Norwegian-Italian translation of variere

Translation of the word variere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

variere in Italian

variere
generellverb variare
  værverb cambiare, variare, mutare
  differensiereverb diversificare, variare
Synonyms for variere
More examples
1.(Efter Televerkets oppgaver vil kostnader ved kabeltilkobling variere fra rundt 4000 kroner i gjennomsnitt i byer og store tettsteder, til 16 00017 000 kroner i utkantstøk, fortjeneste ikke medregnet).
2.Barn i alle aldre henvises hit og problemene kan variere fra uro, utviklings, kontakt og tilpasningsvanskeligheter for barn i barnehavealder.
3.Det er noe nytt at pasienters betaling ved legebesøk variere fra hvilke leger de oppsøker.
4.Det kan variere fra en tiendedel av sannheten til halvparten av den.
5.Hva et barn frykter kan variere fra land til land.
6.Ingrediensene i bollene er nok stort sett de samme, men kvaliteten kan likevel variere, opplyser Gustav Fredrik Husegy hos baker Samson.
7.Jeg er klar over at dagens regulerte kredittmarked ikke oppmuntrer til prisdifferensiering, men bankene burde likevel kunne variere sine tilbud i større utstrekning.
8.Jeg tror ganske sikkert at samtlige banker i fylket vil begynne med gebyr, men trolig vil størrelsen på gebyrene variere fra bank til bank, sier formannen i Vestfold Sparebankforening, JanHenrik Klophmann til Tønsbergs Blad.
9.Kan du ikke variere litt med noen gode, spennende tegneserier ? spør Henrik.
10.Komposittmaterialet gjør det mulig for oss å variere den aerodynamiske profilen langsefter rotorbladet ut fra rotorhodet, slik at ulike deler av bladet, avhengig av med hvilken fart det roterer, kan gis optimal løfteevne.
11.Man må være oppmerksom på at styrkestørrelse og sammensettning vil variere for hvert enkelt FNoppdrag, alt eftersom situasjonen krever det.
12.Men vi vil nok velge et annet utgangspunkt og kanskje en annen presentasjon senere, slik at rammen for" årets klassiker" kan variere, sier hun.
13.Oppholdet kan variere, men lenger enn tre måneder ønsker vi ikke å holde på noen.
14.Renten på lån går ned med en halv prosent i gjennomsnitt, og dette innebærer at rentenedsettelsen for den enkelte lånekunde vil variere.
15.Selv om sykehusutbyggingen har sikret oss et godt tilbud over hele landet, er det likevel slik at pasienttilstrømningen vil variere over tid fra fylke til fylke.
16.Trener du mye, er det bra å ha to par løpesko å variere med, sier Johan Kaggestad.
17.Alle vet at skattesatsene reguleres vesentlig hvert eneste år, selv om størrelsen på justeringene kan variere.
18.Avhengig av omstendighetene vil forholdet mellom virksomhetens egen kontroll av sin virksomhet, og kontrollen fra utenforstående kontrollorganer kunne variere mellom vide grenser.
19.Balansen mellom vekst og vern vil nødvendigvis måtte variere, avhengig av de oppgaver samfunnet står overfor.
20.Banken påpeker imidlertid at dersom man skal få en effektiv kontroll med likviditetsutviklingen, må myndighetene tillate det generelle rentenivået å variere både oppover og nedover efter som situasjonen tilsier.
21.Bankens analyse viser hvorledes lånebehovet (medregnet renteutgifter) vil variere med tidspunktet for når bompengeinnkrevingen / eventue kjøreavgiftsinnkrevingen starter opp.
22.Behandlingen av de fire vil nok også variere.
23.Behovene vil alltid variere noe fra person til person, men anbefalingene er ment å dekke størstedelen av befolkningen.
24.Beskyttelsen av firmaagenter i en oppsigelsestid kan variere mellom det som er vanlig i f.eks. USA og de enkelte europeiske land.
25.Bredden på bygårdene har vi f.eks. lært kan variere mellom 13 og 15 meter.
26.Dagsformen kan variere, og dette vil kunne gi seg utslag på kroppsreisningen.
27.De aviser som får en uttalelse mot seg, pålegges å betale et ekspedisjonsgebyr som bør variere med overtredelsens grovhet og avisens økonomi.
28.De folkevalgte tiltrådte sosialrådmannens forslag om at skjenkeavgiften for øl skal variere fra 300 til 4000 kroner og fra 600 til 8000 kroner for vin.
29.De geografiske forskjeller vil variere.
30.De har heller ingen faste krav til avkastning på sine investeringer ; kravene om inntjening vil variere med graden av risiko i hvert enkelt prosjekt.
Similar words

 
 

variere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) varierevarierendevariert
Indikative
1. Present
jegvarierer
duvarierer
hanvarierer
vivarierer
derevarierer
devarierer
8. Perfect
jeghar variert
duhar variert
hanhar variert
vihar variert
derehar variert
dehar variert
2. Imperfect
jegvarierte
duvarierte
hanvarierte
vivarierte
derevarierte
devarierte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde variert
duhadde variert
hanhadde variert
vihadde variert
derehadde variert
dehadde variert
4a. Future
jegvil/skal variere
duvil/skal variere
hanvil/skal variere
vivil/skal variere
derevil/skal variere
devil/skal variere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha variert
duvil/skal ha variert
hanvil/skal ha variert
vivil/skal ha variert
derevil/skal ha variert
devil/skal ha variert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle variere
duville/skulle variere
hanville/skulle variere
viville/skulle variere
dereville/skulle variere
deville/skulle variere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha variert
duville/skulle ha variert
hanville/skulle ha variert
viville/skulle ha variert
dereville/skulle ha variert
deville/skulle ha variert
Imperative
Affirmative
duvarier
viLa oss variere
derevarier
Negative
duikke varier! (varier ikke)
dereikke varier! (varier ikke)
Your last searches