.
3.Den sovjetiske marineutbygging i nord, samt modernisering av luftstyrkene, har gjort det vanskelig å regne med sikker og tilstrekkelig rask forsterkning av allierte styrker til Norge i krigstid...
4.Denne boken er for vanskelig for ungdom.
5.Det at kvinnen ikke er sikker på sin rettsstilling, gjør det også vanskelig å bryte ut av et ekteskap.
6.Det er blitt så forferdelig vanskelig å anerkjenne hverandres ideer.
7.Det er grunn til å tro at Kulturdepartementet finner det vanskelig å svare entydig på spørsmålene.
8.Det er ikke vanskelig å slutte seg til dem som ønsker de gode gamle dager tilbake, da amatør var amatør og arenaen var omkranset av idrettsinteresserte entusiaster og ikke utstyrsprodusenter.
9.Det er nemlig vanskelig å forstå at overproduksjon fører til økte priser, ikke til lavere som ellers er det vanlige i produksjon, at kjøttpakker som nordmenn tar med seg fra Sverige og Danmark inn i Norge heretter skal veie bare tre kilo mot før fem, og at jo mer man produserer, jo sterkere støtte får man.
10.Det er vanskelig å si, årsakene er flere.
11.Det er velkjent at alkoholi keres seksualliv er meget vanskelig, ikke minst ved stadig avvisning fra deres kones side", alkoholikere har koner, et par små sproglige" padder" hopper altså rundt her og der.
12.Det kan være vanskelig å forutsi et seilfartøys (og kanskje spesielt et seilbretts) manøver, fordi et slikt fartøy må ta hensyn til vind, strøm og dypgående på en ganske annen måte enn et motordrevet fartøy.
13.Det vil jo være vanskelig å si til for eksempel politiet og påtalemyndighetene at hele interessesfæren omkring Jahre er tabu.
14.Dette har skapt et" demokratigap" et tomrom uten folkevalgt kontroll, når lover og beslutninger vedtas på et EFnivå der de enkelte lands parlamentarikere vanskelig kan gripe inn.
15.Efter den rettspraksis som foreligger, kan vi vanskelig hevde at den er ulovlig" Det han antagelig har ment, er at streiken ikke er tariffstridig.
16.En merkbar liberalisering av utvisningsreglene i tider med økende innvandring vil kunne føre til et økende innslag av kriminelle elementer blant herboende utlendinger, og en liberalisering vil vanskelig bli forstått av almenheten, sier Utlendingskontoret bl.a. Den norske Advokatforening er imidlertid enig i den innskrenkning i utvisningsmulighetene som flertallet foreslår, og mener utvalget burde gått lenger i å begrense adgangen til å utvise utlendinger som har oppnådd bosettingstillatelse.
17.En uhyre vanskelig oppgave i konkurranse med tidens krav og egen politisk fortid".
18.Erfaringer fra de siste årene har vist at det er vanskelig å få til lærlingeordninger i offentlig virksomhet, selv når det dreier seg om institusjoner som har et utpreget behov for å bevare og utvikle fagkunnskap på området.
19.Grensegangen til vold og terrorisme kan bli vanskelig å trekke.
20.Her er det altså åpent for et temmelig fritt, men også meget vanskelig skjønn.
21.Hva driver vi med og hvorfor ?", blir det vanskelig å skape et godt arbeidsmiljø som bidrar til positive omstillinger.
22.Høye boutgifter og lave begynnerlønninger setter store grupper nyutdannede i en svært vanskelig situasjon.
23.I en sak hvor utgangspunktet er å finne løsninger som fremmer større rettferdighet i beskatningen, er det vanskelig å forstå at dette hensynet ivaretas gjennom hardere skattlegging av dem som har gått ut av det yrkesaktive liv.
24.I en vanskelig økonomisk situasjon må man kunne jenke seg litt - til landets beste.
25.I sin iver etter å arbeide for egne interesser må ikke bøndene glemme at det også finnes andre med interesser i et bygdeNorge som kan være vanskelig å drive.
26.Jeg kan vanskelig unngå å beskrive meg selv som rastløst.
27.Jeg mener det vil være vanskelig å forestille seg et område i verden som egner seg bedre enn Norden som den andre atomvåpenfrie sonen.
28.Jeg tror hovedlærdommen må være at å samle mennesker som ofte har det vanskelig i en bås, ofte kan gi helt uventede resultater.
29.Kramtant" Helena er der nettopp for å løse konflikter, hun følger hvert eneste barn nøye, vet når barna har det vanskelig og ser hvordan dette avspeiler seg i leken.
30.Kutt ut spesialistene og akademikerne ; de snakker så vanskelig.
Your last searches