Norwegian-Portuguese translation of fordypning

Translation of the word fordypning from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fordypning in Portuguese

fordypning
geologinoun depressão [f]
Synonyms for fordypning
Similar words

 
 

More examples
1.Det første inntrykket jeg fikk gjaldt en sementert fordypning - som av en tørr fontene - med en sementsøyle i.
2.Det var spesielt i forbindelse med PPtjenesten at jeg merket behovet for mer fordypning på området.
3.Efter å ha arbeidet ved familiekontoret siden 1971, hadde jeg behov for et studieår til fordypning og inspirasjon.
4.Jeg har forsøkt å forene den daglige virksomhet på en så vanskelig arbeidsplass som Stortinget med faglig fordypning i utenrikspolitiske spørsmål, som har vært mitt primære interesseområde.
5.Boken om å dele skjebne," Sharing destiny", fremtrer som resultatet av snart en generasjons fordypning i en undersøkelse av hvilke krefter det er på de ulike felter og nivåer som tross treghet og motstand likevel kan synes å føre menneskeheten frem mot en bedre verden.
6.De samler" poeng" gjennom å hope det ene naturvidenskapelige faget efter det andre opp på hverandre, slik at deres" college"studier nærmer seg karikaturen i sin mangel på bredde og fordypning.
7.De skal få bedre mulighet til falig fordypning - også internasjonalt.
8.Den muntlige delen av sidemålsundervisningen vil fremdeles være obligatorisk, men utvides slik at elevene får bedre tid til fordypning og litteraturforståelse av sidemålet.
9.Denne limpinnen om at kunnskaper i viktige sider av norsk kultur skulle hindre" fordypning" i norsk uttrykksevne, er det stadig mange som går på og blir hengande fast i.
10.Det kan enten skje i January Interrim - en måned som er viet spesiell fordypning - eller for et semester - eller til og med for et helt års studier ved utenlandske universiteter.
11.Elevene har nå anledning til en viss variasjon i fordypning i faget.
12.Elevene kan gå ut med fagkrets med mindre fordypning, og dette vil fremgå av vidnesbyrdet.
13.Elevene kan velge fag med alt fra stor fordypning i fagstoffet til noe mindre - så lenge et minimumskrav oppfylles.
14.Flate gummiknotter med fordypning til skruehodet festes helt ute i hjørnene.
15.Forholdet er jo at internasjonale finanskretser, ikke minst anført av IMF og Verdensbanken, over hele linjen anbefaler og dels trumfer igjennom en politikk i land efter land som har klart til følge en fortsettelse og kanskje fordypning av den depresjon vi er inne i.
16.Gruppen skal tenke langsiktig, foreslå nye oppgaver, ha øye for behov for fordypning og uavhengighet, men også samarbeidet universitetene imellom og med omverdenen forøvrig.
17.I den stortingsmelding som statsråd Bondevik nylig har lagt fram (St.meld. nr. 15, 1984 / 1985) går det for øvrig tydelig fram at Regjeringen ønsker at linjestrukturen bør" vurderes på nytt med sikte på å finne ordninger som ikke for sterkt binder elevenes valg av fag til fordypning og gjør det lettere å imøtekomme både elevenes ønsker og samfunnets behov når det gjelder kombinasjon av fag og fordypning". (s.
18.Lag en fordypning i hver prosjon og legg en eggeplomme i.
19.Men flere enn før velger fag med sterkere fordypning, og de som greier eksamen har lært mye.
20.Men når faglig innhold og fordypning settes til side slik at disse elementer skal bli altoverskyggende, er det på tide at man får den reaksjon som man har sett i norsk skole de siste årene.
21.Meningsutveksling studentene imellom gir mulighet for syntesedanning og fordypning som igjen er en betingelse for faglig modning.
22.Og da ville man fått et korrekt perspektiv fra Sehestedsaksen, med en plass eller fordypning i enden.
23.Om utgangspunktene er forskjellige, vil man ved fordypning likevel gå inn i fagets øvrige deler.
24.Sammen med andre hjelpepleiere som kan tenke seg et års fordypning i spesialfaget geriatri.
25.Selv om en konsentrasjon om noen få komponisters verker fra en begrenset epoke i deres liv kan være en spennende og givende fordypning for en utøver, vil programmer av en slik art lett kunne bli for ensidig for et større publikum.
26.Selve undervisningen i samfunnsfag bør derfor vurderes på ny, og man må forsøke å finne frem til undervisningsformer som er mer i tråd med den tiden vi lever i, sier Anderson, som kunne tenke seg mer gruppearbeid, fordypning i større prosjekter, og mindre" enveis"undervisning fra katetret.
27.Som en del av dette opplegget ønsker vi fordypning i temaer som omfattes av freds og konfliktlære.
28.Ulempen med stadige eksamener er at det kan bli liten tid til fordypning i faget, fordi opplegget blir så veldig pensumrettet.
29.Vi finner ord som hjelper oss til fordypning og meditasjon over alle Guds gode gaver.
30.Vi har de fire elementene, det aktive og passive prinsipp, og så videre i en uendelig fordypning, alt eftersom hvor langt den enkelte er villig til å nå.
Your last searches