Norwegian-Portuguese translation of hersker

Translation of the word hersker from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hersker in Portuguese

hersker
politikknoun governante [m], soberano [m]
Synonyms for hersker
Derived terms of hersker
Similar words

 
 

More examples
1.Det hersker ingen tvil om Camilla Tostrups kunnskaper når det gjelder teater for barn og hennes unike evne til å trenge inn i barnets verden.
2.Det hersker neppe tvil om at denne fordelingen foregår på en måte som gjør landbruksoppgjøret langt dyrere enn det burde være.
3.En DaNoferge er en liten verden for seg selv", står det i superbrosjyren, som ikke nevner de innvendige overopphetede lugarene med et ord, og heller ikke omtaler de triste salongene og det umiskjennelige preg av forfall som hersker overalt på skuta.
4.Mature" er platens tittel, og det hersker ingen tvil om modenheten hos Benny Waters når han spiller tenorkor på tittelmelodien, skrevet av pianisten i bandet, Svein Almquist.
5.På bakgrunn av at det fortsatt hersker usikkerhet om de politiske og administrative ansvarsforhold (i sosialsentralsaken), ber vi om at ansvarsforholdene vurderes av et uavhengig utvalg med representanter oppnevnt i samråd med Sosialdepartementet og Universitetet i Oslo.
6.Svenn Stray er et godt menneske, og sannsynligvis også en god rådgiver for statsministeren, i en situasjon hvor det hersker godvilje og er behov for motforestillinger, som det i de fleste saker er så viktig å komme med.
7.Den faktiske informasjonen om den nye helseloven kom altfor sent, og det hersker stor forvirring blant mange mennesker, sier vakthavende provisor på Jernbanetorvets Apotek i Oslo.
8.Det er ingen tvil om at vi er presset av den uro, usikkerhet og uklarhet som hersker omkring helse og sosialpolitikken i videste forstand.
9.Det er nødvendig og absolutt mulig å bilegge meningsforskjellene i en stil som hersker blant kamerater, gjennom konsultasjoner og forhandlinger, fortsetter Scinteia.
10.Det er særlig viktig med forholdsregler under svangerskapet, understreker Nina Bugge, og min erfaring er at det hersker ulike oppfatninger hos leger og annet helsepersonell, som gjør at man lett får motstridende opplysninger og forvirringen blir stor.
11.Det hersker en viss rådvillhet når en streik oppstår.
12.Det hersker forvirring omkring løsemiddelproblemene i Norge, vi har ikke mye å skryte av, sa norske medisinere til utenlandske kolleger under det 33. nordiske yrkeshygieniske møte på Sundvollen.
13.Det hersker få konflikter om prinsippene idag.
14.Det hersker ingen som helst tvil om at det ville være særdeles god butikk for bedriften Norge å investere massivt for en effektivisering av Oslos hovedveisystem, sier trafikkdirektør Olav Søfteland i Vegdirektoratet.
15.Det hersker ingen tvil om at kvinnelige kunstnere har fått en ufortjent liten plass i den kulturhistoriske overleveringen.
16.Det hersker nok en del usikkerhet i en del banker om hvordan de skal gå frem i likestillingsarbeidet, men enkelte er kommet langt, som DnC og Kreditkassen.
17.Det hersker også betydelig usikkerhet med hensyn til hvordan Andropovs død vil virke inn på litt lengre sikt.
18.Det hersker selvfølgelig usikkerhet om hva en liten nasjon som vår har å stille opp overfor presset fra omverdenen.
19.Det hersker sterke nasjonalistiske holdninger i enkelte land.
20.Det hersker stor usikkerhet på dette område, sier barnehavekonsulent i Oppland fylke, Kari Krokan, til Aftenposten.
21.Det hersker så mye mistro omkring dette at det er blitt lettere å anklage enn å gratulere når en plate gjør det bra på listen.
22.Det hersker utpreget misnøye blant norske artister, og vi bør få sagt det som bør sies nå mens innstillingen til endring av åndsverkloven, lov om Fond for utøvende kunstnere og fotografiloven er til høring.
23.Det kan tvertimot hevdes at høringen nå er blitt enda viktigere, fordi de avtaler som er inngått mellom SydAfrika og to av dets nabostater kan gi enkelte mennesker inntrykk av at det hersker fred i området, uttalte han.
24.Efter at Arbeiderpartiet på ny har hindret et vedtak om en ny og rettferdig valgordning, er det nødvendig å bøte på den urettferdighet som nå hersker ved å innføre listeforbund uttaler Oslo DLF som nå starter forberedelsene til stortingsvalget neste år, men er innstilt på å utnytte alle muligheter for et samarbeide med andre sentrumspartier som er opptatt av å sikre et ikkesosialistisk flertall på Stortinget, heter det i en uttalelse fra Oslo DLF.
25.Fortsatt hersker det hos mange norske forretningsmenn en sterk holdning til fordel for å kjøpe norsk.
26.Her hersker ingen panikk, det dreier seg ikke om noe stort problem.
27.I spørsmålet om veitunnel under Vålerengen føler jeg at bydelsutvalgets syn ved siden av andre lokale krefters arbeide har bidratt til den løsning det nå hersker enighet om.
28.Ingen av oss benekter at det hersker en viss uenighet mellom de franske sosialister og Arbeiderpartiet om nedrustningsog sikkerhetsspørsmål i Europa, men den gjelder hvilken taktikk som bør velges.
29.Når det gjelder krav til servicefolk som blir benyttet ombord i norske rigger, hersker det en viss uklarhet om hvilke krav som stilles til disse.
30.Næringslivet i Osloområdet taper årlig milliardbeløp på de kaotiske trafikkforhold som hersker nær sagt overalt i hovedstaden.
Your last searches