Norwegian-Italian translation of vie

Translation of the word vie from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vie in Italian

vie
religionverb benedire, consacrare, santificare
  innvieverb dedicare, consacrare, votare
Synonyms for vie
Derived terms of vie
Anagrams of vie

vei

More examples
1.Skal du ha to BS og en halv Eau de Vie, tror jeg du bør gå et annet sted.
2.Derfor må man også la seg vie i kirken, og det gjør alle.
3.Det som umiddelbart vil skje, er at overlege Eivind Bjørnestad ved Sentralsykehuset i Rogaland blir løst fra sine nåværende arbeidsoppgaver for helt å kunne vie seg til problemløsningen ved Nærlandheimen, opplyser fylkeshelsesjef Andreas Sanne til NTB.
4.Enden på visen blir at tillitsmennene nå må ofre alt for å skaffe penger og vie lite tid til selve idretten.
5.Fylkesmannen ville helst ikke vie noen på en fredag den trettende, ler Helga Vogt, - han mente det varslet ulykke for ekteskapet.
6.Jeg holder på å vie mitt liv til å finne ut hvordan det er med den saken, smiler Transtrømer.
7.Kommunene bør i denne sammenheng vie oppmerksomhet til de unges problemer med å skaffe seg passende bolig.
8.Men hva er det med dette kompliserte eksemplet som er så viktig for menneskeheten at Enerstvedt har satt seg fore å vie år av sitt liv til dette studium ?
9.370 elever og 40 lærere vil i samarbeide med Oslo Lærerhøgskole vie tre dager til film og billedanalyse.
10.Boken" Les annees secretes de la vie dun homme" er en syntese av hele Sabatiers verk og betegnes av forfatteren som" en musikalsk strøm, en symfoni".
11.Da jeg fikk et mongoloid barn, tenkte jeg en tid på å ofre scenen for å vie meg helt til arbeidet for mine anderledes venner.
12.Da kuppet fant sted, var Sir Eric i New York og forsøkte å få FNs generalforsamling til å vie flyvende tallerkner større oppmerksomhet.
13.De ansatte i det lille politihuset i Mariehamn kan visstnok vie så å si all sin tid til byråkratiske problemer.
14.De beste får alt, de kan vie seg boksing på heltid.
15.Den" økonomiske" trollmann som enkelte kaller ham i Eire, ønsker at toppmøtedeltagerne skal vie Dublintimene til diskusjoner om den langsiktige utvikling i Europa, både på det politiske og økonomiske område.
16.Den største er Landsforeningen mot Kreft, som fra neste år vil lønne 80 forskere og nesten 100 tekniske assistenter som kan vie hele sin tid til forskning.
17.Deres resultater presenteres i det franske tidsskriftet Science et Vie.
18.Derfor mener Tangen at politikerne nå bør trappe ned sitt engasjement i arbeidsledighetsspørsmålene og heller vie andre deler av næringspolitikken mer tid, selv om det ikke er så enkelt.
19.Derimot har organisasjonen kunnet vie sin virksomhet til den spesielle emigrantkultur som oppsto i krysningen mellom den gamle norske kultur de hadde med seg og den amerikanske de møtte.
20.Derimot kan man vie seg en to sider lang artikkel om den farlige trotskismen og en halv sides artikkel med betraktninger over" den trotskist - zinovjetiske anti - partiblokken", hvor man et par ganger kan skimte en viss L. D. Trotskij bak.
21.Dessuten vil den bidra til å hindre ulovlig import vie tredjeland.
22.Det ble London og Paris i feriene før de som halvvoksne kunne vie seg kunsten på heltid.
23.Det er derfor påkrevet å vie arbeidet med effektivisering større oppmerksomhet.
24.Det er neppe av poetiske grunner eller religiøse årsaker at Opplysningskontoret vil vie løken oppmerksomhet.
25.Det later til å være stor forståelse for at vi må ha en tiltakskjede for denne kategori av unge hjelpetrengende, og vi går ut fra at den nye sosialrådmann vil vie disse oppgaver all nødvendig oppmerksomhet.
26.Det skulle gå 27 år før Euwe gjentok eksperimentet med kun å vie seg til sjakk.
27.Det vil være alvorlig fare på ferde om vi ikke skulle vie disse spørsmålene oppmerksomhet.
28.Dette er nødvendig for å skaffe oversikt over hva som ennå gjenstår og er ugjort, mener Benkow, og påpeker at dette er en oppgave som hele partiet må vie stor oppmerksomhet.
29.Dette fulgte efter at Libanon hadde gått med på et israelsk forslag om at man skulle vie seg rent militære spørsmål.
30.Dette vil jeg vie oppmerksomhet i tiden som kommer, slutter sjefen for Kysteskadren, kommandør Utne.
Similar words

 
 

vie as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) vieviendevidd
Indikative
1. Present
jegvier
duvier
hanvier
vivier
derevier
devier
8. Perfect
jeghar vidd
duhar vidd
hanhar vidd
vihar vidd
derehar vidd
dehar vidd
2. Imperfect
jegvidde
duvidde
hanvidde
vividde
derevidde
devidde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde vidd
duhadde vidd
hanhadde vidd
vihadde vidd
derehadde vidd
dehadde vidd
4a. Future
jegvil/skal vie
duvil/skal vie
hanvil/skal vie
vivil/skal vie
derevil/skal vie
devil/skal vie
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vidd
duvil/skal ha vidd
hanvil/skal ha vidd
vivil/skal ha vidd
derevil/skal ha vidd
devil/skal ha vidd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle vie
duville/skulle vie
hanville/skulle vie
viville/skulle vie
dereville/skulle vie
deville/skulle vie
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha vidd
duville/skulle ha vidd
hanville/skulle ha vidd
viville/skulle ha vidd
dereville/skulle ha vidd
deville/skulle ha vidd
Imperative
Affirmative
duvi
viLa oss vie
derevi
Negative
duikke vi! (vi ikke)
dereikke vi! (vi ikke)
Your last searches
vie