Norwegian-Portuguese translation of bagatellisere

Translation of the word bagatellisere from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bagatellisere in Portuguese

bagatellisere
generellverb trivializar, minimizar, atenuar, diminuir
Synonyms for bagatellisere
Similar words

 
 

More examples
1.Det nytter ikke å bagatellisere denne eller lignende hendelser som spesielle tilfeller.
2.Som demografer mener vi selvfølgelig det er viktig å få satt statistikken inn i et tidsperspektiv, sier de to, som ikke vil forstås dithen at de prøver å bagatellisere problemene med barnløshet, men at de prøver å finne et skille mellom ønsket og uønsket, permanent og tidsbegrenset barnløshet og prøver å vise at barnløshet i større grad er et problem som vil løse seg enn man får inntrykk av.
3.Altfor mange har en tendens til enten å bagatellisere hvor viktig det er å forbedre arbeidsforholdene eller å overdrive betydningen av slik innsats, mente Selvig.
4.Av og til merker man fra visse hold tilbøyeligheter til å bagatellisere verdien av de forskjellige satser som legges til grunn for veksten i forsvarsbudsjettene.
5.Barkenæs søker åpenbart å bagatellisere dette med bøter.
6.Begge forsøker, hver på sin måte, å bagatellisere og redusere i betydning de opplysninger jeg har fremlagt.
7.Blant ansvarlige politikere er det derfor ingen som våger å bagatellisere de prosenttall som offentliggjøres fra måned til måned.
8.Camp David løste ikke alle problemer i MidtØsten, - men man må ikke bagatellisere det faktum at meglingen førte til opphør av krigstilstanden mellom Egypt og Israel, at grensene ble åpnet for fri ferdsel, at erobret territorium og økonomiske ressurser ble levert tilbake osv.
9.DET står oss fjernt å ville bagatellisere det som med rette betegnes som et økende samfunnsproblem.
10.Denne anmelder mener at det er et uhyre viktig punkt som det er farlig å bagatellisere.
11.Det er uklokt å bagatellisere dette momentet.
12.Det er visst mye om å gjøre for Nils Petter Gleditsch og høyesterettsadvokat Ole Jakob Bae å bagatellisere Owen Wilkes virksomhet her i landet.
13.Det finnes ingen grunn til å bagatellisere eller å ta lett på de farer som er forbundet med driften av atomkraftverk.
14.Det tjener hverken ham, hans parti eller det institutt han leder til ære at man forsøker å bagatellisere sakens virkninger.
15.Det virker for lettvint når man som Bygdeutvalgets flertall - med tilslutning av Aftenposten - forsøker å bagatellisere virkningen av forslag som vil få betydelig negativ virkning for jordbruket.
16.EFTERAT utenrikskomiteen avga sin innstilling, har man i visse, mer avgrensede, miljøer vært tilbøyelig til å ville bagatellisere den brede enighet om sikkerhetspolitikken.
17.Egypts økonomi er helt avhengig av inntektene fra trafikken gjennom Suezkanalen, og alle vi har snakket med, gjør derfor sitt beste for å bagatellisere hendelsene.
18.Eierne av" Mont Louis" forsøkte først å bagatellisere faren ved å si at om beholderne skulle sprekke, ville innholdet langsomt sive ut og ikke føre til øket radioaktivitet.
19.Et gledens budskap sammen med tendensene til å bagatellisere de negative trekkene på arbeidsmarkedet, gir lite håp om bedring med det flertall som nå sitter med ansvaret.
20.Forslaget går ut på å gjøre det straffbart å benekte, bagatellisere eller forherlige de forbrytelser som ble begått av naziregimet.
21.Fra Arbeiderpartihold har man i de siste år forsøkt å bagatellisere forskjellen mellom Regjeringens og opposisjonens budsjettforslag.
22.Grubearbeiderforbundet NUM gjør derfor hva det kan for å bagatellisere det faktum at streikende nå vender tilbake i et større antall enn noensinne under konflikten, vel vitende om at en liten strøm fort kan åpne en sluse, noe som kan undergrave Scargills strategi.
23.Hart forsøkte søndag å bagatellisere nederlaget i Kansas, under henvisning til at oppgjøret tross alt var jevnt.
24.Heller ikke vi vil på noen måte bagatellisere f.eks. den nesten utrolige dobbeltrolle han kan ha spilt ved de berømmelige gråsoneforhandlinger i Moskva, med tidligere havrettsminister Jens Evensen som sin nærmeste foresatte.
25.Helt siden avsløringen av byråsjef Arne Treholt som KGBspion har Arbeiderpartiet, anført av Gro Harlem Brundtland, vært opptatt av å bagatellisere enhver forbindelse den tidligere statssekretær i en Ap.regjering har hatt med partiet.
26.Herrera sier at hun har undersøkt antallet kvinnemishandling i 13 spanske fylker og hun anklager distriktsdommerne for å bagatellisere overgrepene mot kvinnene.
27.I alle miljøer har man lett for å bagatellisere og gjøre problemene harmløse.
28.I den forbindelse sa assisterende overlege ved Flymedisinsk institutt på Blindern, Egil Alnæs, at man har en fornemmelse av at når det gjelder flyvere som er avhengige av hyppige legekontroller, så gjøres det anstrengelser for å bagatellisere forhold av negativ betydning for deres helse.
29.I et inserat i Aftenposten 9. april forsøker Rolf Thue å bagatellisere et spørsmål jeg stilte i samme avis 16. mars, om medias kilder for oppslag om nøytronbomben.
30.Idag forsøker Papandreou og kretsen rundt ham å bagatellisere vennskapet fordi det kan få konsekvenser for Papandreous videre politiske liv.
Your last searches