Norwegian-Italian translation of vestgående

Translation of the word vestgående from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vestgående in Italian

vestgående
retningadjective verso ovest
Similar words

 
 

More examples
1.Denne gang i vestgående kjørefelt.
2.Efter forslag fra Høyre vedtok formannskapet onsdag at den gjenstående del av Store Ringvei mellom Smestad og Gaustad, i første omgang skal bygges uten vestgående avkjøringsramper i krysset Holmenveien / Store RIngvei vest for Vinderen.
3.Høyre hadde chansen til å være med på et bystyreflertall for vestgående tunnel under Akershus ved å stemme for vårt forslag i bystyreperioden 19761979, men trolig av prestisjemessige grunner unnlot de å ivareta byens interesser.
4.Og da hadde Grunnlinjens vestgående felt vært ferdige mellom Børsen og Rådhusplassen.
5.Sporplanen for Majorstuen stasjon som knutepunkt mellom de østgående og vestgående banene er nå gjennomført, og alle de kostnadene Oslo Sporveier får i forbindelse med dette må dekkes av prosjektet, mente han.
6.Under forhandlingene var begge parter enige om at noe bør gjøres for å stimulere turisttrafikken i vestgående retning.
7.Disse må idag kjøre inn til Lysaker for å få snudd, men i det nye krysset er det regulert inn en egen rampe for vestgående trafikk fra Fornebu.
8.En 27 år gammel kvinne fra Bergensområdet ble mandag formiddag påkjørt og drept av vestgående ekspresstog ved Ljøsanbotn øst for Mjølfjell.
9.En typisk atlanterhavsorkan oppstår som et hvirvelvindsystem, 3040 kilometer i diameter, vest for Afrika, vandrer mot det karibiske område med vestgående passat og treffer en av de karibiske øyer før den fortsetter mot Mexico eller USA.
10.Fra juni stenges vestgående spor, opplyser teknisk sjef, Reidar Bollum i Oslo Sporveier til Aftenposten.
11.Men ulovlig gjennomkjøring og parkering av privatbiler har i praksis ført til at vestgående kollektivtrase er blitt delvis ufremkommelig, og bussene har store problemer med å komme inn til stoppestedene på torvet.
12.Og hvis jeg ikke husker feil, var det i sin tid en kiosk på Oslo Sporveiers vestgående perrong ?
13.På Sørlandsbanen får vestgående ekspresstog redusert kjøretiden med 25 minutter mellom Oslo og Kristiansand, mens østgående får den redusert med 15 minutter.
14.SV og RV ønsket å utsette behandlingen av ny E 18 trasé blant annet fordi de to partier prioriterer kollektivtrafikk og fordi det er tilstrekkelig med en utbygget Ringvei for øst/vestgående trafikk.
15.Ser man bort fra pendeldrift vil Holmenkoll / Frognerseterlinjens trafikanter fremdeles kunne bibeholde sin hurtige forbindelse med byens sentrum gjennom Undergrunnsbanen, risikoene for å miste stasjonene Valkyrie plass og Volvat vil reduseres, den økede trafikkbelastning fra Frognerseterlinjen gjennom bygatene vil bortfalle, Oslo Sporveier vil slippe brysomme rutiner med frakobling av vogner på alle vestgående seksvognstog når disse passerer Majorstuen og henting av vognene igjen når togene returnerer østover fra Majorstuen, og endelig vil Oslo kommune spare utgiftene med ombygging av Frognerseterlinjen og fjerning av alle plattformer langs denne linje.
16.Stortinget skal godkjenne valg av veitrase og finansieringsform for den under jordiske motorveien som skal ta øst / vestgående gjennomfartstrafikk.
17.Til slutt nevner vi at det første morgentoget på Vestfold banen får tidligere avgang fra Oslo, noe som gjør at reisende fra Vestfold får forbindelse til vestgående ekspresstog til Stavanger på Nordagutu.
18.Til vinteren skal østgående kjørebane legges i sløyfe ved anleggsstedet, og senere i anleggsperioden skal også vestgående kjørebane legges i sløyfe.
19.Ulykken ved Breifoss mellom Hol og Geilo stasjoner i 1944 skjedde da et østgående godstog med bensintankvogner fra Bergen kjørte inn i et vestgående persontog fra Oslo.
Your last searches