Norwegian-Portuguese translation of fortjeneste

Translation of the word fortjeneste from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fortjeneste in Portuguese

fortjeneste
kvalitetnoun mérito [m], virtude [f]
  foretaknoun lucro [m], rendimento [m]
Synonyms for fortjeneste
Similar words

 
 

More examples
1.Det er forfatternes store fortjeneste at denne tradisjon og denne kontinuitet hamres inn gjennom denne bok.
2.Dette er stikkord for dem som søker fortjeneste på aksjemarkedet.
3.Hard" valuta kjøpes av utlendinger og selges til høyere kurs, eller tas med til utlandet for kjøp av varer, som så blir sendt med god fortjeneste til bestemte adresser i Polen.
4.Nå kjøper gymnasiaster i Greifswald epler i forretningene og selger dem så til innkjøpskontorene - med fortjeneste !
5.Skipsfarten var vår nasjonale flytebøye, og når vårt land ble spart for hungersnød, var dette skipsfartens fortjeneste".
6.Til det er å si at det er forskjellen mellom utlånsrente og innskuddsrente og ikke rentenivåets høyde, som er avgjørende for bankenes fortjeneste.
7.Vi er utsolgt hver dag", sier han og tilføyer at det er kakene som går først og gir best fortjeneste.
8.fortjeneste" ?
9.(Efter Televerkets oppgaver vil kostnader ved kabeltilkobling variere fra rundt 4000 kroner i gjennomsnitt i byer og store tettsteder, til 16 00017 000 kroner i utkantstøk, fortjeneste ikke medregnet).
10.90 prosent av vannkraftkommunene gir ingen ekstra fortjeneste når skatteutjevningsmidlene og tilskuddet til lærerlønningene er redusert.
11.De må alltid kunne vise fortjeneste i den neste kvartalsrapporten, sier han.
12.Den normale gjennomsnittslønnen er 5300 forint (ca. 915 kroner), og i tillegg kommer en andel i bedriftens fortjeneste på rundt 500 forint.
13.Den største trusel mot utviklingen av nærTV er at storaviser, kabelselskaper eller næringsorganisasjoner med fortjeneste som formål, får kontroll over det som skal foregå på nettet.
14.Det er vesentlig Bowermans fortjeneste, mener Knut Kvalheim, som selv trente under Bowerman i begynnelsen av sitt opphold (197173) i Eugene.
15.Det kan eventuelt være et resultat av internasjonale markedskrefter, som medfører at et oljeselskap tar ut størst fortjeneste der det viser seg mulig.
16.Det virker som om mange nå sikrer seg sin fortjeneste, og at markedet forøvrig er avventende foran weekenden, sier Fjellheim.
17.En som styrer et pensjonsfond eller investeringsselskap vil ha en mulighet til å endre standpunkt, og til å ta fortjeneste, påpeker Balog.
18.Forretninger kan fordoble sin fortjeneste ved å administrere sin hylleplass efter de ulike varers salg og ved en riktig satsning på salgsfremmende tiltak i butikken (sales promotion).
19.Fortjeneste var det ofte dårlig med, og det var perioder da vi var glade om vi tjente nok til maten.
20.Fra sakkyndig hold ble det gitt uttrykk for at det skulle gå an å drive skipene i felleseie med fortjeneste.
21.Husleie og skattesystemet gjør at det mest forsømte vedlikeholdet også gir den største økonomiske fortjeneste for gårdeierne, sa hun.
22.I kopimaskiner er konkurransen for hard og rabattene for store til at salget skal kunne gi fortjeneste, sier brødrene Nils og Harald Hellum, som sammen eier og driver familiefirmaet A / S Frankering i Oslo.
23.Investorer som utelukkende forsøker å presse ut fortjeneste ved å gjøre seg umulige som aksjonærer, er verdipapirmarkedet ikke tjent med, sier børskommissæren.
24.Ja, en fortjeneste på fem millioner kroner har vært nevnt.
25.Jeg har ingen tro på at aksjenes utvikling kan forutsies på grunnlag av forholdet kurs / fortjeneste, eller i forholdet til substansverdi.
26.Jeg vil be statssekretæren legge frem de beregninger som viser at vi med en dollarkurs på rundt 8 kroner har det han påstår er en svært god fortjeneste, sier Erik Tandberg.
27.Konsernet har i første halvår oppnådd en positiv utvikling i såvel vekst som fortjeneste, konstateres det.
28.Ligger det store muligheter for god fortjeneste i privat sykehusdrift ?
29.Mye jobbing, men god fortjeneste, er hans kommentar til trafikkøkningen som følge av konflikten i Braathens.
30.Når det vekker interesse, er årsaken selvsagt at det ligger fortjeneste i denne form for energiøkonomisering.
Your last searches